W co warto zainwestować?

Zaawansowana diagnostyka to ścisłe powiązanie biochemii, biotechnologii, technik komputerowych, telekomunikacji i medycyny. Prewencyjne badania genetyczne wykorzystują technologie biochemiczne, technologie obliczeń wysokiej mocy oraz statystykę medyczną.

Bezpieczeństwo i komfort życia

Czyste technologie energetyczne

Czyste technologie energetyczne, to przede wszystkim systemy umożliwiające przetwarzanie np. energii słonecznej w energię cieplną lub elektryczną, zdolne do pozyskiwania tej energii, o kosztach porównywalnych z technologiami tradycyjnymi (opartymi na paliwach kopalnych).

Rozwój technologiczny produktów korzystających z energii słonecznej jako pierwotnego źródła energii, przyczynia się do zmian w sektorze energetycznym oraz ma istotne znaczenie dla innych sektorów gospodarki. Produkty tej grupy będą atrakcyjnym towarem eksportowym, zwłaszcza do krajów o dużym nasłonecznieniu.

Projekty słonecznych kolektorów wykorzystujących nanokompozyty bazujące na organicznych przewodnikach, podobnie jak tych, używających polimerów wielkocząsteczkowych, naśladujących procesy biologiczne, stwarzają nadzieję na tanie, przystosowane do masowej produkcji, wysokowydajne urządzenia, mogące w ciągu pięciu lat sprostać wymaganiom ekonomicznym. Ponadto, postęp w rozwoju technologii produkcji baterii przy użyciu nanotechnik, a w szczególności pojawienie się baterii wykorzystujących nanocząsteczki i nanostruktury o wyższej zdolności magazynowania energii, stwarzają perspektywy skonstruowania tanich, małych urządzeń do magazynowania energii potrzebnej do sterowania słonecznymi kolektorami.

Natomiast jednym z ważniejszych priorytetów polityki energetycznej UE jest ograniczenie, a docelowo, w perspektywie roku 2050, wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych z procesów wytwarzania energii. W tym celu planuje się wybudowanie w krajach UE 10-12 instalacji demonstracyjnych wychwytywania, transportu i składowania CO2 dla wykazania dojrzałości technicznej i ekonomicznej tego typu procesów oraz potwierdzenia braku zagrożeń dla ludzi i środowiska.

Rozwój technologii umożliwiających utylizację dwutlenku węgla ze spalin, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jest jednym z celów polskiej polityki energetycznej. Co najmniej jedna z demonstracyjnych instalacji wychwytywania, transportu i składowania CO2 powinna zostać wybudowana w Polsce. Z uwagi na miejsce węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej w Polsce, instalacja taka winna być powiązana z elektrownią węglową.

Technologie oczyszczania wody

Środki oraz urządzenia i/lub ich elementy, przeznaczone do wysokowydajnego usuwania z wody zanieczyszczeń (filtrowanie, oczyszczanie, odkażanie)

Technologia służy dwóm głównym celom: (1) obniżeniu zanieczyszczenia środowiska, poprzez wzrost czystości odprowadzanej w formie ścieków zużytej wody; (2) obniżaniu zużycia wody, w szczególności pitnej, poprzez poszerzenie możliwości tworzenia zamkniętych obiegów wodnych z wielokrotnym wykorzystaniem wody.

- Ad. (1): jego znaczenie będzie rosło w kolejnych latach - aktualnie jest ono szczególnie w obszarach, w których brakuje systemu odprowadzania ścieków wodnych do oczyszczalni ścieków lub w sytuacji, gdy zużyta woda zawiera niestandardowe zanieczyszczenia.

- Ad. (2): jego realizacja zakłada upowszechnienie wykorzystywania zamkniętych obiegów wody w różnej skali, od jednostkowych gospodarstw domowych, przez ich większe skupiska, po przedsiębiorstwa produkcyjne i rolne. Powinien nastąpić wzrost zastosowania zamkniętych obiegów dla wody nie przeznaczonej do picia przez ludzi.

Rozwój technologii połączony ze wzrostem jej wykorzystania prowadzić będzie w skali makro do bardzo korzystnych efektów środowiskowych związanych ze wskazanymi wyżej celami. Technologia przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń skażeniami biologicznymi i chemicznymi. Może znaleźć szerokie zastosowanie w konkretnych typach przedsiębiorstw, na przykład w obszarze produkcji rolnej.


TOP 200