Regulamin świadczenia usług przez International Data Group Poland S.A.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z konta Użytkownika serwisów internetowych należących do IDG Poland oraz zasady korzystania za pośrednictwem konta z usług udostępnionych przez spółkę International Data Group Poland Spółka Akcyjna i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczna są świadczona przez IDG Poland nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z odrębnych regulaminów poszczególnych usług.
 3. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług nie stanowią inaczej.
 4. Regulaminy szczegółowe (dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez IDG Poland lub na podstawie umów z IDG Poland przez inne podmioty) udostępniane są przez IDG Poland lub podmiot świadczący dane usługi, na odpowiednich stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.
 5. Każdy Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. IDG Poland - International Data Group Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2/44
 2. Serwisy internetowe - stworzone przez IDG Poland platformy informacyjno-informatyczne podłączone do sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez IDG Poland i/lub jej partnerów, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwisy internetowe mogą być nazywane także Serwisem (internetowym) IDG Poland, Portalem (internetowym) IDG Poland, Wortalem (internetowym) IDG Poland oraz Witryną (internetową) IDG Poland.
 3. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
 4. Usługi - oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez IDG Poland, tj.: dostęp do serwisów informacyjnych, plików, forów i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji newsletterów, stron transakcyjnych a także świadczenia innych usług. Usługi informacyjne - oznacza udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL (dotyczy wszystkich stron Serwisu).
 5. Forum dyskusyjne - oznacza umożliwienie Użytkownikom wyrażenia własnej opinii na dany temat oraz opublikowanie jej opinii na stronach Serwisów,
 6. Usługi wyszukiwawcze - oznacza umożliwienie Użytkownikom zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisane na serwerach danych tj. wyszukiwarka, katalog, oferty pracy, słownik, bazy teleadresowe, rankingi rynku.
 7. Usługi komunikacyjne - oznacza umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych, w tym: subskrypcji newsletterów, publikowania komentarzy i opinii, usług wzajemnego powiadamiania o zasobach
 8. Czat - oznacza umożliwienie wymiany wiadomości miedzy Użytkownikami w trybie on-line, systemy kojarzenia osób - umożliwienie Użytkownikom wprowadzenie wybranych informacji o własnej osobie oraz prezentowanie ich na stronach Serwisu, a także wysyłanie i odbieranie wiadomości od/przez inne osoby za pomocą Serwisu.
 9. Systemy kont pocztowych - oznacza umożliwienie Użytkownikom wysyłanie oraz odbieranie wiadomości wysłanych przez inne osoby w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika, poprzez zapisanie oraz udostępnienie ich na serwerach IDG Poland oraz ich odczyt przez uprawnionego Użytkownika.
 10. Systemy stron WWW - usługi polegające na umożliwieniu zapisywania danych na serwerach IDG Poland oraz udostępnieniu ich innym użytkownikom internetu. W ramach współpracy z Partnerami IDG Poland, udostępnia Użytkownikom wiele serwisów, w ramach których Użytkownicy mogą korzystać ze świadczonych przez Partnerów usług. Do usług IDG Poland stosuje się regulamin ogólny świadczenia usług przez IDG Poland. Do usług świadczonych przez Partnerów regulaminy szczegółowe dostarczone przez Partnerów w ramach poszczególnych serwisów.

 

§3 Warunki techniczne korzystania z usług

 1. Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną może korzystać wyłącznie z jednego Konta. Korzystanie z większej ilości Kont przez tego samego Użytkownika jest zabronione. Powyższy punkt nie dotyczy pracowników IDG Poland S.A. oraz podmiotów działających na polecenie IDG Poland S.A., którzy mogą posiadać więcej niż jedno konto. W celu uniknięcia wątpliwości IDG Poland SA oświadcza, że proces rejestracji Użytkowników i rejestracja Konta pozwala na pełne identyfikowanie danych osobowych Użytkowników. Korzystanie z Forum nie zapewnia zatem zachowania anonimowości. Na żądanie uprawnionych organów lub podmiotów IDG Poland SA zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych osób, które korzystają lub korzystały z Forum. Uzyskanie nieuprawnionego dostępu do innych Kont jest przestępstwem. IDG Poland SA zastrzega sobie prawo do zablokowania, bez podania przyczyny, Konta Użytkownikowi, w przypadku którego stwierdzono bezprawny dostęp do cudzego Konta i skierowanie sprawy do organów ścigania.
 2. IDG Poland dokłada starań, aby korzystanie z serwisów internetowych było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów, tabletów, smartfonów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże IDG Poland nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z serwisów internetowych lub ich poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w tych serwisach.
 3. IDG Poland zapewnia, że będzie dokładać szczególnych starań, w celu zagwarantowania należytej ochrony wszystkim przekazanym informacjom osobistym oraz by uczynić korzystanie z Serwisu najbardziej bezpiecznym dla Użytkowników. IDG Poland zwraca Użytkownikom uwagę, że oni sami są odpowiedzialni za utrzymanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu. W szczególności odpowiednich haseł. Dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika oraz spowodować może wykorzystanie tych danych w sposób przez niego niepożądany.
 4. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty należy również zawrócić uwagę na fakt, że podawanie własnych danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do sytuacji takich stosowane jest niniejsze porozumienie. Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z polityką prywatności danego podmiotu.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna,
  3. w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

§4 Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych z Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego (URL) wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron Serwisu. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu.
 2. Wraz z dokonaniem czynności wskazanych w § 8 ust. 13, dochodzi do zawarcia umowy między IDG Poland a Użytkownikiem o usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Forum na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
  1. IDG Poland jest uprawniona w każdym czasie do rozwiązania umowy (jej wypowiedzenia), na podstawie której IDG Poland umożliwia Użytkownikowi dostęp do S. Wypowiedzenie przez IDG Poland SA uważa się za dokonane z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres Użytkownik podaje w toku czynności, o których mowa w §8 ust. 13. Konsekwencją wypowiedzenia ww. umowy jest niezwłoczne uniemożliwienie Użytkownikowi dalszego korzystania z Konta. Wypowiedzenie może nastąpić w szczególności ze względów technicznych powstałych po stronie IDG Poland lub też na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez IDG Poland podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.

§5 Postanowienia szczególne dotyczące zasad korzystania z forum

 1. Z Forum mogą korzystać pełnoletni użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy dokonają rejestracji zgodnie z postanowieniami w § 8 ust. 13 Regulaminu. Z Forum mogą również korzystać osoby niepełnoletnie, ale za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. IDG Poland zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia zgody na piśmie przedstawiciela ustawowego ww. użytkowników Forum. Od momentu zażądania takiej zgody, do czasu jej przedstawienia, IDG Poland zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta.
 2. Każdy z zarejestrowanych Użytkowników w serwisie internetowych jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Wypowiedzi, Komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w Serwisie.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania Forum, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania na łamy Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 5. Dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. Regulamin ten dotyczy wszystkich treści publikowanych za pośrednictwem forum i galerii, czyli: postów, „awatarów”, „sygnatur” oraz wszelkich grafik w rozszerzeniu .jpg, .jpeg, .png, .gif W szczególności, niedozwolone jest:
  1. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
  2. podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
  3. wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagowanie przemocy i agresji;
  4. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich (w tym zachęcanie do nabycia lub korzystania z nielegalnego oprogramowania);
  5. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom podmiotowym osób trzecich;
  6. rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania destrukcyjne.
 6. Niedozwolone jest podejmowanie za pośrednictwem Forum działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest:
  1. zachowanie sprzeczne z zasadami tzw. Netykiety, w tym formułowanie wypowiedzi stanowiących przejaw braku szacunku wobec innych Użytkowników Forum bądź też zachowania powszechnie uznawane za sprzeczne z zasadami kultury osobistej;
  2. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne.
 7. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim, chyba że dla określenia zjawisk informatycznych, urządzeń, oprogramowania zwyczajowo stosuje się nazwy i określenia obcojęzyczne lub zwyczajowe. Treści publikowane za pośrednictwem Forum powinny być zredagowane poprawnie, w stopniu umożliwiającym jasny i czytelny przekaz zawartych w nich informacji.
 8. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum, wyłącznie treści zgodnych z tematyką działu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych Forum treści niezwiązanych z tematem wiodącym (wątkiem głównym dyskusji).
 9. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody IDG Poland SA jest zabronione.
 10. Wypowiedzi rozpoczynające dyskusję na nowy temat (wątki) powinny być umieszczane we właściwym dziale Forum, odpowiadającym kategorii danej problematyki.
 11. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być dublowane bądź powtarzane w różnych miejscach Forum.
 12. Zakazane jest nadużywanie formatowania przy edytowaniu treści publikowanych na Forum.
 13. Należy precyzyjnie formułować tytuł wątku, unikając ogólnikowych stwierdzeń typu POMOCY, MAM PROBLEM, itp. To powoduje zdecydowane zmniejszenie szansy na uzyskanie odpowiedzi. W przypadku nagminnego naruszania tego punktu przez Użytkownika, IDG Poland SA (Moderator działający w imieniu tej Spółki) ma prawo usunąć wątek bez podania przyczyny.
 14. Przedstawiając problem należy dokładnie go opisać, pamiętając o dostarczeniu informacji niezbędnych dla udzielenia pomocy.
 15. Użytkownik chcący uzupełnić lub zmodyfikować treść (wypowiedź) uprzednio rozpowszechnioną przez siebie na Forum, zobligowany jest do dokonania tej czynności z wykorzystaniem funkcji "Edytuj" udostępnianej Użytkownikowi w ramach Konta. Nie wolno pisać posta pod postem.
 16. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów, wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub innego typu środka indywidualnego porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do publicznej wymiany informacji i pomocy wszystkim jego Użytkownikom i Czytelnikom.
 17. Forum przeznaczone jest do publikacji i wymiany merytorycznych treści zgodnych z tematyką poszczególnych działów Forum. Rozpowszechnianie treści odbiegających od określonej tematyki jest zabronione. Zabronione jest również dodawanie do treści publikowanych na Forum w ramach danego wątku, kolejnych przekazów (wypowiedzi), nie wnoszących merytorycznie nowych informacji w porównaniu do treści dotychczas opublikowanych w tym wątku. W szczególności zabronione jest:
  1. prowadzenie zbędnych sporów i dyskusji za pośrednictwem Forum;
  2. rozpowszechnienie za pośrednictwem Forum wypowiedzi, dotyczących konfliktów między Użytkownikami bądź między Użytkownikami a IDG Poland SA;
  3. krytykowanie, wyśmiewanie lub obraźliwe komentowanie wypowiedzi (pytań lub odpowiedzi) publikowanych na Forum przez innych Użytkowników;
  4. składanie za pośrednictwem Forum żądania wyjaśnienia przyczyn: zamknięcia dostępu do treści poprzednio publikowanych na Forum (np. usunięcia wypowiedzi), wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi dostępu do Forum danemu Użytkownikowi (zamknięcia Konta), okoliczności dot. sporów, których Użytkownikami byli inni Użytkownicy.
 18. Wielkość tzw. "Avatarów", którymi posługują się Użytkownicy, nie może przekraczać 50 KB. Avatary przekraczające ww, wielkość, będą usuwane z Forum.
 19. Wielkość tzw. "sygnatury" (tekst umieszczany pod każdą wypowiedzią), którą posługuje się Użytkownik, nie może przekraczać 7 linijek tekstu o rozmiarze czcionki nie przekraczającym 10 pkt. Obrazek w sygnaturze nie może przekraczać wysokością 7 linijek tekstu, łącznie z tekstem. Wielkość sygnatury nie może przekraczać 50 KB. Sygnatury niespełniające ww. wymagań będą usuwane z Forum.
 20. Wszelkie zastrzeżenia (reklamacje) dotyczące świadczonej usługi Forum (w tym zaprzestania jej wykonywania, uniemożliwienia dostępu do niektórych danych, zakłóceń w dostępie do korzystania z Forum, itp.) - Użytkownicy mają prawo zgłaszać osobie wyznaczonej przez IDG Poland SA do pełnienia funkcji "Moderatora" Forum. Zgłoszenia powyższe mogą być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub za pośrednictwem PW (Prywatnych Wiadomości) na adres wybranego Moderatora (w tytule wiadomości należy użyć słowa "REKLAMACJA") Zgłaszanie reklamacji za pośrednictwem Forum nie jest dozwolone, zaś takie zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
 21. Moderator jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi na Reklamację Użytkownika wraz z uzasadnieniem (decyzja Moderatora), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na daną Reklamację przesyłana będzie drogą mailową, bądź za pomocą PW. W terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi (decyzji) Moderatora Użytkownik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Moderatora do osoby wyznaczonej przez IDG Poland do pełnienia funkcji Administratora Forum. Odwołanie może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] (w tytule wiadomości należy użyć słowa "ODWOŁANIE", załączając dotychczasową korespondencję z Moderatorem/-ami w sprawie reklamacji) Zgłaszanie odwołania za pośrednictwem Forum nie jest dozwolone, zaś takie zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
 22. W razie bezskutecznego upływu terminu na złożenie odwołania do Administratora - poczytuje się, że Użytkownik zaakceptował sposób załatwienia sprawy określony w decyzji Moderatora.
 23. Administrator jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi na odwołanie Użytkownika wraz z uzasadnieniem (decyzja Administratora), w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Odpowiedź na dane odwołanie przesyłana będzie w taki sposób, w jaki je przesłano (czyli: e-mail lub PW).
 24. Odpowiedź Administratora na odwołanie od decyzji Moderatora kończy postępowanie reklamacyjne prowadzone przez IDG Poland.

§6 Postanowienia szczególne dotyczące zakup produktów oraz pobieranie oprogramowania

 1. Użytkownik ma możliwość zamawiania lub otrzymywania towarów i usług oraz pobierania Oprogramowania (łącznie "Produktów") bezpośrednio za pośrednictwem serwisów internetowych lub odnośników umieszczonych na Stronie. Wszystkie produkty (poza oznaczonymi jako własność IDG.pl oferowana przez IDG Poland ) dostarczane przez niezależne firmy ("Dostawców") podlegają odpowiednim zastrzeżeniom, obejmowane są przez licencje lub inne zobowiązania umowne pomiędzy konkretnym Dostawcą, a użytkownikiem. IDG Poland nie jest stroną w takich transakcjach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z tych transakcji. Wszelkie prawa Użytkownika oraz środki mające związek z takimi transakcjami odnoszą się wyłącznie bezpośrednio do Dostawcy.
 2. Jakiekolwiek pytania, roszczenia, czy związane z jakimkolwiek Produktem pretensje powinny być kierowane bezpośrednio do odpowiedniego Dostawcy.
 3. Korzystając z serwisów internetowych użytkownicy potwierdzają oraz zgadzają się z faktem, że IDG Poland nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, awarie bądź zniszczenia mające bezpośredni bądź pośredni związek z jakimkolwiek Produktem zamawianym bądź otrzymanym za pośrednictwem Strony, z którymkolwiek z odnośników umieszczonych na Stronie lub ze spowodowanymi działaniami lub zaniechaniem działania jakiegokolwiek Dostawcy.
 4. Użytkownik może skorzystać z możliwości zakupu Produktów za pośrednictwem Strony przy użyciu karty kredytowej, przesyłając informacje przez Internet. Strona korzysta z technologii szyfrowania aby chronić informacje przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Jednakże ani IDG ani jakikolwiek Dostawca nie gwarantuje, że technologia szyfrowania będzie działać zgodnie z założeniami lub, iż osoby trzecie nie będą w stanie uzyskać dostępu do takich informacji. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości co do przesyłania takich informacji przez Internet, powinien posłużyć się alternatywnymi możliwościami opłaty. Przesyłając jakiekolwiek ważne informacje przez Internet mające związek z wykorzystaniem Strony użytkownik zgadza się, że ani IDG ani jakikolwiek Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej ze złego funkcjonowania technologii szyfrowania informacji dotyczących użytkownika.

§7 Ochrona praw autorskich i innych praw własności intelektualnej

 1. IDG Poland udostępniając Użytkownikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Serwisy internetowe i ich zawartość, uwzględniając ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika ("Zawartość") są chronioną prawem autorskim własnością IDG, licencjodawców oraz producentów. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które IDG dostarcza odbiorcom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.
 3. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem "Copyright © 1999-2011 IDG Poland Wszelkie prawa zastrzeżone" chronione są prawami autorskimi na rzecz IDG Poland. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez IDG Poland w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
 4. "IDG.pl", "IDG Poland S.A." oraz wszystkie pozostałe logo, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi IDG. WSZYSTKIE znaki handlowe używane na Stronie należą do odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe IDG mogą być wykorzystywane jedynie za oficjalną zgodą IDG.
 5. Pobierając jakiekolwiek oprogramowanie ze Strony, uwzględniając ale nie ograniczając się do aplikacji typu shareware, freeware, wersji demonstracyjnych produktów komercyjnych oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych ze Stroną ("Oprogramowanie"); użytkownik zobowiązuje się (oraz zobowiązuje osoby trzecie) do nie usuwania lub nie przerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego Oprogramowania
 6. IDG Poland informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 7. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez IDG Poland lub przez inny uprawniony podmiot.
 8. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika w Serwisie, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. IDG Poland zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.
 10. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Serwisu , Użytkownik wyraża nieodpłatną zgodę na ich wykorzystanie przez IDG Poland od daty ich pojawienia się w Serwisie na następujących polach eksploatacji:
  1. wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  3. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  4. prawo do zamieszczania fragmentów i całości dzieła w czasopismach i reklamach IDG Poland w celach reklamowych i promocyjnych działalności IDG Poland, a w szczególności w celu promocji wydawanych przez IDG Poland czasopism i publikacji,
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  6. publiczne wykonanie,
  7. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
  8. wystawianie,
  9. wyświetlanie,
  10. użyczanie i/lub najem,
  11. wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.
 11. Zgoda zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu Prasowego. Zgoda zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 12. Licencja powyższa udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat, licząc od dnia pierwszego rozpowszechnienia Utworu za pośrednictwem Serwisu. Po upływie ww. okresu 5 lat, licencję uważa się za udzieloną od tej chwili na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą z jej stron z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Licencjobiorca może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej licencji. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wypowiedzenie umowy o umożliwienie korzystania z Serwisu, o której mowa w §2 powyżej, nie pozbawia IDG Poland SA prawa do korzystania z treści (danych) autorstwa Użytkownika (w tym z Utworów), rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 13. IDG Poland nie jest zobowiązana do opublikowania (wydania, rozpowszechnienia) Utworu, ani też do rozpowszechniania go w inny sposób.
 14. Licencjobiorca (IDG Poland( może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej przez IDG Poland licencji.

§ 8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

 1. IDG Poland w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. IDG Poland pragnie zapewniać dostęp do jak największego wyboru informacji oraz usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w strefę prywatności Użytkowników.
 2. IDG Poland uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów usług oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych. Informacje te będą gromadzone oraz wykorzystywane przez IDG Poland w zgodzie z zasadami opisanymi poniżej.
 3. Administratorem bazy danych osobowych jest IDG Poland S.A. z siedzibą ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczna do korzystania z Serwisu w pełni. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia.
 5. IDG Poland może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika,
  2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. adres zameldowania na pobyt stały,
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c,
  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika,
  6. adresy elektroniczne Użytkownika.
 6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, IDG Poland może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, a w szczególności następujące dane:
  1. płeć
  2. rok, miesiąc, dzień urodzenia
  3. adres e-mail
 7. IDG Poland udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 3-4, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji, komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez IDG Poland a, szczególnie odnośnie serwisów internetowych a także produktów i usług podmiotów współpracujących z IDG Poland na odrębnych zasadach pod kątem serwisów internetowych. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 9. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku oraz odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych poniżej
 10. IDG Poland zastrzega sobie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, prawo do przekazywania informacji osobistych ich dotyczących w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi czy produkty będą oferowane przez Serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym sponsorami i partnerami biznesowymi.
 11. IDG Poland ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym oraz potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym oraz potencjalnym reklamodawcom, jednak wyłącznie w postaci zagregowanej charakteryzującej całą populację Użytkowników Serwisu.
 12. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez IDG Poland a danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją dla celów marketingu produktów podmiotów współpracujących z IDG Poland w zakresie Serwisu, w szczególności na przesyłanie Użytkownikowi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych podmiotów trzecich współpracujących z IDG Poland em.
 13. Wysłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji (kliknięcie przycisku "Wyślij/Akceptuj/Załóż konto" umieszczonego pod formularzem rejestracji) jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem przez Użytkownika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
  2. oświadczeniem, że Użytkownik został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania,
  3. wyrażeniem przez Użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z funkcjonowaniem serwisów internetowych oraz w celach statystycznych i marketingowych przez IDG Poland S.A. z siedzibą w 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133, poz.883).
 14. Użytkownicy są zobowiązaniu do utrzymywania swoich danych dostępowych w tajemnicy i nie udostępniania ich innym osobom. IDG Polska nie odpowiada za szkody spowodowane przez dostęp do serwisu przez osoby nie upoważnione w przypadku gdy dostęp nastąpił przez użycie aktualnych danych dostępowych innej osoby.

 

§ 9 Wydanie cyfrowe – bezpłatna prenumerata roczna Computerworld w wersji elektronicznej

 1. Prenumeratę „Wydanie cyfrowe” za darmo mogą otrzymać wyłącznie Klienci spełniający poniższe warunki:
  1. wypełnili poprawnymi (prawdziwymi) danymi formularz rejestracyjny (https://www.computerworld.pl/bezplatna-prenumerata) i aktywowali konto za pomocą linku wysłanego w wiadomości e-mail,
  2. zaznaczyli wszystkie zgody w formularzu rejestracyjnym, w tym również te pozwalające na kontakt w celach marketingowych,
  3. są aktywni zawodowo.
 2. Rezygnacja z którejkolwiek ze zgód blokuje dostęp do prenumeraty.
 3. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji i wstrzymania dostępu do darmowej prenumeraty osobą, które nie spełniają warunków z punktu 9, podpunkt a
 4. Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie zmienić warunki świadczenia prenumeraty „Wydanie cyfrowe” lub zrezygnować z dalszego jej utrzymywania.

 

§ 10 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA

 1. WSZYSTKIE INFORMACJE, PRODUKTY (W TYM OPROGRAMOWANIE) LUB USŁUGI DOSTARCZANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISÓW INTERNETOWYCH IDG POLAND OFEROWANE SĄ BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. WSZELKIE ZAŁĄCZONE LUB ZAWARTE WEWNĄTRZ GWARANCJE ZOSTAJĄ W MYŚL UMOWY ANULOWANE, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI HANDLOWYMI I JAKOŚCIOWYMI. IDG POLAND NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SKUTKI WYKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA INFORMACJI ORAZ PROGRAMÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU. W SZCZEGÓLNOŚCI ZA KONSEKWENCJE PODJĘTYCH NA ICH PODSTAWIE DECYZJI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA, ZARZĄDZANIA FINANSAMI, WYCHOWANIA I EDUKACJI DZIECI, FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU ORAZ WSZELKICH INNYCH ASPEKTÓW AKTYWNOŚCI ŻYCIOWEJ.
 2. IDG POLAND NIE ZAPEWNIA GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK USTALEŃ, INFORMACJI LUB METERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA STRONIE ORAZ NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE POBRANE ZE STRONY LUB JAKIKOLWIEK ODNOŚNIK BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZBŁĘDNIE ORAZ BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW.
 3. IDG POLAND NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE ZNISZCZENIA (W TYM ZNISZCZENIA BĘDĄCE SKUTKIEM UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYCIA STRONY LUB JAKICHKOLWIEK WYKONYWALNYCH PROGRAMÓW, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, AWARII LINII KOMUNIKACYJNYCH, NIE DOSTARCZONYCH POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ WIADOMOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA DANYCH LUB SPRZĘTU, LUB INNYCH PODOBNYCH ZNISZCZEŃ) POJAWIAJĄCE SIĘ W WYNIKU WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZAWARTOŚCI LUB STRONY, NAWET W WYPADKU GDYBY IDG POLAND ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA PODOBNYCH ZNISZCZEŃ.
 4. Użytkownicy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że materiały opublikowane przez nich na Stronie wyrażają jedynie ich opinię, a nie punkt widzenia IDG i że oprócz innych ustaleń umieszczonych w tej niniejszych warunkach, IDG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały dostarczane przez użytkownika.
 5. Serwisy internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki gospodarcze. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że IDG nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez Stronę. Wprowadzenie takiego odnośnika na Stronie IDG nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez IDG za treść docelowej strony WWW.
 6. Strona gromadzi Zawartość dotyczącą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych związanych z tym produktów, uwzględniając opisy produktów, informacje o użyteczności oraz porównania. Wszystkie materiały dostarczane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub związków z jakimkolwiek konkretnym Dostawcą. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wyłącznie oni odpowiedzialni są za wybór, które Produkty spełniają ich wymagania, a za jakiekolwiek straty, zniszczenia, płatności lub koszty odpowiadają sami w wyniku samodzielnie realizowanego zakupu.
 7. IDG Poland zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych zamiarach. Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 8. IDG Poland zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. IDG Poland nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw. IDG Poland nie udziela żadnej gwarancji że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do: merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że gwarancja taka została eksplicite sformułowana w dokumencie sygnowanym przez IDG Poland.
 9. IDG Poland nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, a w szczególności na forum poprzez ich umieszczanie na swoich serwerach. Dane mogą być usunięte na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia prowadzenia Serwisu. Z tego powodu IDG Poland odradza umieszczanie treści w Serwisie bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez Użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność o2 wyraźnie lub zezwalających o2 na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność o2 za takie działania, o2 nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu,
  2. za treści umieszczane przez użytkowników w Serwisie, w tym w szczególności za umieszczone posty, pliki, komentarze, i szkody wynikłe z tego tytułu,
  3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie forum, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zalogowanego na stronie forum idg.pl użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika, z przyczyn niezależnych od IDG Poland,
  5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta Użytkownika lub dowolnego postu, pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,
  6. mając na uwadze darmowy charakter Serwisu, w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w Serwisie, w szczególności usług udostępniania forum nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie forum wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których IDG Poland nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; IDG Poland deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania usług nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.

 

§12 Postępowanie reklamacyjne i korespondencja

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez IDG Poland można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego, na adres: IDG Poland, ul. Twarda 12; 00-105 Warszawa a także drogą e-mailową na adres [email protected] Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje o osobie zgłaszającej reklamację tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez IDG Poland jednak IDG Poland zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona nieprawidłowego funkcjonowania usług wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez IDG Poland
 3. IDG Poland zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa wus t. podanego w pkt 3 powyżej, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka on przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator Serwisu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§13 Zmiany w zakresie świadczenia usług.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu IDG Poland zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania serwisów internetowych, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w każdym czasie.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu IDG Poland może informować Użytkowników Serwisu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia IDG Poland na stronach internetowych Serwisu .

§ 14 Zmiany regulaminu, postanowienia dodatkowe

 1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności serwisów internetowych należy zgłaszać na adres [email protected] bądź pod numerem telefonu 22 321 78 00.
 2. IDG Poland dołoży wszelkich starań, aby serwisy internetowe oraz wszystkie usługi udostępniane za ich pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże IDG Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu serwisów internetowych nie leżące po stronie IDG Poland lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 3. IDG Poland zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisów internetowych lub poszczególnych elementów wchodzących w skład danego serwisu internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania prac konserwacyjnych, naprawczych bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Użytkowników.
 4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a IDG Poland, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez IDG Poland a będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. IDG Poland zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://www.computerworld.pl/info_regulamin.html zmienionego Regulaminu. IDG Poland zawiadomi o wprowadzeniu zmian, jak również poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu działalności serwisu internetowego zamieszczając odpowiednią informację na stronie https://www.computerworld.pl/info_regulamin.html (pod linkiem „Regulamin”) na okres 7 dni oraz wysyłając do Użytkowników ww. informacje pocztą elektroniczną.
 6. W stosunku do osób innych niż Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez IDG Poland a, nie wcześniej jednak niż w dniu opublikowania w serwisie internetowym ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 7. Po ogłoszeniu przez IDG Poland zmian w Regulaminie w sposób określony w pkt. 5 każdy z Użytkowników, którzy dokonali rejestracji powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do serwisu internetowego po ogłoszeniu zmian Regulaminu przez Użytkownika oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu.
 8. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do serwisu internetowego i w trybie natychmiastowym powiadomić IDG Poland o takiej decyzji na adres email [email protected]Oświadczenie to powinno dotrzeć do IDG Poland a najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli IDG Poland nie otrzyma oświadczenie Użytkownika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 9. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem https://www.computerworld.pl/info_regulamin.html.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012 roku