W co warto zainwestować?

Korzyści dla chorych, to lepszy i stały dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i terapii, skrócenie czasu diagnostyki, przekazywania i analizy wyników badań, optymalizacja dawkowania leków oraz usprawnienie systemu rejestracji chorych.

Korzyści ekonomiczne, to ograniczenie kosztów transportu chorych, ograniczenie ilości tradycyjnej, papierowej dokumentacji medycznej, a tym samym ochrona środowiska, lepsze wykorzystanie istniejących placówek medycznych i zasobów leków, wreszcie - stworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy w sektorze badawczym, klinicznym, produkcyjnym i handlowym w nowych, kluczowych technologiach.

W ostatnich latach coraz większe znacznie ma również zbieranie i dzielenie się informacją medyczną przez samych pacjentów przy wykorzystaniu internetu (technologie Personal Health Records - PHR).

Badania w zakresie usprawnienia procesu leczenia w oparciu o analizę danych powinny być prowadzone przede wszystkim w obszarze:

- Rozszerzenia istniejących systemów na większą grupę placówek medycznych i dla większej populacji chorych;

- Budowy otwartych systemów informatycznych, zdolnych do przechowywania informacji o przebiegu chorób w standardowej formie oraz systemów analizy danych i sztucznej inteligencji, wykorzystujących stworzone zbiory informacji;

- Opracowania regulacji prawnych i dobrych praktyk w zakresie udostępniania danych medycznych;

- Opracowania standardów postępowania i dobrych praktyk naukowych podkreślających znaczenie dobra pacjenta przy jednoczesnym zachowaniu innowacyjności i konkurencyjności środowiska naukowego oraz ośrodków leczenia chorób;

- Opracowania, rozwoju i wdrożenia zaawansowanych rozwiązań farmakoekonomicznych i farmakogenomicznych umożliwiających bardziej obiektywne, efektywne i skuteczne finansowanie leczenia chorób;

- Rozwoju systemów typu social medicine opartych na danych wprowadzanych przez samych pacjentów i udostępnianych innym chorym.

- Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych zmniejszy koszty transportu chorych, ograniczy liczbę standardowych wizyt kontrolnych u specjalistów, a także skróci czas analizy wyników samoobserwacji pacjentów, gdyż większość danych analizuje oprogramowanie komputerowe systemu.

Opieką systemową w ośrodkach referencyjnych z Małopolski mogą być objęci pacjenci z większych obszarów administracyjnych, a nawet z całej Polski. System rejestracji chorych, gromadzenia danych z monitorowania objawów choroby przez pacjentów i konsultacje przy pomocy Internetu nie wymagają budowania kosztownej infrastruktury medycznej.

Badania nad rozwojem leków in silico

Odkrywanie i badania nad nowymi lekami dzięki modelowaniu komputerowemu i symulacji zamiast badań laboratoryjnych i testów klinicznych.

Przykładowe zastosowania tej technologii, to oprogramowanie komputerowe do badań in silico, bazy danych z gotową, przetworzoną wiedzą pochodzącą z eksperymentów rzeczywistych lub obliczeń in silico oraz pełne wykorzystywanie technologii przez firmy do własnych projektów innowacyjnych leków lub usługowo.

Zastąpienie znacznej części badań nad lekami prowadzonych do tej pory w warunkach rzeczywistych ("w szkle" - in vitro i na zwierzętach - in vivo) symulacjami komputerowymi (in silico) pozwala na osiągnięcie znaczących korzyści w procesie projektowania leków. Są to m.in.:

- zmniejszenie jednostkowego kosztu i czasu podstawowych eksperymentów przesiewowych wczesnej fazy (wiązanie liganda - związku chemicznego, będącego potencjalnym szkieletem nowego leku do celu biologicznego - targetu) o kilka rzędów wielkości, co pozwala na szybkie przeanalizowanie znacznie większej liczby potencjalnych kandydatów na lek w krótkim czasie;

- wstępne przewidywanie własności farmakokinetycznych, wybranych na etapie przesiewania cząsteczek, co pozwala nie kierować do dalszych testów przedklinicznych potencjalnie słabych pod tym względem kandydatów;

- zmniejszenie zużycia i kosztów odczynników, i aparatury laboratoryjnej;

- ograniczenie wykorzystania zwierząt laboratoryjnych;

- zmniejszenie nakładu pracy manualnej w procesie badania leków;

- analizę dużych zbiorów danych biologicznych (związanych z chorobą i efektem działania leku) pochodzących od zwierząt laboratoryjnych oraz pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych i wnioskowanie o dalszych kierunkach badań;

- identyfikację możliwych zagrożeń dla pacjentów związanych z interakcjami pomiędzy lekami.


TOP 200