W co warto zainwestować?

Rynek jest aktualnie rynkiem rozproszonym, zaś technologia należy do grupy intensywnie rozwijającej się i opartej na znacznym zaangażowaniu sektora B+R.

Kluczowymi aplikacjami są: sensory i nanosensory dla detekcji trujących/ toksycznych zanieczyszczeń w wodzie i ściekach; technologia nanoproszków usuwających zanieczyszczenia i substancje toksyczne w ściekach i wodzie; wydajne katalizatory procesów usuwania zanieczyszczeń i substancji toksycznych ze ścieków i wody.

Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

Materiały, technologie i wiedza niezbędne do budowy samowystarczalnych domów mieszkalnych, dostosowanych do warunków lokalnych. Zapewniają one także energię dla ogrzewania, chłodzenia i gotowania oraz energię elektryczną do oświetlenia. To część technologii budowy tzw. domów pasywnych.

Rozwój technologii budownictwa samowystarczalnego energetycznie, dąży do zaspokojenia potrzeb energetycznych i mieszkaniowych społeczności wiejskich przy niewielkim koszcie, zastępując lub udoskonalając dotychczasowe, przestarzałe bądź niewystarczające materiały, technologie i systemy.

System ten powinien polepszyć efektywność użycia lokalnych zasobów i poprawić komfort życia ludności. Głównymi sektorami czerpiącymi zysk z rozwoju tej technologii będą: energetyka, zdrowie i rozwój gospodarczy. Ponadto, budownictwo samowystarczalne energetycznie powinno zmniejszyć łączne koszty budownictwa mieszkalnego, aczkolwiek wpływ netto zależeć będzie silnie od lokalnej sytuacji i polityki rządowej w tym zakresie. Ten typ budownictwa będzie lepiej dostosowany do zagrożeń, takich jak klęski żywiołowe, awarie zasilania, a także, być może, będzie mógł stanowić w zastosowaniach wojskowych wsparcie dla żołnierzy na polu walki. Istotnym efektem szerokiej implementacji tej technologii będzie spadek emisji dwutlenku węgla.

Obecny rozwój w bio- i nanotechnologii, technologii nowych materiałów oraz ich integracja, stwarza wiele różnych możliwości dla rozwoju budownictwa pasywnego, włączając w to lekkie i odporne na wpływy środowiska materiały, baterie, ogniwa paliwowe oraz ogniwa bazujące na komórkach biologicznych. Eksperci przewidują jednak, że jeśli w pracy nad wszystkimi tymi technologiami zostanie zanotowany postęp oraz, co prawdopodobne, zostaną zaprezentowane modele małych systemów energetycznych i innowacyjnych materiałów, to ta technologia i tak nie będzie szeroko dostępna przed 2020 rokiem.

Rozpoczęty program budowy dróg i autostrad, przewidywane przyspieszenie budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej stwarza możliwość rozwoju infrastruktury kraju z jednoczesnym uzyskaniem absorpcji innowacji. Z uwagi na problemy energetyczne nowe konstrukcje i technologie powinny być energooszczędne, wykorzystywać materiały odpadowe pochodzące z recyklingu oraz zapewnić ich przyszłą utylizację. Ważnym kierunkiem badań jest opracowanie materiałów i konstrukcji o długim czasie użytkowania. Konieczna jest także rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz obiektów zabytkowych.

Produkcja proekologiczna (w tym: Ekologiczna produkcja żywności)

Zmodyfikowane lub nowe produkty oraz procesy produkcji, w celu eliminacji lub redukcji emisji do otoczenia odpadów oraz szkodliwych i toksycznych substancji.

Typowo horyzontalna i rozległa tematycznie technologia, mająca odniesienie do wielu obszarów technologicznych, a także rodzajów przemysłu (na przykład spożywczego, energetycznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, budowlanego, papierniczego czy chemicznego). Jej celem jest położenie nacisku na produkcję czystej żywności oraz stopniową eliminację źródeł zanieczyszczenia, a także utylizację zużytych produktów czy ich komponentów: "brudnych" technologii i "brudnych" (nieprzerobionych i/lub zawierających zanieczyszczenia) surowców. Stanowi aktualnie, stopniowo zyskujące na znaczeniu, uzupełnienie technologii usuwających zanieczyszczenia, a w perspektywie dłuższej, będzie technologią dominującą o zasięgu ogólnoświatowym. Ukierunkowana jest na zwiększenie efektywności procesów, w celu zmniejszenia ilości odpadów (np. dotyczy to spalania paliw), ich toksyczności oraz zmniejszenie zużycia energii.


TOP 200