W co warto zainwestować?

Medycyna i zdrowie

Leki i technologie niszczące miejscowo nowotwory

Grupa substancji, urządzeń i materiałów umożliwiających projektowanie i implementację terapii lekowych i procedur medycznych, które w sposób selektywny atakują nowotwory, bez uszkadzania zdrowych komórek.

Obecnie głównym problemem w terapiach nowotworowych jest niewystarczająca selektywność działania silnych leków w stosunku do zdrowych i chorych komórek oraz mała skuteczność leków działających wybiórczo.

Wykorzystanie identyfikacji różnego rodzaju specyficznych cech komórek nowotworowych, zarówno na poziomie markerów biochemicznych, dynamiki przemian samych komórek oraz typowych miejsc występowania, pozwala na wprowadzenie do lecznictwa nowych klas leków i urządzeń medycznych.

Wprowadzenie takich rozwiązań przyczyni się do powstrzymania tempa rozwoju choroby nowotworowej u pacjenta, wydłużenia czasu pomiędzy nawrotami choroby i skrócenia okresów leczenia, w których normalne funkcjonowanie w społeczeństwie jest utrudnione poprzez negatywne skutki uboczne leczenia. Aplikacja ma bardzo duży potencjał rynkowy ze względu na ochronę wartości intelektualnej, rozmiar i daleko posuniętą specjalizację sektora onkologicznego.

Onkologia jest najsilniej rozwijającym się obszarem medycyny i farmacji. Związane jest to, przed wszystkim, z niezaspokojonymi potrzebami pacjentów w tym zakresie oraz dużą liczbą przypadków zachorowań. W skali światowej jest to również coraz większy problem. W miarę rozwoju i globalizacji gospodarki rośnie średnia długość życia człowieka oraz liczba krajów, które korzystają z zaawansowanych terapii przeciwnowotworowych.

Aplikacja ma pozytywny wpływ na stymulację obszaru badań i rozwoju poprzez silne powiązanie z technologiami diagnostycznymi, projektowaniem leków, budową nowych urządzeń medycznych i nanotechnologiami oraz stanowi podstawę do rozwoju badań w dziedzinie terapii spersonalizowanych.

Usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę danych

Ulepszone terapie medyczne w oparciu o analizę dużych, standardowych zestawów danych, dotyczących indywidualnych pacjentów i stanu chorób.

Kluczowe aplikacje związane z oczyszczaniem wody:

- czyste technologie produkcji spożywczej,

- produkcja (bio- lub foto-) degradowalnych i/lub podlegających recyklingowi opakowań (folii i butelek - tych drugich: bez użycia freonu);

- szeroko rozumiane przetwórstwo polimerowe, w tym: zastępowanie ropopochodnych polimerów, polimerami ze źródeł odnawialnych (np. w komponentach stosowanych w kabinach samochodowych);

- modyfikacje technologii produkcji papieru i jego recyklingu;

- zastępowanie szkodliwych materiałów nieszkodliwymi lub mniej szkodliwymi (np. w narzędziach skrawających poprzez stosowanie materiałów niezawierających Ni i Co); immobilizacja ciężkich metali i ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych;

- rozszerzenie wykorzystania surowców wtórnych, popiołów, żużli do produkcji materiałów budowlanych;

- utylizacja odpadów szklanych (np. zniczy) do produkcji podsypki drogowej i autostradowej;

- recykling celulozy i wykorzystanie jej do różnych przeznaczeń;

- ceramizacja odpadów.

Należy dążyć do przebudowy systemu informacji medycznej, aby zoptymalizować wydatki na ochronę zdrowia, planowanie infrastruktury medycznej i zakupy leków.

Nowoczesne systemy zarządzania leczeniem w oparciu o analizę danych są ważnym i koniecznym warunkiem poprawy opieki medycznej w skali globalnej i indywidualnej, zwłaszcza w obszarze chorób przewlekłych. Wykorzystują one dane o przebiegu choroby u poszczególnych pacjentów, sprowadzone do jednolitego formatu dla celów porównywalności oraz dane o stosowanych u nich terapiach. Po przeanalizowaniu dużej liczby danych można wyciągać ogólne i wstępne wnioski na temat kierunków rozwoju choroby u kolejnych pacjentów oraz najlepszych dla nich terapii.

W każdym przypadku taka rekomendacja musi być opracowywana i indywidualizowana przez lekarza specjalistę. Otrzymuje on jednak nieocenione narzędzie wspierające jego własną wiedzę.

Dodatkowo, zbierana informacja może służyć płatnikom do identyfikacji terapii pozwalających na osiągniecie maksymalnych, możliwych efektów terapeutycznych dla szerokiej grupy chorych przy optymalizacji założonego budżetu na świadczenia medyczne, zarówno w przypadku publicznego systemu ochrony zdrowia, jak i przy finansowaniu prywatnym - bezpośrednio przez pacjenta czy za pośrednictwem firm ubezpieczeniowych.


TOP 200