W co warto zainwestować?

Z punktu widzenia zarządzających (od państw po gminy), rozwój tego obszaru technologii zmniejszy wzrastające szybko obciążenia, związane z usuwaniem odpadów i usuwaniem lub neutralizacją emitowanych, szkodliwych substancji. Przyczyni się także do poprawy zdrowia w objętych efektami obszarach oraz do wzrostu wydajności w gospodarowaniu energią i wodą, a także w wykorzystywaniu/zagospodarowaniu terenów.

Postęp w odniesieniu do jakości i skali działań jest w ostatnim okresie bardzo znaczący i należy spodziewać się stałego, wysokiego tempa jego wzrostu, szczególnie z uwagi na coraz bardziej konsekwentne działania prawne państw i gremiów na arenie globalnej i europejskiej, zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska.

Pojazdy hybrydowe i transport niekonwencjonalny

Pojazdy hybrydowe, to pojazdy dostępne dla masowego odbiorcy, z zasilaniem łączącym silnik spalinowy z innym źródłem energii. Te same zagadnienia technologiczne dotyczą pojazdów elektrycznych z różnymi typami ogniw, będących źródłem prądu elektrycznego.

Faktem jest, że era pojazdów opartych na silnikach spalinowych dobiega końca. Należy spodziewać się, że transport kołowy i wodny zacznie jeszcze w większym stopniu wykorzystywać silniki elektryczne czy nowe źródła energii, takie jak ogniwa paliwowe i baterie elektryczne, w pierwszej kolejności na terenie bardzo zanieczyszczonych obszarów miejskich.

Pojazdy hybrydowe z silnikami spalinowymi, stanowiącymi prądnicę dla silników elektrycznych i ładowarkę dla baterii akumulatorów, to pierwszy etap obniżki poziomu emisji dwutlenku węgla przez urządzenia transportu kołowego. Spalinowo-elektryczne pojazdy hybrydowe są obecne w ofercie producentów samochodów na całym świecie. W krajach azjatyckich rozpoczęto już sprzedaż pojazdów zasilanych z ogniw paliwowych.

Technologia pojazdów hybrydowych, traktowana jako przejściowa, ma potencjał, aby zainicjować transformacje sektora transportowego z opartego na silnikach spalania wewnętrznego do opartego na innych źródłach zasilania, takich jak ogniwa paliwowe, nowe typy akumulatorów ładowanych z sieci elektrycznej lub ogniw fotowoltaicznych.

Pojazdy hybrydowe posiadają szczególnie pozytywny wpływ na środowisko, a tym samym na stan zdrowotny wielu grup społecznych, w wyniku ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych i innych źródeł energii odnawialnej nieemitujących dwutlenku węgla. To może mieć szczególne znaczenie dla Małopolski ze względu na ochronę zabytków.

Miejskie sieci czujników chemicznych, biologicznych,radiologicznych i nuklearnych

Budowa sieci czujników CBRN w dużych miastach w celu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego i zdrowia obywateli w wyniku wypadku, ataku lub wystąpienia naturalnych niebezpiecznych zjawisk.

Sieci czujników CBRN mają duże znaczenie w systemach nadzoru bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń zdrowia w miastach. Stanowią one integralny podsystem nadzoru i wczesnego ostrzegania, połączony z centrami podejmowania decyzji odpowiednich służb ratowniczych i służb miejskich. Mogą także być wykorzystywane w działaniach zapobiegawczych, np. przy odpowiednim sterowaniu ruchem ulicznym, czasowym ograniczaniu dostępu do pewnych stref miejskich oraz wprowadzeniu czasowych zakazów prowadzenia określonej aktywności gospodarczej.

Aplikacje tej technologii mają bardzo duży potencjał rynkowy. Nie budzą, w odróżnieniu od innych systemów monitorowania, obiekcji natury prawnej związanej z naruszeniem prywatności. Ich znaczenie wychodzi poza zastosowania cywilne i posiada dużą wagę dla aplikacji militarnych.

Podobnie jak w systemach instalacji uniwersalnych czujników, w tych aplikacjach istnieje potrzeba budowy specjalistycznych systemów przetwarzania i gromadzenia danych dostarczanych przez czujnik CBRN. Stwarza to ciekawy obszar dla tworzenia odpowiedniego oprogramowania wspierającego procesy automatycznego wykrywania sytuacji zagrożeń.


TOP 200