W co warto zainwestować?

Technologie in silico nie wyeliminują całkowicie badań in vitro oraz na zwierzętach i ludziach, ale pozwalają na ich usprawnienie i ograniczenie ilościowe przy jednoczesnym zwiększeniu ich skuteczności. Technologia badań in silico może też potencjalnie zmienić rynek rozwoju leków, pozwalając mniejszym firmom na prowadzenie prac na niszowych farmaceutykach ("orphan drugs") bez dostępu do dużej bazy laboratoryjnej i szerokiej grupy pacjentów.

Kluczowe technologie badawcze w telemedycynie:

- szybka analiza danych w oparciu o szeroką bazę informacji;

- opracowanie łatwej w obsłudze i niezawodnej aparatury diagnostycznej;

- wbudowanie aparatury diagnostycznej do urządzeń domowego użytku (lodówka, toaleta, itp.);

- rozwój sieci łączności bezprzewodowej;

- wdrożenie systemu opieki zdrowotnej gwarantującej ciągły dostęp do centrów monitoringu.

Małopolska może wykorzystywać swój potencjał w zakresie budowy oprogramowania do badań in silico, do świadczenia usług obliczeniowych oraz w projektach własnych. Mniejsze znaczenie ma dla regionu możliwość sprzedaży eksportowej baz danych z gotową wiedzą, ze względu na dużo niższe koszty tworzenia takich baz danych w krajach azjatyckich.

Technologia projektowania leków in silico jest mocno powiązana z rozwojem leków metodą skriningową oraz farmakogenomiką - lekami dopasowanymi do genów. Wykorzystuje również obliczenia dużej mocy w rozproszonych środowiskach obliczeniowych, w których specjalizują się liczne krakowskie ośrodki akademickie oraz wiedzę farmaceutyczną i medyczną.

Monitoring i kontrola stanów chorobowych (telemedycyna)

Szerokie stosowanie osobistego monitoringu i urządzeń dozujących leki na żądanie, w celu kontrolowania częstych chorób lub stanów chorobowych, takich jak cukrzyca, padaczka, nadciśnienie i podniesiony poziom cholesterolu.

Możliwość stałego monitoringu oraz kontroli chronicznych stanów chorobowych może uwolnić duże grupy ludzi od codziennych restrykcji związanych ze złym stanem zdrowia i w znaczącym stopniu zredukować potrzebę pobierania próbek diagnostycznych, wykonywania testów laboratoryjnych i dotrzymywania reżimu przyjmowania leków — wpływając pozytywnie na zdrowie i strukturę społeczną. Osobisty monitoring stanów chorobowych umożliwia optymalizację dozowania leków, zwłaszcza w obszarze leczenia chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. To sprawny i dokładny sposób regularnego zbierania danych, który może uratować życie pacjenta.

Zastosowanie proponowanej technologii związane jest w dużym stopniu z systemem opieki zdrowotnej funkcjonującej w danym kraju. Monitoring w początkowym okresie rozwoju wymagać będzie od pacjenta lub osób sprawujących nad nim opiekę pewnej wiedzy i umiejętności w obsłudze aparatury monitorującej, systemu przesyłania danych.

Monitorowany pacjent powinien otrzymywać równolegle zalecenia dotyczące stosowanych leków, sposobu odżywiania i reagowania na występujące sytuacje. Zalecenia te mogą być przekazywane drogą elektroniczną z opcją zastosowania aparatów przypominających o sposobach postępowania.

Korzyści z zastosowania tej technologii, to szerszy dostęp do wiodących centrów medycznych, brak konieczności częstych, osobistych wizyt w poradniach, wiedza o aktualnych parametrach badanych w systemie monitoringu, dających pełny, ciągły obraz funkcjonowania organizmu pacjenta. Pełny monitoring może być również połączony z lokalizacją GPS, co umożliwi szybką reakcję służb ratowniczych, gdy zajdzie taka potrzeba. Należy założyć, że współudział w finansowaniu tej technologii będzie spoczywał na instytucjach ubezpieczeniowych.

Obszar geograficzny wdrożenia jest międzynarodowy. Przy zastosowaniu dobrej jakości łączności, pacjent w dowolnym miejscu pobytu będzie mógł być monitorowany i konsultowany. W konsekwencji aplikacja charakteryzuje się dużym potencjałem rynkowym. Polska jest na tym polu znacznie opóźniona w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, podczas gdy potrzeby społeczne rosną lawinowo.


TOP 200