Szerokopasmowe systemy dostępowe

Tradycyjne sieci dostępowe, zbudowane z kabli miedzianych, są przewidziane przede wszystkim do świadczenia usług telefonicznych, ale nadają się także do transmisji danych z szybkością do 33,6 kb/s i innych usług wąskopasmowych.

Wprowadzenie

Tradycyjne sieci dostępowe, zbudowane z kabli miedzianych, są przewidziane przede wszystkim do świadczenia usług telefonicznych, ale nadają się także do transmisji danych z szybkością do 33,6 kb/s i innych usług wąskopasmowych.

Szerokopasmowe systemy dostępowe

Tabela 1. Przepływności wymagane do realizacji różnych usług multimedialnych

Obecnie wymaga się od sieci telekomunikacyjnych nie tylko realizowania usług tradycyjnych, ale także – jakościowo różnych – usług szerokopasmowych. Wiąże się to ze wzrastającym zapotrzebowaniem na nowe usługi, w tym multimedialne. Z terminem multimedia kojarzy się przesyłanie co najmniej dwóch rodzajów informacji: dźwiękowych (audio), danych, tekstów, grafiki i obrazów ruchomych (video). Do usług multimedialnych zaliczane są m.in.: wideotelefonia, wideokonferencja, wideotekst, biblioteka wideo, teleedukacja, telezakupy, usługi bankowe, poczta elektroniczna oraz dostęp do Internetu i usług tej sieci, gry komputerowe, wideo na żądanie (VOD – Video on Demand) lub prawie na żądanie (NVOD – Nearly Video on Demand), serwis informacyjny i reklamowy. Lista ta nie jest zamknięta i wiele nowych usług multimedialnych pojawi się w miarę wzrastania potrzeb użytkowników. W tabeli 1 podano przepływności wymagane do realizacji różnych usług multimedialnych.

Opanowanie usługi "telewizja na życzenie" (VoD – Video on Demand) ułatwi realizację wszystkich innych usług multimedialnych. Obecnie nie jesteśmy przygotowani do realizacji usługi VoD w pełnym wymiarze. Przewiduje się następujące etapy jej wdrażania:

  • wąskopasmowe wideo na życzenie (użytkownik jest pasywnym uczestnikiem odbieranego przekazu)

  • przekaz komercyjny (zaawansowana wersja klasycznej telewizji kablowej)

  • wideo częściowo na żądanie (Q-VoD – Quasi Video on Demand) – użytkowników łączy się w grupy o podobnych zainteresowaniach

  • wideo prawie na życzenie (N-VoD – Nearly Video on Demand) – uproszczona realizacja wybranych funkcji magnetowidowych

  • prawdziwe wideo na życzenie (T-VoD – True Video on Demand) – pełna realizacja funkcji magnetowidowych.
Szerokopasmowe systemy dostępowe

Tabela 2. Formy realizacji usługi VoD

Formy realizacji usługi VoD zebrano w tabeli 2.

Choć eksperci są zgodni, że do 2005 r. z usług multimedialnych będzie korzystać bardzo wielu użytkowników usług telekomunikacyjnych, to jednak większość abonentów będzie nadal odbiorcami jedynie usług głosowych telefonii stacjonarnej lub mobilnej. Należy liczyć się z ogromnym zróżnicowaniem profili użytkowników. Dostawcy muszą więc proponować szeroką ofertę zróżnicowanych i łatwych do zmodyfikowania usług, aby trafić do każdego z potencjalnych usługobiorców. Rodzinę usług buduje się z bloków funkcjonalnych, które można łączyć na różne sposoby, zgodnie z wymaganiami użytkowników, zapewniając w ten sposób żądany poziom elastyczności usług. Możliwości dostosowawcze stanowią podstawę świadczenia różnorodnych usług na konkurencyjnym rynku i umożliwiają dostawcom nakierowanie swoich wysoce specjalizowanych produktów na wybrane segmenty rynku.

Niezbędnym warunkiem świadczenia usług określonym grupom klientów są możliwości dostosowawcze platformy sieciowej. Dochodzimy w ten sposób do sieci telekomunikacyjnych nowej generacji (NGN – Next Generation Network), w których jest oferowana usługa niezależna od metody dostępu i protokołu komunikacyjnego. Niezależnie od tego, czy połączenie jest realizowane poprzez tradycyjne sieci z komutacją łączy, czy też poprzez sieci pakietowe, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z sieciami stacjonarnymi, czy też mobilnymi, dostarczana usługa musi się charakteryzować tymi samymi parametrami. Zarówno usługa, jak i poziom jej świadczenia powinny być takie same, niezależnie od tego, czy użytkownik znajduje się w domu, w biurze, czy w podróży.

Szerokopasmowe systemy dostępowe

Rys. 1. Funkcjonalny model sieci nowej generacji

Dostosowując się do nowej ery w telekomunikacji, operatorzy i dostawcy usług muszą przejść od modelu sieci z tradycyjnymi blokami sieciowymi do modelu funkcjonalnego. Sieć nowej generacji charakteryzuje się wyraźnie określonymi warstwami (rys. 1) o ściśle wyznaczonych funkcjach. Dzięki temu jest możliwa niezależna przemiana poszczególnych warstw i zapewnienie luźnych powiązań lub ścisłej integracji różnych funkcji. Ta zasada otwartej architektury doprowadzi do środowiska, w którym występuje wielu dostawców. W funkcjonalnym modelu sieci telekomunikacyjnej nowej generacji istotną rolę odgrywa warstwa dostępowa.


TOP 200