Systemy billingowe w telekomunikacji

SERAT 2 umożliwia rejestrację wszelkich kontaktów z klientem, począwszy od momentu zadeklarowania przez niego chęci korzystania z usług telekomunikacyjnych i złożenia zamówienia na instalację linii telefonicznej. Wspomaga zarządzanie danymi o kliencie i zrealizowanych przez niego połączeniach, a także zarządzanie liniami telefonicznymi, produktami i usługami operatora oraz cennikami i taryfami. Ponadto rejestruje wszelkie kierowane przez abonenta wnioski, w tym w pełni wspomaga obsługę reklamacji i zgłaszanych uszkodzeń. System wspomaga zarządzanie tzw. kontami klientów, dzięki czemu możliwe jest tworzenie relacji typu klient-płatnik (przyporządkowanie różnych płatników do klienta), oraz zarządza płatnościami i wspomaga proces fakturowania. Wreszcie, w przypadku rezygnacji abonenta z usług operatora i rozwiązania przez niego umowy, system pozwala na prowadzenie ewentualnego procesu windykacyjnego. Ponadto w systemie jest na bieżąco tworzone cyfrowe archiwum wszelkich dokumentów płatniczych klienta.

Ogólnie w systemie można wyróżnić następujące moduły funkcjonalne:

 • Zarządzanie zamówieniami (obsługa wszystkich etapów zamówienia składanego przez abonenta, wystawianie zleceń wewnętrznych, monitoring działań związanych z obsługą zamówień).

 • Zarządzanie informacją o kliencie (wprowadzenie, przeglądanie i aktualizacja danych o abonentach, przechowywanie wcześniejszych informacji dotyczących klientów oraz związanych z nimi linii telefonicznych).

 • Zarządzanie usługami (definiowanie nowych usług oraz ich aktywacja, modyfikacja i dezaktywacja, definiowanie ulg regulaminowych oraz umownych, zniżek oraz rabatów, łączenie usług w pakiety).

 • Zarządzanie cennikami i taryfami (przeglądanie i aktualizacja cenników, kreowanie nowych taryf, wprowadzanie i aktualizacja pakietów usług).

 • Zarządzanie danymi linii (ewidencja zakresów numerów wolnych oraz wykorzystanych, aktywacja lub dezaktywacja linii, zmiana jej numeru, grupowanie numerów oraz przydzielanie pakietu do linii).

 • Zarządzanie danymi o połączeniach (rozpoznawanie wielu formatów CDR-ów, taryfikacja połączeń na podstawie wielu czynników).

 • Zarządzanie kontami (tworzenie hierarchii typu klient-płatnik, utrzymywanie pełnej historii kont klientów).

 • Zarządzanie płatnościami (rejestracja wpłat z różnych źródeł, obsługa płatności dokonywanych za pomocą polecenia pobrania, zestawienia pozwalające na przeprowadzenie kontroli przekazywanych wpłat).

 • Fakturowanie (obliczanie należności, naliczanie opłat stałych, obciążanie z tytułu połączeń, odliczanie zniżek regulaminowych i umownych, przekazywanie wystawianych faktur do archiwizacji).

 • Obsługa reklamacji i uszkodzeń (rejestracja reklamacji grupy usług lub pojedynczej usługi, kontrola terminu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi procedurami).

 • Windykacja (możliwość zmiany terminu płatności, emisja wezwań do zapłaty, rejestracja prowadzonych postępowań układowych i sądowych).

 • Archiwizacja i odtwarzanie (cyfrowe archiwum dokumentów płatniczych rejestrowanych w systemie, możliwość odtworzenia każdego zarchiwizowanego dokumentu).

 • Moduł raportowania (podsystem raportowania i analiz wykorzystujący dane zawarte w zasobach bazy danych systemu billingowego).
Odrębną kwestię stanowi dedykowany system billingowy dla klientów biznesowych. W maju tego roku ruszył w TP projekt BilBiz. Jego realizacja ma doprowadzić do wdrożenia jednego systemu rozliczeniowego dla klientów biznesowych, co w praktyce oznacza, iż klient będzie mógł otrzymywać jeden rachunek, bez względu na liczbę i charakter wykorzystywanych usług. Możliwość konfigurowania zestawień na fakturze ma zależeć od decyzji klienta.

Przetarg na wdrożenie systemu wygrała firma EDS Poland (Electronic Data System). Umowa obejmuje uruchomienie zintegrowanego systemu rozliczeniowego, migrację danych, roczną gwarancję oraz utrzymanie systemu przez cztery lata. System zostanie powiązany z innymi działającymi już platformami informatycznymi w TP, w tym z systemem CRM. Ponadto nowy system zintegruje się z systemami zewnętrznymi: bankami, z którymi TP współpracuje, czy drukarnią faktur.


TOP 200