Systemy billingowe w telekomunikacji

EnerGis Billing w wielousługowym środowisku

Kolejnym przykładem systemu billingowego oferowanego na rynku polskim jest platforma EnerGis Billing firmy Suntech. System EnerGis Billing obsługuje zintegrowany billing w wielousługowym środowisku. Rozwiązanie obejmuje produkty zintegrowane, takie jak Mediacja, Rating i Rozliczanie oraz Obsługa Klienta.

Mediacja umożliwia gromadzenie, walidację i unifikację danych dotyczących wykorzystania usług. Pliki zawierające rekordy danych o korzystaniu z usług można pobierać przez FTAM, FTP i inne protokoły komunikacyjne.

Dane dotyczące wykorzystania usług obejmują informacje o korzystaniu z usług, które pozwalają zidentyfikować źródło tworzące dane, rodzaj usług, sesję i czas jej trwania, strony uczestniczące w sesji (abonenci/ terminale), rodzaj, datę i czas zdarzenia, rodzaj zasobów, do których klient ma dostęp, wykorzystanie zasobów, jakość usług itp. Mediacja może obsługiwać wiele formatów plików i rekordów, np. XML, ASN.1 i formaty specyficzne.

Zatwierdzone rekordy są przechowywane w zunifikowanym formacie ogólnym w relacyjnej bazie danych.

Systemy billingowe w telekomunikacji

Rys. 7. Umiejscowienie systemu mediacji (EnerGis Telecom)

Kolejny moduł omawianego systemu jest odpowiedzialny za rating (wycena rekordów) oraz rozliczanie, opierające się na zbiorze taryf definiowanych przez użytkownika. Taryfa określa zasadę, według której wartości atrybutów w ramach rekordu dotyczącego wykorzystania usług są przekładane na liczbę jednostek rozliczeniowych. Dostępne są liniowe i nieliniowe schematy naliczania. Dla każdej taryfy można wskazać, iż ma być ona stosowana jedynie dla pewnych kombinacji wartości atrybutów informacji o wykorzystaniu usług. Taryfy można grupować w pakiety, które następnie mogą być przypisywane określonym grupom klientów lub pojedynczym klientom. Udostępniona aplikacja systemowa (definiowanie usług) pozwala na określenie usług, taryf i pakietów taryf itp.

Po naliczeniu rekordów następuje rozliczanie klienta za usługę. Może ono mieć charakter indywidualny lub grupowy. Każda usługa może być fakturowana osobno. Istnieje możliwość wystawiania faktur za wiele usług jednocześnie. Faktury są generowane dla rachunku klienta. Zawartość i forma rachunku są definiowane przez użytkownika. Oprócz faktur mogą być generowane dokumenty zawierające szczegóły płatności za usługi. Możliwe jest wystawianie faktur w formacie dokumentów XML, HTML i PostScript. Formatowanie faktur jest realizowane w osobnym procesie (agent wydruku). Częstotliwość fakturowania, formę faktury itp. można zdefiniować indywidualnie dla każdego klienta.

Systemy billingowe w telekomunikacji

Rys. 8. Przebieg procesu billingowego (EnerGis Telecom)

Podsumowanie procesu billingowego może być wysłane do systemu finansowego. Proces naliczania i billingu może się odbywać równolegle dla różnych grup klientów definiowalnych przez użytkownika. Kompletny przebieg procesu billingowego przedstawiono na rys. 8.

Ostatnim elementem systemu jest moduł obsługi klienta. Umożliwia on rejestrację klientów, tworzenie umów, konfigurację danych dotyczących klientów, rachunków i usług, zarządzanie kontaktami i monitorowanie realizowanych płatności. Dla pojedynczego klienta można zdefiniować wiele rachunków. Do rachunku można również przypisać szereg abonentów/terminali. Ponadto dla każdej umowy międzyoperatorskiej możliwe jest zdefiniowanie osobnego rachunku. Moduł umożliwia również automatyczne wprowadzanie informacji o płatnościach realizowanych przez klientów, które pochodzą z systemów elektronicznej bankowości.

Operator korzystający z systemu może również zaoferować swoim klientom internetowy dostęp do rejestracji, zamawiania usług, składania reklamacji dotyczących jakości usług i monitorowania działań przywracających usługi, a także do przeglądania rachunków i szczegółów dotyczących wykorzystania usług (moduł internetowej obsługi klienta).

Kompleksowy system OSS na bazie platformy EnerGis Telecom firmy Suntech wdrożył OSP Polpager - operator sieci Sferia. System zainstalowany w OSP Polpager działa na platformie sprzętowej Intel z systemem operacyjnym Windows 2000 Server oraz bazą danych MS SQL Server 2000. Dostawcą platformy sprzętowej jest firma Dell, która dostarczyła czteroprocesorowy serwer Power Edge 6500 z procesorami Intel Xeon MP 1,4 GHz. Na maszynie Della są zainstalowane wszystkie aplikacje wchodzące w skład zintegrowanego systemu oraz gromadzone i przetwarzane wszystkie dane w procesie billingowym. Wdrożony system wspomaga funkcjonowanie następujących działów operatora:

  • rozliczenie billingu abonenckiego i międzyoperatorskiego

  • obsługa klienta

  • biuro napraw

  • inwentaryzacja numerów i magazyn sprzętu telekomunikacyjnego.

TOP 200