Poprzeczka wysoko

W PROJEKCIE PLANU INFORMATYZACJI PAŃSTWA 2011-2015 SĄ AMBITNE CELE. JAKIE WARUNKI MUSIMY SPEŁNIĆ, ŻEBY JE ZREALIZOWAĆ?

Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 to na razie rozporządzenie Rady Ministrów skierowane do uzgodnień międzyresortowych. Uwagi do PIP można było nadsyłać do końca sierpnia. Autorem dokumentu jest Włodzimierz Marciński, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA. Wcześniej był I radcą w przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej odpowiedzialnym za tematykę telekomunikacji, społeczeństwa informacyjnego oraz technologii teleinformatycznych. Był też podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

INFORMATYZACJA

Koordynacja i nadzór nad działaniami

Zgodnie z zapisami Planu Informatyzacji Państwa rząd chce usprawnić koordynację informatyzacji administracji publicznej. Dziś mówi się, że mamy do czynienia z "silosowością" systemów IT w urzędach publicznych. Każdy prowadzi własny rejestr, projekty IT są nieskoordynowane z innymi instytucjami, a dane między ich systemami nie są ani wymieniane, ani współdzielone.

Zgodnie z PIP, usprawnieniu koordynacji działań dotyczących informatyzacji służyć ma wzmocnienie roli Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności lub stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania samodzielnego organu odpowiedzialnego za informatyzację Państwa, w celu "skutecznego definiowania strategii, zapewnienia odpowiedniej koordynacji oraz efektywnej i celowej dystrybucji środków finansowych w tym obszarze". Od jakiegoś czasu na naszym blogu Bywalec piszemy o planach stworzenia resortu informatyzacji. Nieoficjalnie mówi się o tym, że po ewentualnie wygranych ponownie przez po PO-PSL wyborach powstanie Ministerstwo Nowych Technologii. Ten nowy resort powstanie na gruzach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sześć lat temu - za czasów Michała Kleibera - resort nauki miał w swojej gestii także informatyzację…

Wracając do Planu Informatyzacji Państwa, zakłada on także wdrożenie systemu monitorowania realizacji PIP, a także zapewnienie jawności i przejrzystości informacji o stanie zaawansowania kluczowych projektów informatycznych. Nad jakością powstających rozwiązań czuwać ma nowo powołana instytucja Głównego Architekta Systemów Informacyjnych Państwa, który opracuje mapę infrastruktury informatycznej państwa oraz będzie dbał o spójność tworzonych systemów z architekturą systemu IT.

Opracowane mają zostać kryteria i mechanizmy oceny wykonalności, funkcjonalności i interoperacyjności oraz minimalnego zestawu wskaźników dokumentujących spodziewane korzyści społeczne lub ekonomiczne wdrażanych projektów. Będzie to brane pod uwagę przy przyznawaniu środków publicznych na ich finansowanie. To ma doprowadzić do racjonalizacji wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Polegać to będzie m.in. na zapobieganiu powielania się działań, obligatoryjnym szacowaniu korzyści społecznych i materialnych z wprowadzanych rozwiązań na etapie podejmowania decyzji oraz weryfikacji uzyskanych efektów końcowych.

Współdzielenie zasobów i rejestrów

W ramach racjonalizacji działań powstać ma wspólna sieć teleinformatyczna dla administracji centralnej. Zostanie także utworzony Międzyresortowy Operator Systemu Teleinformatycznego (MOST), świadczący usługi telekomunikacyjne oraz dostarczający publiczne sieci telekomunikacyjne. Wprowadzony będzie obowiązek korzystania z usług MOST przez jednostki administracji rządowej centralnej i terenowej, inne organy państwa, takie jak sądownictwo i prokuratura.


TOP 200