Regulamin zakupów w Sklepie Kiosk Computerworld

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku i stosuje się go do umów zawartych począwszy od tego dnia.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Internetowego działającego pod adresem www.computerworld.pl/kiosk zwanego dalej Sklepem Kiosk Computerworld, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep prowadzony jest przez International Data Group Poland S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 2/44, 00-131 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000156196, NIP: 113- 00-16-276, (dalej również zwany jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Kiiosk Computerworld, w tym w szczególności dokonująca zakupów lub korzystająca z usług serwisów internetowych nalężących do Sprzedającego.
 2. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Kiiosk Computerworld zakupów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 3. Pliki elektroniczne - treści cyfrowe np. e-booki, audiobooki, programy komputerowe i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym,
 4. Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827),
 5. E-book – czasopismo lub książka w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych, tablet, smartfon itp.). Pliki z treścią cyfrową mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Kiiosk Computerworld,
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES – oznacza stosowane przez Sprzedającego zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności jest dostępna tutaj, Polityka cookies jest dostępna tutaj.
 7. PDF - format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania PDF,
 8. EPUB - format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania EPUB;
 9. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 10. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

3. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu Kiiosk Computerworld niezbędny jest:
  1. urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet np. komputer, tablet, smartphone z przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itd.;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 2. Do korzystania z plików elektronicznych (ebooków) potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach oraz innych urządzeniach mobilnych, w tym czytnikach elektronicznych. Pliki z treścią czasopisma mogą mieć postać plików PDF, EPUB, lub MOBI.
 3. Aby móc korzystać z czasopisma w wersji elektronicznej lub dostępu do serwisu internetowego niezbędne jest połączenie internetowe.

4. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie Kiiosk Computerworld stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Kiiosk Computerworld:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  3. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego www.computerworld.pl/kiosk pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Transakcja

 1. Zamówienia w Sklepie Kiosk Computerworld można dokonywać:
  1. poprzez stronę internetową sklepu www.computerworld.pl/kiosk – wypełniając formularz na stronie sklepu,
  2. elektronicznie poprzez wysłanie zamówienia na adres [email protected]
 2. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, dokładnego adresu do dostawy, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

6. Płatność

 1. W Sklepie Kiosk Computerworld istnieje możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dostarczonego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta IDG Poland S.A.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 3. Płatności elektroniczne realizowane są z wykorzystaniem systemu oferowanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu

7. Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane za darmo wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia są wysyłane przesyłką listową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
 2. Czas dostarczenia towarów wynosi do 30 dni. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu jak najszybszej realizacji zamówienia.

8. Dystrybucja cyfrowa

 1. Sklep oferuje także czasopisma oraz książki, w formie ebooków do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Szczegółowe wymagania dot. oprogramowania oraz wymagania sprzętowe umieszczone są na karcie produktu.
 3. Treści cyfrowe oferowane drogą cyfrową dostępne są w następujących formatach: pdf - pliki pdf są odpowiednie na tablety i czytniki o dużych ekranach, notebook, komputer PC oraz inne urządzenia obsługujące ten format.
 4. Na kartach produktu widoczne są formaty, w jakich dostępny jest dany ebook. Na karcie produktu można wybrać również format, który użytkownik zamierza pobrać. Link do pobrania produktu udostępniony będzie także w treści wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia.
 5. Jeżeli egzemplarz dostępny jest w różnych formatach cyfrowych (np. epub i pdf), wówczas zakup ebooka w jednym formacie umożliwia pobranie jej w innych dostępnych formatach.
 6. Właścicielowi egzemplarza zakupionego droga elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego produktu, zgodnie z jego przeznaczaniem. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.
 7. Zamawiając pliki cyfrowe do pobrania drogą elektroniczną, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

9. Reklamacja

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie lub drogę emaliową. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu IDG Poland S.A. jest odpowiedzialny dział prenumeraty: [email protected]
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki oraz z opisem reklamacji.
 4. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 5. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wadę fizyczną lub prawną produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produkt.

10. Odstąpienie od Umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których Klientem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).
 2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. dla umowy sprzedaży pojedynczej publikacji) - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - części rzeczy,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony (np. dla umów o prenumeratę) - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów (np. dla umów sprzedaży dostępu do serwisów internetowych lub zamówienia publikacji typu e-book) - od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 ust.1 Regulaminu, lub pod adresem elektronicznym [email protected]
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. w tym uiszczoną cenę; zwrotowi ulega także koszt doręczenia rzeczy do klienta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz konsumenta dodatkowych kosztów.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 7. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy zamówiony uprzednio produkt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Wraz z towarem klient proszony jest o odesłanie dokumentu płatniczego (faktura VAT, faktura pro forma).
 10. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie przesłać temu Klientowi na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 12. Zamawiając produkt lub usługę (np. dostęp do serwisu), Konsument może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. W takim przypadku, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.
 13. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), Konsument może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.
 14. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi także w odniesieniu do pozostałych umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 15. Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników, periodyków i czasopism także po rozpoczęciu świadczenia usługi, z zastrzeżeniem pkt. 16 poniżej.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników, periodyków lub czasopism Sprzedający zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do dyspozycji Konsumenta w okresie od zawarcia umowy o prenumeratę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów.

11 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest IDG Poland S.A. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 2. Sprzedający, jako administrator danych, przetwarza dane Klientów (w szczególności podanych w interaktywnym formularzu) w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Sprzedający nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, albo do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego, albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, albo do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

12 Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.computerworld.pl/info_idg_kiosk_regulamin.html. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Każdy klient dokonujący zakupu w sklepie oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
 8. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2018 r.

 

Załącznik 1 DO REGULAMINU:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat:
IDG Poland S.A., ul. Grzybowska 2/44,
00-131 Warszawa
e-mail: [email protected]


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.