Regulamin konferencji

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych i konferencji przez IDG Poland SA

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa we wszystkich szkoleniach internetowych (webinariach), konferencjach, warsztatach, kursach i seminariach, organizowanych w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym miejscu, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych należących do Organizatora, zwanych dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych ich uczestników.


§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Konferencja - zorganizowane przez IDG Poland SA z podaniem daty i miejsca spotkanie, w celu omówienia konkretnej tematyki w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również, debaty, , sympozja, kongresy itp. oraz wszystkie tego rodzaju spotkania organizowane przez IDG Poland S.A. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Szkolenia – zorganizowane przez IDG Poland SA zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również seminaria, webinaria, warsztaty, szkolenia e-lerningowe, itp. oraz wszelkiego rodzaju usługi szkoleniowe organizowane przez IDG Poland S.A. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Organizator (IDG Poland SA) - jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to Spółkę International Data Group Poland SA, w skrócie IDG Poland SA, z siedzibą przy ul. Grzybowska 2/44; 00-131 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156196.

Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Konferencji lub Szkoleniu

Uczestnik - osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji (w przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna, jest ona jednocześnie Zamawiającym.

Zgłoszenie
- działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na konferencję.

Formularz rejestracyjny - dokument według wzoru, w postaci elektronicznej lub papierowej, skutecznie dostarczony do Organizatora .

Potwierdzenie udziału
- e-mail wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie.

Serwis - stworzona przez IDG Poland platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez IDG Poland i/lub jej partnerów, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także Serwisem (internetowym) IDG Poland, Portalem (internetowym) IDG Poland, Wortalem (internetowym) IDG Poland oraz Witryną (internetową) IDG Poland.


§ 3 Zgłoszenie

 1. Zgłoszenie może być dokonane elektronicznie (online) na formularzach rejestracyjnych dostępnych na stronie internetowej danej Konferencji lub Szkolenia.
 2. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie faksem na numer (22) 321 78 88 lub listem na adres Organizatora (00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2/44).
 3. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu/ Konferencji powinno zostać dostarczone do Organizatora w terminie wskazanym na stronie internetowej danej Konferencji lub Szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą ich rozpoczęcia.
 4. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zarejestrowanie uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na recepcji konferencji, z jednoczesnym dokonaniem opłaty konferencyjnej gotówką, lub poprzez dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu.

 

§ 4 Cena, Warunki płatności

 1. Cena za udział w Konferencji lub szkoleniu jest podana na stronie internetowej Organizatora lub na formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie konferencji.
 2. Uczestnictwo w niektórych Konferencjach i Szkoleniach organizowanych przez Organizatora jest nieodpłatne. Informacje o tych szkoleniach oraz warunkach uczestnictwa w takich Konferencjach i Szkoleniach Organizator zamieszcza na stronach Serwisu.
  1. Jeżeli cena jest uzależniona od terminu zgłoszenia, to o jej wysokości decyduje data wysłania zgłoszenia, a w przypadku zgłoszenia listowego liczy się data nadania w placówce pocztowej.
  2. W przypadku cen promocyjnych, w tym uzależnionych od terminu zgłoszenia, Zamawiający zobowiązuje się dokonać wpłaty na konto Organizatora w ciągu 14 dni od daty dokonania zgłoszenia. Brak wpłaty w tym terminie upoważnia Organizatora do anulowania promocyjnej oferty cenowej co oznacza konieczność dopłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z różnicy między ceną regularną a ceną promocyjną.
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator wystawia fakturę pro forma lub potwierdzenie udziału z podanym terminem płatności, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest dokonać opłaty na konto bankowe Organizatora konferencji:

   Nr rach. bank.: PL51109028510000000151832614
   Bank of America, N.A. London
   SWIFT: WBKPPLPP

 

§ 5 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału

 1. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika Konferencji lub Szkolenia. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego opłata nie jest zwracana. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie Uczestnika w sposób przewidziany w ust. 4 poniżej.
 2. Zamawiający ma prawo do odwołania udziału Uczestnika w Konferencji lub w Szkoleniu, nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem ich rozpoczęcia, w sposób przewidziany w ust. 4 poniżej. W takim przypadku dokonana przez Zamawiającego opłata jest zwracana na podany przez niego numer rachunku bankowego, pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający dokona rezygnacji, o której mowa w ust.2 powyżej na 4 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem Konferencji lub Szkolenia, a także w przypadku nie stawienia się na nie Uczestnika, Zamawiający ponosi opłatę za uczestnictwo zgodnie z formularzem zgłoszeniowym lub informacją zawartą na stronie internetowej Konferencji lub Szkolenia.
 4. Wszelka korespondencja, o której mowa w ust. 1-3 powinna zostać sporządzone na piśmie i przesłana listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 2 lit. c) Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wskazanie nowego Uczestnika może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej wskazany w § 13 ust. 2 Regulaminu lub faksem na numer (22) 321 78 88.
 5. Przyjęcie rezygnacji, zmiana Uczestnika będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

§ 6 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość konferencji i szkoleń zgodnej z jej opisem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji i szkoleń w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych - wówczas wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji i szkoleń i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi Uczestnikom, za których Zamawiający nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie

 

§ 7 Zobowiązania Zamawiającego i Uczestnika

 1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować
 2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Organizatora dla danej Konferencji lub Szkolenia.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Zamawiającego oraz Uczestnika Konferencji i Szkolenia w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach, które dotyczą relacji z Konferencji lub Szkolenia.

 

§ 8 Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń internetowych (webinariów)

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkoleń internetowych, Uczestnicy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet);
  2. przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji cookies.

 

§ 9 Własność i prawa autorskie

 1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 3. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem "Copyright © 1999-2011 IDG Poland Wszelkie prawa zastrzeżone" chronione są prawami autorskimi na rzecz Organizatora. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
 4. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 5. Uczestnicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
 6. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Uczestnicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.
 7. Uczestnik nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych podmiotów bądź swoich pracowników, chyba, że Strony postanowią inaczej.

 

§ 10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych jest IDG Poland S.A. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczna do korzystania z Serwisu w pełni. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia.
 3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. nazwisko i imiona Uczestnika,
  2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. adres zameldowania na pobyt stały,
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c,
  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Uczestnika,
  6. adresy elektroniczne Uczestnika
  7. numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.
 4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Uczestnikiem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, a w szczególności następujące dane:
  1. płeć
  2. rok, miesiąc, dzień urodzenia
  3. adres e-mail
 5. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 3-4, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji, komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, szczególnie odnośnie Serwisu, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach pod kątem Serwisu. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej.
 8. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz przez podmioty trzecie, z którymi Organizator współpracuje, danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją dla celów marketingu produktów podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie Serwisu, w szczególności na przesyłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem.
 9. Wysłanie przez Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji (klinięcie przycisku "Wyślij/Akceptuj/Załóż konto" umieszczonego pod formularzem rejestracji) jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem przez Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
  2. oświadczeniem, że Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.
  3. wyrażeniem przez Uczestnika dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych przez IDG Poland S.A. z siedzibą w 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133, poz.883).

 

§ 11 Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

 1. Zamawiający będący konsumentem zobowiązany jest dokonać płatności za Szkolenie lub Konferencje w całości przed terminem odbycia się Szkolenia lub Konferencji.
 2. Zamawiającym, którzy są konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
 3. Postanowienie ust. 2 powyżej wyłącza zastosowanie § 5 ust. 1-3 Regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 2 lit. c) Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 13 ust. 1 Regulaminu.
 5. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy o świadczenie usługi odpłatnej, po dokonaniu płatności, Organizator zwraca Zamawiającemu całą opłatę.
 6. Zamawiający zawierający umowę o świadczenie usług na mniej niż 10 dni przed dniem Szkolenia lub Konferencji, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia danej usługi.
 7. Zamawiający dokonujący opłaty za usługę e-learning, webinarium internetowe przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia w/w usług niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 

§ 12 Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega, że Konferencje i Szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Konferencji lub Szkolenia przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Konferencji lub Szkolenia w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Konferencji lub Szkolenia w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  4. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu należy zgłaszać na adres: [email protected]
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
  1. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Zamawiających, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Organizatora.
  2. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji http://konferencje.computerworld.pl/ i http://www.internetstandard.pl/.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2013 r.