Strategie piętnastki

Początki austriackiego e-government sięgają 1997 r., kiedy to rząd zajął się tworzeniem internetowego serwisu zawierającego informacje o procedurach administracyjnych @mtshelfer, który do dzisiaj jest rozwijany jako portal rządowy (http://www.help.gov.at).

Austria

Początki austriackiego e-government sięgają 1997 r., kiedy to rząd zajął się tworzeniem internetowego serwisu zawierającego informacje o procedurach administracyjnych @mtshelfer, który do dzisiaj jest rozwijany jako portal rządowy (http://www.help.gov.at). W roku 2000 wylansowano program Oesterreich Digital zakładający partnerskie współdziałania rządu i środowisk biznesowych na rzecz szybkiego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Za jedno z priorytetowych zadań uznano "zdigitalizowanie administracji publicznej i instytucji społecznych". Następnie program przekształcono w Information and Communication Project w większym stopniu odzwierciedlający priorytety planu eEurope.

Zgodnie z jego założeniami do 2003 r. wszystkie podstawowe, a do 2005 r. wszystkie bez wyjątku publiczne usługi i procedury mają być dostępne online. Coraz więcej Austriaków korzysta z prowadzonego przez Ministerstwo Finansów serwisu Finanz Online do rozliczenia podatków czy uzyskania informacji w sprawach podatkowych (http://www.FinanzOnline.at). Obecnie jest przygotowywana ogólna strategia e-Austria.

Belgia

Tworzeniem strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych zajmują się przede wszystkim władze poszczególnych regionów (np. powstał program Contract for a future for Wallonia).

W roku 1997 pod egidą władz federacyjnych opracowano ogólny "Federalny plan działania dla społeczeństwa informacyjnego".

Pierwszy program budowy elektronicznego rządu powstał w 1999 r. Aktualny E-Government Plan (http://www.fedict.be/projects/Projets1_fr.htm) przewiduje zakończenie prac związanych z udostępnianiem usług publicznych w Internecie do początku 2004 r. Na realizację projektu nie przeznaczono funduszy wydzielonych z budżetu centralnego. Utworzono natomiast stanowisko ICT managera dla administracji publicznej, który ma koordynować wdrażanie systemów informatycznych w administracji centralnej. Powołano również Narodowy Komitet Konsultacyjny, który pełni funkcje doradcze. Koordynacją działań związanych z tworzeniem rządu elektronicznego zajmuje się państwowa agencja FEDICT (de Federale Overheidsdienst Informatie en Telecommunicatietechnologie -http://www.fedict.be). Do jej zadań należy m.in. egzekwowanie standardów i dbanie o konsolidację tworzonych systemów z istniejącymi.

Elektroniczny rząd powstaje na bazie wielu lokalnych i regionalnych serwisów elektronicznych, które oferują szeroką gamę usług wysokiej jakości, oraz serwisów poszczególnych ministerstw i agencji rządowych. Centralny portal (http://www.belgium.gov.be) zawiera tylko informacje i odniesienia do różnych urzędów i instytucji. Tworzenie e-government jest powiązane z zatwierdzonym w 2000 r. ogólnokrajowym programem modernizacji administracji publicznej Copernicus (http://www.copernicus.be).

Sprawy związane z telekomunikacją leżą w gestii agencji zajmującej się kwestiami mobilności i transportu (vici.fgov.be), której podlega Instytut Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych (IBPT-BIPT):http://www.ibpt.be -http://www.bipt.be pełniący m.in. funkcję belgijskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego.

Dania

Firmowana przez rząd narodowa strategia IT for All - Denmark's Future jest aktualizowana co roku (http://www.fsk.dk).

Kierownictwa wszystkich urzędów centralnych i agencji rządowych przedstawiają własne propozycje i przygotowują sektorowe substrategie (obecnie jest ich ponad 120). Dania jako pierwszy kraj uruchomiła w 1995 r. krajowy portal internetowy (http://www.denmark.dk). Obecne działania zmierzają do stworzenia sieci portali prowadzonych przez poszczególne organy administracji publicznej, samorządy lokalne, instytucje społeczne. Jednym z ważnych zadań jest rozwój infrastruktury klucza publicznego (PKI) oraz wdrażanie XML jako standardu wymiany informacji.

Za koordynację działań w zakresie polityki dotyczącej rozwoju zastosowań technologii informacyjnej odpowiada Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji (http://www.videnskabsministeriet.dk), w którego strukturach działa m.in. departament ds. informatyki. Ministerstwo zajmuje się także koordynacją współpracy między sferami biznesu a nauki i edukacji oraz prowadzeniem polityki proinnowacyjnej.


TOP 200