Regulamin usługi typu Whitepaper

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady otrzymania usługi typu Whitepaper oferowanej przez IDG Poland SA, zasady korzystania z tej usługi, zasady ochrony danych osobowych usługobiorców oraz zasady odstąpienia od umowy.
 2. Usługa oferowana jest przez International Data Group Poland S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000156196, NIP: 113-00-16-276, (dalej również zwany jako „IDG Poland SA”), która odpowiada za techniczne aspekty związane z usługą typu Whitepaper.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest International Data Group Poland S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 2/44, 00-131 Warszawa i/lub Partner usługi typu Whitepaper wymieniony oraz oznaczonych na stronie lub serwisie www oferującym usługę.

2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Whitepaper – ekspercki dokument zawierający usystematyzowane dane dotyczące danego obszaru działalności lub związany z określoną tematyką. Jego celem jest przedstawienie odbiorcy profesjonalnych informacji, rozwiązań oraz przekazanie wiedzy biznesowej.
 2. Organizator - jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to Spółkę International Data Group Poland SA, w skrócie IDG Poland SA, z siedzibą przy ul. Twardej 18; 00-105 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156196 oraz Partnerów Whitepaper-a wymienionych oraz oznaczonych na stronie oferującej usługę typu Whitepaper.
 3. Partner Whitepapera - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dostarcza treści oraz opiekę merytoryczną nad usługą typu Whitepaper. Partner usługi zapewnia wsparcie w postaci wiedzy eksperckiej oraz treści i/lub osoby w postaci eksperta występującej w jego imieniu oraz dostarcza Materiały usługi typu Whitepaper.
 4. Materiały typu Whitepaper – informacje, rozwiązania, wiedza, komentarze lub porady eksperckie dotyczące tematyki Whitepapera uzupełniające względem danego materiału.
 5. Usługobiorca Whitepapera - osoba, która wyraziła wolę oraz zarejestrowała się na usługę typu Whitepaper. Usługobiorcą Whitepapera może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.
 6. Formularz rejestracyjny - dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.
 7. Rejestracja – działanie podjęte przez Usługobiorcę, mające na celu zarejestrowanie na usługe typu Whitepaper oraz zawarcie umowy z Organizatorem.
 8. Potwierdzenie rejestracji - potwierdzenie wyrażone kliknięciem w link w treści wiadomości e-mail, która została wysłana po zakończeniu rejestracji. Potwierdzenie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zawarcie umowy przez Usługobiorcę z Organizatorem i/lub Partnerem Whitepapera.
 9. Umowa z Usługobiorcą – umowa zawarta przez Usługobiorcę z Organizatorem, którym może być także Partner Whitepapera na świadczenie usługi polegającej na dostępie do materiałów Whitepaper, przesłaniu przez Organizatora na adres email podany w formularzu rejestracyjnym Usługobiorcy Materiałów Whitepaper oraz kontakcie telefonicznym przez Organizatora i/lub Partnera Whitepapera odnośnie tematyki usługi typu Whitepaper.
 10. Serwis - stworzona przez IDG Poland platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia Usługobiorcom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez IDG Poland i/lub Partnerów usługi typu Whitepaper, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także Serwisem (internetowym) IDG Poland, Portalem (internetowym) IDG Poland, Wortalem (internetowym) IDG Poland oraz Witryną (internetową) IDG Poland.
 11. Zdarzenia losowe- zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne:
  • powódź,
  • pożar w budynku, w którym ma się odbyć konferencja,
  • konflikt zbrojny,
  • awaria w budynku, w którym ma się odbyć konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku,
  • zamieszki uliczne,
  • katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie,
  • inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników konferencji w przypadku jej odbycia.
 12. Pliki elektroniczne - treści cyfrowe np. Materiały typu Whitepaper przesyłane usługobiorcy w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym,
 13. Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827),
 14. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES – oznacza stosowane przez IDG Poland S.A. zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności jest dostępna tutaj, Polityka cookies jest dostępna tututajtaj.
 15. PDF - format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania PDF,
 16. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 17. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usługi typu Whitepaper, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet);
  2. przeglądarką Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itd.;
  3. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji cookies.
 2. Do korzystania z plików elektronicznych potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach oraz innych urządzeniach mobilnych, w tym czytnikach elektronicznych. Pliki z materiałami dotyczącymi tematyki whitepapera mogą mieć postać plików PDF, DOC, XLS.

4. Informacje o Whitepaper-ach

 1. Informacje o usłudze typu Whitepaper dostępne w Serwisie https://www.computerworld.pl/bibliotekait stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Dokonanie przez Usługobiorcę potwierdzenia rejestracji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Usługobiorcą a Organizatorem, którym może być także Partnerem Whitepapera, przedmiotem której jest świadczenie usługi polegającej na dostępie do Whitepapera, przesłaniu przez Organizatora dodatkowych Materiałów typu Whitepaper zapewnionych przez Partnera Whitepapera, oraz konsultacjach telefonicznych Organizatora w związku z tematyką Whitepapera.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania kwalifikacji Usługobiorców i w oparciu o grupę docelową, zawodową oraz o inne dane, za pomocą których możliwe będzie dokonanie kwalifikacji do otrzymania usługi typu Whitepaper.
 4. Zobowiązania Organizatora
  1. Organizator którym jest IDG Poland SA i/lub Partner Whitepapera oferuje usługę typu Whitepaper o wspólnie określonej tematyce.
  2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich usług typu Whitepaper współorganizowanych przez IDG Poland SA.
  3. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość usługi typu Whitepaper zgodną z jej opisem.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi typu Whitepaper w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w materiałach typu Whitepaper i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
  6. Organizator zobowiązuje się do umożliwienia Usługobiorcy, który spełnia warunki techniczne do otrzymania usługi typu Whitepaper oraz do przesłania Materiałów typu Whitepaper związanych z tematyką Whitepapera, a także do wykonania kontaktu telefonicznego na podany przez Usługobiorcę numer telefonu w celu konsultacji telefonicznych związanych z tematyką Whitepapera.

5. Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator którym jest IDG Poland SA i/lub Partner Whitepapera oferuje usługę typu Whitepaper o wspólnie określonej tematyce.
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich usług typu Whitepaper współorganizowanych przez IDG Poland SA.
 3. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość usługi typu Whitepaper zgodną z jej opisem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi typu Whitepaper w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w materiałach typu Whitepaper i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
 6. Organizator zobowiązuje się do umożliwienia Usługobiorcy, który spełnia warunki techniczne do otrzymania usługi typu Whitepaper oraz do przesłania Materiałów typu Whitepaper związanych z tematyką Whitepapera, a także do wykonania kontaktu telefonicznego na podany przez Usługobiorcę numer telefonu w celu konsultacji telefonicznych związanych z tematyką Whitepapera.

6. Zobowiązania Usługobiorcy

 1. Usługobiorcy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne aczkowliek niezbędne do Zawarcia Umowy oraz realizacji jej postanowień.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem (w szczególności prawem autorskim), dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
 4. Aby dokonać rejestracji do Usługi typu Whitepaper należy:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej oferującej usługę typu Whitepaper poprzez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz stanowiska i firmy, którą reprezentuje Usługobiorca;
  2. zaakceptować niniejszy regulamin i Politykę Prywatności;
 5. Organizatorzy mają prawo do weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym poprzez kontakt telefoniczny lub inną formę kontaktu z Uczestnikiem.

7. Cena, Warunki płatności

 1. Cena za dostęp do usługi typu Whitepaper jest podana na stronie internetowej Organizatora lub na formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie usługi.
 2. Otrzymanie niektórych usług typu Whitepaper oferowanych przez Organizatora jest nieodpłatne. Informacje o tych usługach oraz warunkach ich świadczenia Organizator zamieszcza na stronach z usługą.

8. Reklamacja

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi typu Whitepaper, Usługobiorca może zgłaszać pisemnie lub drogę emaliową. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi typu Whitepaper.
 2. Za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Organizatora odpowiedzialny jest dział techniczny: [email protected]
 3. Organizator niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Usługobiorcę o dalszym postępowaniu.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

9. Odstąpienie od Umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których Usługobiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).
 2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Usługobiorca może odstąpić od umowy, przesyłając IDG Poland SA jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 ust.1 Regulaminu, lub pod adresem elektronicznym [email protected] Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Organizator obowiązany jest niezwłocznie przesłać temu Usługobiorcy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 7. Zamawiając produkt lub usługę (np. dostęp do serwisu), Konsument może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia.
 8. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), Konsument może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.

10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest IDG Poland S.A. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub na adres siedziby.
 2. Informujemy, iż w przypadku gdy usługa typu Whitepaper jest organizowana przez IDG Poland S.A. oraz Partnera Whitepapera IDG Poland S.A. i Partner Whitepapera będą Współadministratorami danych osobowych Usługobiorców. Współadministrator 1 przetwarza dane osobowe Usługobiorców wspólnie z pozostałymi wskazanymi Współadministratorami, poprzez wspólne ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, Pierwszym Współadministratorem jest IDG Poland S.A.
 3. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
  1. Współadministrator 1 tj. IDG jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których Dane Osobowe dotyczą, informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO, co oznacza, że Uczestnik otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego od Współadministratora 1,
  2. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zbieranie, przechowywanie i przekazanie w sposób bezpieczny danych do pozostałych wymienionych Współorganizatorów tj. Partnerów usługi typu Whitepaper,
  3. Pozostali wymienieni Współorganizatorzy są odpowiedzialni za bezpieczny odbiór, przetwarzanie i przechowywanie przekazanych mu przez Współadministratora 1 danych osobowych Uczestników,
  4. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw Uczestnika w zakresie ochrony danych osobowych. To do Uczestnika należy wybór Współadministratora, do którego zwróci się ze swoim żądaniem. Jeżeli Uczestnik zwróci się z żądaniem do jednego ze Współadministratorów, ten Współadministrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiego Współadministratora o tym żądaniu i wezwie go do jego realizacji,
  5. Strony ustanawiają wspólny punkty kontaktowy, z którym Usługobiorca, może skontaktować się w sprawach ochrony jego Danych Osobowych. Punkt kontaktowy wskazany jest w Klauzuli Informacyjnej,
  6. Za obsługę zgłoszeń na usługę typu Whitepaper zarządzanie zapisami i obsługę Uczestników przed wydarzeniem odpowiada Współadministrator 1.
  7. Za przygotowanie usługi pod kątem merytorycznym, przygotowanie materiałów, przeprowadzenie usługi typu Whitepaper lub przekazanie Materiałów usługi typu Whitepaper do pobrania oraz wsparcie merytoryczne Uczestników po dostarczeniu usługi odpowiadają pozostali wymienieni Współorganizatorzy.
  8. W celu zrealizowania obowiązków pozostałych wymienionych Współorganizatorów niezbędne jest przekazanie danych osobowych Usługobiorców przez Współadministratora 1
  9. Pozostali wymienieni Współorganizatorzy tj. Partner usługi typu Whitepaper odpowiada za to, aby treść i sposób komunikacji z Uczestnikami po otrzymaniu zabezpieczonego pliku z danymi Uczestników od Współadministratora, były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Partner usługi typu Whitepaper ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu sposobu wykorzystania przekazanych mu Danych Osobowych Uczestników.
 4. Dane będziemy przetwarzać w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania Umowy z Usługobiorcą i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  2. rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową z Usługobiorcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  4. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  5. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
  6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.
  7. do celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
 5. Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:
  1. podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  4. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
 7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Organizator nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, albo do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, albo do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia Umowy z Usługobiorcą, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
 9. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do potrzeb Usługobiorcy informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od IDG Poland S.A., podmiotów z sieci IDG Communications Publishing Network, Partnerów Whitepapera, i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
 10. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

11. Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega, że usługa typu Whitepaper ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywana jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Materiały Whitepaper i ich zawartość stanowią jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usługi typu Whitepaper przez Usłgobiorców w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi typu Whitepaper w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usługi typu Whitepaper w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

12. Ochrona praw autorskich i innych praw własności intelektualnej

 1. IDG Poland udostępniając Usługobiorcą informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Serwisy internetowe i ich zawartość, uwzględniając ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika („Zawartość") są chronioną prawem autorskim własnością IDG, licencjodawców oraz Partnerów Whietpapera. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które IDG dostarcza Usługobiorcom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.
 3. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem „Copyright © 1999-2011 IDG Poland Wszelkie prawa zastrzeżone" chronione są prawami autorskimi na rzecz IDG Poland. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez IDG Poland w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
 4. "IDG.pl", "IDG Poland S.A." oraz wszystkie pozostałe logo, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi IDG. WSZYSTKIE znaki handlowe używane w Materiałach należą do odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe IDG mogą być wykorzystywane jedynie za oficjalną zgodą IDG.
 5. IDG Poland informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 6. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez IDG Poland lub przez inny uprawniony podmiot.
 7. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Uczestnicy” zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika w Serwisie, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13. Postanowienia końcowe

 1. Usługa typu Whitepaper i/lub materiały whitepaper prezentowane na stronie z usługą typu Whitepaper nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcą a Organizatorem i/lub Partnerem Whitepapera, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi typu Whitepaper będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem i/lub Partnerem , a Usługobiorcą , który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem i/lub Partnerem , a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
 8. IDG Poland SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez IDG Poland SA, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie oferującej usługę typu whitepaper. Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 9. Każdy Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
 10. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 22 czerwca 2018 r.