Unified Communications, czyli Umiejętnie i Celowo

Do tej pory próby osiągnięcia interoperacyjności były podejmowane sporadycznie, co dawało klientom niewielką pewność, że ich bieżące i planowane inwestycje są chronione i będą mogły działać w przyszłości zgodnie z oczekiwaniami" - twierdzi Jonathan Edwards, analityk zajmujący się rozwiązaniami Unified Communications w grupie badawczej IDC. Według ekspertów IDC, niepewność wspólnego, poprawnego działania narzędzi UC pochodzących od różnych producentów stanowi barierę w bardziej masowej adaptacji tych rozwiązań (choć głównym hamulcem wciąż pozostaje cena).

Czym jest UC

Mimo braku definicji, w skład niemal każdego komercyjnego zestawu UC wchodzą urządzenia i aplikacje, udostępniające takie funkcjonalności, jak: poszerzona prezentacja numeru oraz tożsamości osoby dzwoniącej (na telefonie, komputerze), telekonferencje, wideokonferencje, komunikacja typu IM (Instant Messaging), integracja z zasobami sieciowymi (strony WWW, przesyłanie danych), Unified Messaging (poczta głosowa, elektroniczna, faksy), mobilność, rozwiązania IVR (Interactive Voice Response), łatwe i przejrzyste interfejsy pozwalające zarządzać nowoczesną komunikacją.

Koszty związane z modernizacją firmowej infrastruktury telekomunikacyjnej (PBX => IP PBX, serwery aplikacyjne, telefony IP) powodują, że znaczna część obecnie działających systemów UC wdrożona jest w korporacjach. Z badań Frost & Sullivan (raport "Decyzje inwestycyjne dotyczące narzędzi komunikacji zunifikowanej i pracy grupowej podejmowane przez menedżerów wysokiego szczebla w Europie" z października 2010 r.) wynika, że kadra kierownicza dużych spółek na co dzień korzysta z 4-5 aplikacji UCC (Unified Communications and Collaboration).

Zobacz również:

  • Ruszyły testy satelitów Starlink działających w trybie „direct-to-cell”

Niemal połowa respondentów badania Frost & Sullivan przyznała, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy planuje zwiększenie wydatków na nowoczesne formy komunikacji. Najpopularniejsze okazują się komunikatory (IM) - 73%, aplikacje monitorujące dostępność pracownika (71%), rozwiązanie zwiększające obecność firmy w portalach społecznościowych (63%), telekonferencje (67%). Wśród kolejnych inwestycji w narzędzia UC palmę pierwszeństwa dzierżą systemy wideokonferencji i telepresence. Za najważniejsze powody unowocześniania swoich rozwiązań komunikacyjnych, ankietowani menedżerowie uznali wzrost produktywności (46%) i redukcję kosztów (35%).

Najlepsze praktyki

Choć nie istnieje żaden oficjalny zestaw dobrych praktyk przydatnych podczas planowania wdrożenia Unified Communications, to warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Najważniejsze jest określenie, jakich funkcji komunikacyjnych brakuje w firmie. Ten etap powinien obejmować możliwie szeroką grupę pracowników i dedykowanych im urządzeń. Faza planowania to także zbadanie technicznych możliwości używanego obecnie sprzętu. Być może nie wszystko trzeba będzie wymieniać, a część infrastruktury będzie wymagała jedynie zainstalowania odpowiednich aplikacji. Bardzo istotne jest, by w proces modernizacji sieci telekomunikacyjnej zaangażowane były nie tylko osoby z firmowego działu IT, lecz także pracownicy, którzy będą potem korzystali z nowych możliwości. Dobrym pomysłem jest również niedokonywanie zmian w opracowanym planie, gdy rozpocznie się już etap modernizacji infrastruktury.

Z doświadczeń specjalistów zajmujących się na co dzień wdrażaniem rozwiązań Unified Communications wynika, że firmy, które decydują się na budowę nowoczesnej sieci, czynią to najczęściej w połączeniu z innymi inwestycjami. Jest to model optymalny zarówno pod względem czasowym (minimalizowanie przestojów w pracy), jak i kosztowym. Jeśli towarzysząca modernizacja jest choć w pewnym stopniu powiązana z aspektami UC, to prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest niewielkie.

Unified Communications, czyli Umiejętnie i Celowo

Symulacja stosunku poniesionych kosztów na wdrożenie UC do oczekiwanych oszczędności

Jednym z najczęściej wymienianych wdrożeń przebiegających wraz z ujednoliconą komunikacją jest budowa lub modernizacja centrum obsługi klienta. Nowoczesne centra bazują na IP (tak samo, jak UC) i wykorzystują co najmniej część możliwości zaawansowanych systemów komunikacji. Procesowi zmian w sieciowej konfiguracji sprzyjają również wszelkiego rodzaju zmiany własnościowe w firmie (przejęcia, fuzje). Takie wydarzenia zazwyczaj wymuszają potrzebę modernizacji firmowej sieci komputerowej. Dogodnym momentem na zmiany jest czas, w którym zaangażowanie administratorów i informatyków w pracę wzrasta w sposób naturalny (zakup nowych serwerów, wymiana starych central, routerów itp.).


TOP 200