Monitorowanie ośrodka webowego

<font color="#4AB2AD" size="+1">Przykłady programów do monitorowania Weba

Oprogramowanie wspomagające monitorowanie i zarządzanie ośrodkiem webowym oferuje dzisiaj wielu dostawców. W przeglądzie zaprezentowano cztery pakiety operujące w środowisku Windows NT/2000. Produkty te to SiteScope firmy Freshwater Software, Site Assure firmy Platform Computing, Holistix z Holistix Software i Firehunter/Pro firmy Agilent.

Site Assure

Firma Platform Computing do monitorowania używa modułów agentów rozmieszczanych na monitorowanych systemach. Moduły te testują i weryfikują dostępność usług, sprawdzają liczniki wydajności i reagują na problemy, podejmując bezpośrednie akcje korygujące lub powiadamiając o nich administratora - przez pager lub pocztą elektroniczną. Wśród tych wszystkich testów kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla serwerów webowych, mają testy dostępności stron webowych - zarówno pojedynczych, jak i pełnych zestawów tworzących transakcję webową.

Sposób projektowania testów transakcji webowych zastosowany w Site Assure umożliwia wykonywanie sekwencyjnych kroków wiążących strony w transakcje, pokazujących administratorowi aktualną zawartość źródłową HTML otrzymywaną w każdym kroku.

Moduł Live Event prezentuje w czasie rzeczywistym obraz monitorowania wykonywanego przez SiteAssure. W połączeniu z logiem historycznym system daje wyczerpujący obraz aktywności systemu monitorowanego.

SiteAssure może reagować na problemy na kilka sposobów: powiadamiając administratora pocztą elektroniczną, przez pułapki SNMP, komunikaty na konsoli, zapis pozycji w logu, wykonanie testów warunkowych czy akcji za pośrednictwem agentów (na przykład restart usługi na odległym systemie) lub też włączając czy wyłączając zestaw reguł postępowania.

Site Assure zapewnia silne mechanizmy ochrony w przypadku użytkowania tego pakietu przez wielu użytkowników. Pozwalają one administratorowi definiować administracyjny dostęp użytkownika do funkcji monitorowania z wyraźnym określeniem uprawnień odczytu, modyfikacji i egzekucji na indywidualnym poziomie monitorowania i reguł. Można więc w prosty sposób ustanowić administratora Weba z dużym zakresem kontroli nad całym serwerem webowym, ale z uprawnieniami tylko do odczytu w odniesieniu do serwera SQL, dając odpowiednio administratorowi bazy danych pełną kontrolę nad serwerem SQL, z jednoczesnym wglądem typu "tylko do odczytu" w serwer webowy.

Raporty SiteAssure są podawane głównie w formie graficznej i mogą być rozszerzane lub dostosowywane przez administratora na podstawie danych uzyskiwanych od agentów. Raporty te są tworzone na żywo - uaktualniane w miarę napływu świeżych danych od agentów monitorujących system. Bardziej tradycyjne raporty (historia) są powiązane z plikami logu utrzymywanymi przez system.

Instalacja pozwala na ustawienie pełnych usług: zarządzania, zdalnego sterowania lub lokalnego agenta. Na monitorowanych systemach instaluje się moduł agenta, a komunikacja między agentami i zarządcą może być szyfrowana. Używa ona zestawu czterech dedykowanych portów TCP, co pozwala na łatwe konfigurowanie przejścia przez zapory ogniowe. Szyfrowanie może być ustawione na klucz 64- lub 128-bitowy.

Proces uruchomienia poszczególnych agentów testujących jest dość złożony: każdy agent może zbierać mnóstwo różnych pomiarów, z całym szeregiem opcjonalnych ustawień, takich jak wartości próbkowane i interwały próbkowania.

Dokumentacja Site Assure nie jest wyrafinowana. Podręcznik online jest w istocie elektroniczną wersją podręcznika drukowanego z tablicami i zawartością z jednej strony oraz tekstem z drugiej. Materiał jest dokładny, ale do użytkowania "na piechotę".

Holistix

Produkt firmy Holistix Software używa "monitorów" (specyficznych testów i pomiarów) pogrupowanych w ramach "aplikacji webowych" (elementów tworzących poszczególne funkcje ośrodka webowego lub systemu e-commerce). Z kolei "plany akcji" grupują różnorodne powiadamiania i akcje korygujące, które system może podejmować, "reguły" natomiast definiują powiązania pomiędzy aplikacjami webowymi, ich monitorami i różnymi dostępnymi planami akcji.


TOP 200