Opanować produkcję

Zarządzanie cyklem życia wyrobu PLM (Product Lifecycle Management) jest aplikacją, która zapewnia znaczne korzyści użytkownikom, a przede wszystkim przyspiesza proces wprowadzania nowych produktów na rynek. Przyczyniło się to zresztą do szybkiego rozpowszechniania się tego typu narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwach.

Zarządzanie cyklem życia wyrobu PLM (Product Lifecycle Management) jest aplikacją, która zapewnia znaczne korzyści użytkownikom, a przede wszystkim przyspiesza proces wprowadzania nowych produktów na rynek. Przyczyniło się to zresztą do szybkiego rozpowszechniania się tego typu narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwach.

Dzieje się tak głównie dzięki zmniejszeniu kosztów opracowania nowych produktów i przygotowania ich do wdrożenia w produkcji, zmniejszeniu kosztów produkcji, uzyskiwaniu lepszej jakości produktów o wyższym poziomie nowoczesności.

PLM pozwala na kompleksowe zarządzanie całym procesem życia wyrobów - od opracowania koncepcji do recyklingu lub zejścia z rynku.

Powody, dla których wdraża się w przedsiębiorstwach aplikację PLM, można przedstawić jak poniżej:

 • Wprowadzanie nowych i rozwój istniejących produktów.

 • Koordynacja prac rozwojowych wielu wyrobów i możliwość prowadzenia prac w wielu lokalizacjach.

 • Poprawa jakości prac projektowych przy niższych ich kosztach.

 • Zmniejszenie czasu opracowywania i wprowadzania na rynek nowych wyrobów.

 • Lepsza obsługa wyrobów przeznaczonych na różne rynki.

 • Dzięki zarządzaniu dokumentacją i rozeznaniu we własnościach istniejących i powstających nowych wyrobów lepsze określanie możliwości rozwojowych.

 • Lepsze dostosowywanie wyrobów do potrzeb klientów.

 • Ułatwienie obsługi patentowej wyrobów.

 • Lepsze zarządzanie kanałami dystrybucji.

 • Zarządzanie własnością intelektualną.

Przy częstych zmianach i małych seriach

Opracowywanie nowych wyrobów oraz obsługa zmian technicznych w całym cyklu wytwarzania i dystrybucji to funkcje, których istnienie jest bardzo ważne w przemysłach wytwarzających wyroby podlegające częstym zmianom wynikającym z postępu technicznego lub mody. Przykłady to sprzęt elektroniczny i AGD, odzież i wiele dziedzin przemysłu elektromaszynowego. Natomiast wręcz witalne znaczenie ma w produkcji wyrobów jednostkowych lub produkowanych w małych seriach, np. samolotów, ciężkich maszyn, turbogeneratorów energii elektrycznej itp. Okazuje się jednak, że także w dziedzinach, wydawałoby się odległych jest celowe stosowanie PLM. Jako przykład może posłużyć chemia niskotonażowa, produkcja żywności i farmacja, w których istotna jest sprawna obsługa procesów opracowywania i wprowadzania na rynek nowych wyrobów.

Każda z dziedzin przemysłu ma swoje wymogi i możliwości wykorzystania PLM. Inna też jest motywacja do wprowadzenia PLM. W przemysłach o krótkim czasie życia wyrobu i produkcji masowej, np. elektronika i sprzęt pomiarowy, zastosowania PLM są nastawione na obsługę przede wszystkim produkcji. Istotne jest maksymalne skrócenie czasu przygotowania nowych wyrobów i wdrożenie ich do produkcji. Natomiast w przemysłach o długim cyklu życia i wysokich kosztach opracowania nowych wyrobów, takich jak przemysł samochodowy, farmacja czy lotnictwo, istotna jest realizacja programu rozwoju produkcji nowych wyrobów i wprowadzanie ich na rynek. Powoduje to zapotrzebowanie na projektowanie rozproszone, zarządzanie projektami, zarządzanie dokumentacją i obsługę "odświeżania" produktów dobiegających końca swego cyklu życia.

Każdy z producentów wyrobów musi ocenić swą pozycję konkurencyjną i wymagania biznesowe dla PLM, wychodząc od potrzeb swego przedsiębiorstwa.

Wymagania na PLM powinny obejmować czynniki wpływające na możliwość dostarczania na rynek opłacalnych nowych wyrobów obok kryteriów związanych z projektowaniem.

Zwykle można znaleźć na rynku wiele aplikacji zaspokajających częściowo potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Często w przedsiębiorstwie wdrażane są poszczególne elementy PLM, stopniowo pozwalając na uzyskiwanie na bieżąco znaczących efektów. Pozwala to na minimalizację ryzyka oraz szybkie uzyskiwanie efektów cząstkowych, które mogą służyć jako przykład dla innych. Korzyści z wdrożonego etapu mogą finansować następne etapy wdrożenia.

PLM wspomaga

Opanować produkcję

Przychody i zyski z oprogramowania HP obejmujące sprzedaż systemów OpenView i OpenCall (w mln USD)

W każdym przedsiębiorstwie, którego działalność jest zorientowana na opracowywanie nowych i zmieniających się produktów, a następnie sprzedaż określonych produktów, powinien i zwykle istnieje program wdrażania poszczególnych, specyficznych dla niego inicjatyw, których realizacja jest uszeregowana zgodnie z ich priorytetami - przydatnością dla przedsiębiorstwa. Są to zwykle:

 • Wybór i zarządzanie procesem opracowania nowych wyrobów. Pozwala to przedsiębiorstwu na wybór właściwych projektów do realizacji. Praktycznie zawsze proponowane jest więcej różnych projektów do realizacji niż możliwości ich realizacji. Ograniczenia mogą być różne, np. dostępne środki finansowe, zasoby ludzkie, maszyny itp. Właściwy wybór umożliwia wyeliminowanie konkurencji o zasoby do realizacji ze strony mniej ważnych projektów. Dzięki temu można zrealizować w przedsiębiorstwie większą liczbę projektów przy wykorzystaniu tych samych możliwości realizacyjnych, dzięki eliminacji konkurencji o środki ze strony mniej ważnych projektów. Praktycznie bez zakłócania innych projektów już realizowanych można właściwie wybierać nowe projekty do realizacji.

 • Zarządzanie wszystkimi procesami PLM w przedsiębiorstwie. Pozwala to na lepsze zarządzanie procesem opracowania i wprowadzenia innowacji, a dzięki temu na zmniejszenie ograniczeń wynikających z ograniczonej dostępności możliwości wykonawczych. Obejmuje ono okresowy przegląd i zatwierdzanie projektów. Dzięki temu uzyskuje się zwiększenie efektywności prac rozwojowych oraz możliwość automatyzacji obsługi procesów innowacyjnych.

 • Racjonalizacja zużycia materiałów. Może skutkować znacznymi oszczędnościami. Często w przedsiębiorstwie powstają znaczne zapasy materiałów i surowców, ponieważ nie są znane z wyprzedzeniem potrzeby wynikające z planowanych do realizacji nowych projektów i ich wdrażania do produkcji w określonym czasie. Kupuje się na zapas przy założeniu "a może się przyda", a ilości zamawiane są zgrubnie szacowane, co ogranicza możliwości negocjowania cen. Konstruktorzy nie mogą określić z wyprzedzeniem zestawień materiałowych do opracowywanych wyrobów. Dopiero po opracowaniu dokładnych zestawień materiałowych można określić, co zostało już zamówione w nadmiarze, a czego może zabraknąć.

 • Specjalizowane narzędzia do opracowywania zestawień materiałowych i zarządzania nimi z możliwością przeszukiwania bazy danych istniejących wyrobów i podzespołów pozwalają konstruktorom na racjonalizację ich pracy i często nawet unikanie projektowania od nowa elementów lub podzespołów wcześniej opracowanych. Możliwe jest także wybieranie tańszych funkcjonalnych równoważników potrzebnych podzespołów lub tańszych materiałów do ich wytwarzania. Łatwiej jest także standaryzować stosowane materiały i podzespoły.

 • Projektowanie grupowe przez zespoły, często rezydujące na różnych końcach świata, pozwala na zmniejszenie czasu niezbędnego na opracowanie projektu i wprowadzenie wyrobu na rynek, unikając przy okazji duplikujących się prac. Możliwa jest współpraca z innymi jednostkami, w tym z zewnętrznymi w procesie projektowania dzięki szybkiej i precyzyjnej wymianie informacji między współpracującymi partnerami.
Opracowanie wyrobu ma decydujący wpływ na cykl produkcyjny. Jednak PLM nie jest tylko zbiorem narzędzi do projektowania wspieranego komputerowo CAD (Computer Aide Design) i zarządzania dokumentacją PDM (Product Data Management), ani też jeszcze jednym modułem (zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa). PLM jest zestawem aplikacji informatycznych, które mogą być zastosowane w przedsiębiorstwie do uzyskania większej rentowności i lepszych wyników.

Zależności pomiędzy PLM a ERP

Często stawiane jest pytanie o powiązanie pomiędzy PLM i ERP. Można stwierdzić, co następuje:

 • PLM umożliwia wspieranie prac rozwojowych, wykorzystując w tym celu różnorodne, często rozproszone informacje pochodzące z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

 • ERP wspiera zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, głównie przez pryzmat finansów, wspomagając zdyscyplinowane działanie struktur przedsiębiorstwa.
Konstruktorzy zanim zaprojektują wyrób gotowy, mogą wybierać elementy handlowe lub projektować składowe wyrobu, przechodząc przez wiele poziomów złożenia wyrobu z podzespołów o różnym stopniu komplikacji. Oprócz danych o konstrukcji powstają zwykle gdzie indziej informacje o tendencjach rynkowych, potrzebach użytkowników końcowych, dostawcach, cenach na rynku itp. Jednak z wielu opracowanych konstrukcji etap wytwarzania uzyskują tylko zaprojektowane dla nich podzespoły, składniki lub zestawienia materiałowe składników. Często będą one wykorzystane w innych wyrobach. Jest tak, ponieważ te konstrukcje wyrobów w całości nie są i nie będą wytwarzane, co dotyczy znacznej części opracowanych wyrobów.


TOP 200