Wytwarzanie aplikacji w Thomson Polkolor

Wraz z rozwojem firmy w dziedzinie produkcji kineskopów, zwiększały się również nakłady na informatykę. Od niewielkiej sieci komputerowej i kilku systemów informatycznych (kadry, płace i gospodarka materiałowa), pozostałych z okresu działania Polkoloru, przeszliśmy do jednego z największych i najnowocześniejszych systemów informatycznych w Polsce.

Wraz z rozwojem firmy w dziedzinie produkcji kineskopów, zwiększały się również nakłady na informatykę. Od niewielkiej sieci komputerowej i kilku systemów informatycznych (kadry, płace i gospodarka materiałowa), pozostałych z okresu działania Polkoloru, przeszliśmy do jednego z największych i najnowocześniejszych systemów informatycznych w Polsce.

Sieć komputerowa Thomson Polkolor, bazująca na pierścieniu światłowodowym FDDI i okablowaniu strukturalnym PDS SYSTIMAX firmy AT&T z elementami aktywnymi 3COM, liczy obecnie 14 serwerów novellowskich i ok. 600 stacji roboczych. Do sieci tej podłączone są również dwa komputery AS/400, z możliwością emulacji terminala na każdej stacji roboczej.

Aplikacje użytkowe, eksploatowane w Thomson Polkolor, można podzielić na kilka grup:

Aplikacje wykonane we własnym zakresie na bazie Btrieve'a i NetwareSQL'a: zintegrowany system finansowo-księgowy (księga główna, należności, zobowiązania, kasa, banki, środki trwałe,inwestycje, alokacja kosztów, planowanie, zwrot cła i podatku granicznego) uzupełniony o gospodarkę materiałową i zamówienia. Zaprojektowano je pod bardzo unikalne potrzeby Thomson Polkolor, takie jak prowadzenie podwójnej księgowości (w złotówkach i frankach) czy zwrot cła oraz podatku granicznego. Tego typu potrzebom nie potrafią sprostać gotowe systemy z półki.

Zintegrowany system MRP II (BPCS firmy SSA) zakupiony w 1994 r., obecnie na etapie wdrażania. Obejmie cały proces produkcyjny, począwszy od planowania produkcji, a skończywszy na zakupach.

Aplikacje integrujące system BPCS z istniejącymi systemami. Obejmują one zasilanie obu baz danych (indeksy materiałowe, odbiorcy, dostawcy, kursy walut) działających on-line, jak i wsadowe przenoszenie danych z jednego systemu do drugiego (transakcje magazynowe, zamówienia, faktury).

Aplikacje specyficzne dla Thomson Polkolor. Są to głównie systemy rejestracji produkcji i widma wad oraz zbierania i analizowania parametrów linii produkcyjnej oraz efektywności pracowników.

Aplikacje biurowe: Word, Excel i poczta elektroniczna zapewniająca łączność w obrębie całego koncernu Thomson.

Zastosowania SQLWindows i narzędzi LBMS

W roku 1994 pakiet SQLWindows uznano za standard koncernu Thomson do tworzenia aplikacji informatycznych. Centrum informatyczne Thomsona szczegółowo zanalizowano pakietów tego typu dostępnych na rynku i uznało właśnie ten produkt za najlepszy. Produkty firmy Gupta wykorzystywane były w Thomson Polkolor wujemy już od 1992 r. Dodać należy jednak, że wybór dotyczy SQLWindows a nie SQLBase. Standardem Thomson w zakresie baz danych pozostaje Oracle.

Nie istnieje natomiast standard Thomsona w zakresie narzędzi CASE. Tutaj wyboru dokonywaliśmy sami. Na wybór System Engineer firmy LBMS wpłynęła nie tylko wysoka ocena jakości tego pakietu, lecz również, a może przede wszystkim, możliwość wspomagania tego pakietu przez firmę InfoVide w zakresie jakiego nie mają w Polsce żadne inne systemy CASE.

Pakiet SQLWindows stosowany był początkowo do integrowania systemu finansowego z BPCSýem. Dużą zaletą była tu możliwość jednoczesnego, bezpośredniego dostępu do baz danych zarówno na AS/400, jak i na serwerze novellowym. Do dostępu do AS/400 wykorzystujemy standardowy router SQLWindows. Natomiast do dostępu do NetWareSQL wykorzystywaliśmy początkowo driver ODBC, lecz ze względu na jego małą efektywność przeszliśmy na wykorzystywanie biblioteki API dostarczanej z NetWareSQL.

Aplikacje integrujące BPCS i NetWareSQL są stosunkowo proste i nie wymagają przeprowadzenia szczegółowej analizy, dlatego nie stosujemy tutaj narzędzi CASE. Wykonanie tych aplikacji nastręczało wiele problemów technicznych.

Natomiast pakiet LBMS znalazł dobre zastosowanie przy tworzeniu nowych systemów informatycznych związanych głównie z rozliczaniem produkcji. Proces projektowania tych systemów wymaga wnikliwej analizy, pozyskiwania informacji od bezpośrednich użytkowników i uzgadniania z nimi rozwiązań, a więc daleko idącej formalizacji projektu, do czego narzędzia CASE nadają się znakomicie.

Jako pierwszy zrealizowano pilotażowy projekt obsługi przewodników warsztatowych dla narzędziowni. Projekt ten realizowany był głównie siłami InfoVide, a jego celem było, obok stworzenia systemu informatycznego, opanowanie technologii CASE przez informatyków Thomson Polkolor. Z wykonaniem tego projektu łączyła się również konieczność opracowania standardów firmy w zakresie wyglądu aplikacji, hierarchii okien, sposobu realizacji systemu i organizacji jego wykonania. Po wielu próbach i testach rozwiązań, standardy takie opracowano. Nie jest to być może jeszcze ostateczna ich postać, jednak podstawowe założenia, nie powinny już ulec zmianie. Zakładane jest elastyczne ich stosowanie, co oznacza, że w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa, szczególnie w zakresie wyglądu i funkcjonalności okien. Zakładamy, że tylko 70-80% okien tworzonych aplikacji będzie dokładnie zgodne ze standardami.


TOP 200