Więcej niż mapa

W Polsce wciąż pokutuje przekonanie, że GIS to cyfrowa mapa. To jednak przede wszystkim system wspomagania zarządzania, niezbędny dla podejmowania racjonalnych decyzji w wielu dziedzinach życia miasta.

Wszystkie urzędy miejskie posiadają bardzo wiele danych przestrzennych, na podstawie których władze muszą podejmować decyzje o strategicznym znaczeniu, często nieodwracalnych skutkach, mające ogromne znaczenie finansowe dla miast.

Problemem jest jednak liczba, rozproszenie i niespójność posiadanych przez urzędy danych. "Bez systemów IT wspierających zarządzanie informacją przestrzenną, wykorzystywanie posiadanych danych przestrzennych jest oczywiście możliwe, ale jest utrudnione i obarczone wieloma problemami" - zauważa Jan Maciej Czajkowski, Dyrektor Informatyki w Urzędzie Miasta Łodzi, kierownik Regionalnej Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim.

Racjonalnie, optymalnie, oszczędnie

System informacji przestrzennej pozwala nowocześnie zarządzanej jednostce zminimalizować te problemy i umożliwia osobom zarządzającym podejmować racjonalne decyzje.

GIS może wspomóc urząd miasta w następujących obszarach

- planowanie przestrzenne

- inwestycje

- ochrona środowiska

- społeczeństwo informacyjne

- zarządzanie kryzysowe

- promocja miasta

Po pierwsze, GIS pozwala na łączenie danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł, występujących w różnych odwzorowaniach, tak by były one spójne i mogły być jednocześnie wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji. Łączy się to bezpośrednio z drugą, najważniejszą cechą systemów zarządzania informacją przestrzenną, czyli możliwością łączenia danych i wykonywania analiz korelacyjnych między nimi. "Jeżeli mamy na danym obszarze 1000 różnych informacji ważnych dla podjęcia jakichś decyzji, dotyczących różnych dziedzin, np. środowiska, kanalizacji, transportu etc., to nawet jeśli ktoś wie, gdzie są te informacje i wie, że one są na mapach, to nie ma szansy wyobrażenia sobie połączenia tego wszystkiego razem" - tłumaczy Jan Maciej Czajkowski. "GIS pozwala natomiast na analizy korelacyjne między danymi pochodzącymi z różnych źródeł. Można sobie wyobrazić dowolną liczbę danych, z dowolnej liczby źródeł i wykonywać na ich podstawie analizy umożliwiające świadome podjęcie decyzji. Bez systemów GIS nie jest to możliwe. Bowiem, mimo posiadanych informacji, nie jest możliwe ich łączenie i analizy zależności między nimi" - dodaje dyrektor Informatyki w Urzędzie Miasta Łodzi.


TOP 200