Szkolenia finansowane z UE

Duża część unijnych środków inwestowana jest w szkolenia, m.in. w projekt kompleksowego rozwoju kadr CEF, czyli Comarch Education Framework. Realizowany od lutego 2009 r. do sierpnia 2010 r. projekt polega na prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojętej informatyki. Główne zadania szkoleniowe w projekcie to kursy z zakresu: programowania, baz danych, oprogramowania biurowego, systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

Szkolenia przynoszą efekty. W ramach programu Cisco przeszkolono ponad 4000 osób. Ich wartość merytoryczną uczestnicy ocenili na 4,55 (w skali 1-5). Wg przeprowadzonych badań 82% ankietowanych pracodawców stwierdziło, że umiejętności zdobyte przez pracowników wpłynęły na poprawę jakości wykonywanej pracy, a aż 43% uznało, że szkolenia te miały wpływ na poprawę konkurencyjności firmy.

Nadmiar popularności

"Jest duże zainteresowanie firm MSP szkoleniami dotowanymi. Jednakże firmy te narzekają na ich jakość, co wiąże się ze zbyt dużą liczebnością grup. W większości przypadków szkolenia techniczne realizowane są w grupach ok. 6 osób, podczas gdy projekty unijne to 10-12 osób, co za tym idzie, mniej czasu na jednego uczestnika. Podczas szkoleń komercyjnych, trener po rozmowach z grupą dostosowuje czas na poszczególne tematy do wymogów grupy, czasami niektóre tematy wręcz pomija. W przypadku szkoleń unijnych nie jest to możliwe lub wymaga zezwolenia od jednostki wdrażającej" - twierdzi Urszula Krajewska.

Komentarz

W marcu tego roku OPTeam rozpoczął realizację projektu szkoleniowego "WINDOWanie kwalifikacji informatycznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia są skierowane do informatyków, którzy z własnej inicjatywy, bez udziału pracodawcy, chcieliby rozwinąć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie IT i dzięki temu zwiększyć swoją konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Beneficjentami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, pracujące, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki finansowaniu z EFS udział w szkoleniach jest dla uczestników bezpłatny. Staramy się, aby kursy nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi chętnych, dlatego będą odbywać się głównie w weekendy oraz popołudniami. Projekt trwać będzie 2 lata. Planujemy przeszkolenie 120 osób (w tym minimum 24 kobiet). Nabór chętnych rozpocznie się w kwietniu bieżącego roku.

Dla Computerworld komentuje Elżbieta Pelczar, menedżer Centrum Szkoleniowego Opteam


TOP 200