Śledzenie - zadanie dla komputera

Rozwój informatyki przemysłowej odbywa się w dwóch zasadniczych kierunkach: Computer Aided Management (CAM), co oznacza komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją oraz Computer Integrated Manufacturing (CIM), co oznacza wytwarzanie zintegrowane komputerowo. Drugi kierunek wymaga bardziej wyrafinowanych, a przez to znacznie kosztowniejszych, środków technicznych. Pozostańmy więc przy CAM.

Rozwój informatyki przemysłowej odbywa się w dwóch zasadniczych kierunkach: Computer Aided Management (CAM), co oznacza komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją oraz Computer Integrated Manufacturing (CIM), co oznacza wytwarzanie zintegrowane komputerowo. Drugi kierunek wymaga bardziej wyrafinowanych, a przez to znacznie kosztowniejszych, środków technicznych. Pozostańmy więc przy CAM.

Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją

CAM, obejmuje m.in. dziedziny planowania i technicznego przygotowania produkcji oraz gospodarki materiałowej. Rozwija się on na kilku poziomach, różniących się z jednej strony stopniem uszczegółowienia zadań, a z drugiej - potrzebnymi środkami technicznymi. Wyższe poziomy cechuje zazwyczaj znaczny stopień ogólności, pozwalający na oderwanie się od technicznej realizacji procesu produkcyjnego. Pakiety oprogramowania dotyczące tych poziomów są obecnie przedmiotem daleko idącej standaryzacji i mają najwięcej wdrożeń. Niżej znajduje się poziom "on the floor", co można przetłumaczyć jako poziom "warsztatowy", na którym występuje operatywne (elastyczne, uwzględniające bieżące warunki) sterowanie produkcją. Najistotniejsza dla działania systemów na tym poziomie jest aktualna i łatwo dostępna informacja o przebiegu procesu produkcyjnego. W przypadku procesów dyskretnych, charakterystycznych dla przemysłu maszynowego, może to być śledzenie przemieszczeń materiałów, części i podzespołów a wreszcie wyrobów gotowych. Określenie "przemieszczenie" powinno tu być rozumiane w szerokim sensie, tzn. oprócz przemieszczenia fizycznego może ono oznaczać przejście przez określoną operację technologiczną, zmianę statusu itp.

Oprogramowanie systemów działających na tym poziomie (on the floor) musi w daleko większym stopniu uwzględniać specyfikę procesu, konfigurację urządzeń technologicznych oraz różnorodność technik informatycznego sprzężenia z obiektem. W związku z tym nie jest ono podatne na standaryzację i z reguły wymaga rozwiązań indywidualizowanych (tailor-made), powstałych na podstawie pogłębionego rozpoznania problematyki konkretnego obiektu.

Skoncentrujmy się na tym właśnie najniższym poziomie komputerowego wspomagania zarządzania produkcją na przykładzie Komputerowego Systemu Śledzenia Przemieszczeń Części, Podzespołów i Wyrobów Gotowych (Ciągników), projektowanego w latach 80. dla Wydziału Montażu Finalnego Ciągnika Licencyjnego Zakładów Mechanicznych URSUS.

Jak wygląda montaż w Ursusie

Montaż ciągnika licencyjnego odbywa się na linii montażowej złożonej z trzech odcinków. Z pierwszego odcinka, na którym montuje się podwozia, częściowo zmontowany ciągnik schodzi do lakierni, skąd trafia na jeden z dwóch odcinków montażu końcowego ciągników pomostowych lub kabinowych. Na dwóch odcinkach ostatnich stanowisk montażowych gotowy ciągnik wyposażany jest w koła, na których zjeżdża z linii montażowej do stanowiska kontroli jakości. Stąd, w razie potrzeby, kierowany jest do gniazd poprawek mechanicznych, poprawek lakierniczych, buforu ciągników niekompletnych lub wprost do gniazd kontroli finalnej i zdawczo-odbiorczego.

Montaż ciągników odbywa się na podporach poruszanych za pomocą wspólnego łańcucha, znajdującego się w kanale pod podłogą hali montażowej. Wzdłuż każdego odcinka linii, po obu jej stronach, znajdują się stanowiska montażowe. Na początkowych stanowiskach pierwszego odcinka linii odbywa się montaż głównych podzespołów ciągnika w postaci tylnego mostu, skrzyni biegów i silnika, dostarczanych windami z buforów okrężnych transportu podwieszonego. Na kolejnych stanowiskach następuje montaż części pobieranych z palt składowanych w polach odkładczych, po obu stronach linii montażowej. Palety dostarczane są wózkami z magazynu. Niektóre elementy oblachowania, np. kół i kabin dostarczane są za pomocą przenośników transportu podwieszonego.

Zadania Systemu Śledzenia Przemieszczeń

Nawet tak pobieżny opis procesu montażowego pozwala sformułować niektóre problemy komputerowego wspomagania montażu i wskazać na rolę, jaką w ich rozwiązywaniu może odgrywać skomputeryzowany obieg informacji, ze szczególnym uwzględnieniem systemu śledzenia przemieszczeń części, podzespołów i wyrobów gotowych (ciągników).

Do zadań projektowanego Systemu Śledzenia Przemieszczeń (dokładniej: do działających na jego podstawie programów użytkowych) należały:

* kontrola wykonywania planu produkcyjnego

* bieżąca kontrola materiałowego zabezpieczenia montażu

* stworzenie przesłanek do operatywnego sterowania montażem.

W celu realizacji powyższych zadań, informacja o przemieszczeniach części, podzespołów i ciągników w trakcie i po montażu, powinna docierać do systemu komputerowego w chwili jej powstania lub, w najgorszym razie, z takim opóźnieniem, które nie spowoduje ujemnych skutków w postaci niedostatecznego nasycenia w części niezbędne do montażu - otoczenia linii i gniazd montażowych.

Wymagania te może spełnić jedynie system czasu rzeczywistego, w którym źródła wprowadzania informacji będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie procesów transportu technologicznego i montażu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200