Nie wychodźcie przed orkiestrę

Na zinformatyzowaniu procesu udzielania zamówień publicznych zależy najbardziej Unii Europejskiej i... Marketplanet.pl, polskiemu operatorowi platformy handlu elektronicznego.

Na zinformatyzowaniu procesu udzielania zamówień publicznych zależy najbardziej Unii Europejskiej i... Marketplanet.pl, polskiemu operatorowi platformy handlu elektronicznego.

"Zniechęcam do grzebania w nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych" - przestrzega Włodzimierz Dzierżanowski, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Tym ostrzeżeniem nie zdobył sympatii wśród uczestników ostatniego Forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT) poświęconego właśnie możliwości wprowadzenia

aukcji i katalogów elektronicznych do praktyki składania zamówień publicznych. Chodzi o fundamentalną zmianę mechanizmów zawierania kontraktów publicznych.

"Najpóźniej na początku 2004 r. musi wejść w życie całkowicie nowa Ustawa o zamówieniach publicznych, zgodna z nową dyrektywą unijną o zamówieniach publicznych na dostawy, usługi i roboty publiczne, wprowadzającą zasadę równości pomiędzy środkami elektronicznymi i innymi środkami komunikacji" - argumentował Włodzimierz Dzierżanowski. Wtedy dopiero będzie odpowiedni moment na dyskusję o zinformatyzowaniu procesu udzielania zamówień publicznych.

Gdyby dziś w Sejmie rozważano propozycje środowiska informatycznego - ewidentnie inspirowanego przez Marketplanet.pl, dla którego projekt zmian w Ustawie o zamówieniach publicznych przygotował mecenas Xawery Konarski z krakowskiej Kancelarii Adwokackiej Traple Konarski i Podrecki, specjalizującej się w problemach na styku prawa i technologii teleinformatycznych, to znacznie by się przedłużyły prace nad nowelizacją i w konsekwencji odbiłoby się to negatywnie na sytuacji branży. Nowelizowane przepisy mają bowiem ułatwić przedsiębiorcom starania o zamówienia publiczne i eliminują sprzeczności legislacyjne, które utrudniają funkcjonowanie systemu zamówień publicznych.

Czas na oszczędność

Konrad Makomaski, prezes Marketplanet.pl, jest gorącym zwolennikiem wprowadzenia aukcji i katalogów elektronicznych do systemu zamówień publicznych. "Oszczędności w całym sektorze publicznym, oszacowane przez McKinsey w programie Wrota Polski, wyniosłyby ponad 10 mld zł" - wyjaśnia. "Po informatyzacji zamówień publicznych nastąpiłoby uproszczenie procedur zakupowych, zwiększyłaby się przezroczystość procedur, wyeliminowano by korupcję" - dodaje Konrad Makomaski. Przykładem jest Wlk. Brytania, gdzie zastosowanie platformy IdeA:marketplace w zakupach administracji lokalnej (pisaliśmy o tym w CW nr 25/2002) spowodowało ok. 10-proc. obniżkę cen towarów i usług. Jeżeli tylko przez rok lokalne samorządy będą dokonywać zakupów za pośrednictwem IdeA:marketplace, zaoszczędzą blisko 4 mld funtów.

Treść proponowanych zmian w Ustawie o zamówieniach publicznych

W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (DzU z 2002 r. nr 72 poz. 664; DzU nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany.

W art. 2 ust. 1 po punkcie 12 dodaje się punkt 13 w brzmieniu: aukcja elektroniczna - należy przez to rozumieć sposób wyboru oferty zawierającej najniższą cenę w trybie zapytania o cenę, umożliwiający dostawcom lub wykonawcom wielokrotne składanie propozycji cen w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, które przestają wiązać, gdy inny dostawca lub wykonawca zaoferował niższą cenę.

Po art. 69 dodaje się art. 691 w brzmieniu: art. 691.1. W celu wyboru oferty zawierającej najniższą cenę zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną.

Uczestnikami aukcji elektronicznej mogą być wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, do których zamawiający skierował zapytanie o cenę. Kierując zapytanie o cenę, zamawiający powinien dodatkowo określić adres elektroniczny, na który mają być składane oferty, termin, do którego mogą być składane oferty, a także warunki techniczne, jakie winny zostać spełnione w celu prawidłowego złożenia oferty, zapoznania się z ofertami złożonymi przez innych uczestników aukcji elektronicznej oraz składania kolejnych ofert.

Prawidłowo złożone oferty powinny być udostępnione w systemie teleinformatycznym zamawiającego w ten sposób, aby były jawne dla innych uczestników aukcji elektronicznej niezwłocznie po ich złożeniu. W toku aukcji elektronicznej ujawnieniu w systemie teleinformatycznym zamawiającego podlegają wyłącznie informacje o wysokości kolejnych oferowanych cen.

Źródło: Kancelaria Adwokacka Traple Konarski i Podrecki


TOP 200