Nadzieja w funduszach unijnych

Banki zaostrzają warunki kredytowania. Jak wobec tego skuteczniej walczyć o unijne fundusze na informatykę i projekty badawczo-rozwojowe?

Banki zaostrzają warunki kredytowania. Jak wobec tego skuteczniej walczyć o unijne fundusze na informatykę i projekty badawczo-rozwojowe?

Dobiega końca rok 2008, który na mapie pomocy publicznej Unii Europejskiej był pierwszym rokiem wydatkowania środków finansowych z nowej puli budżetowej przeznaczonej na lata 2007-2013. Dynamika wydatkowania środków unijnych na projekty inwestycyjne i projekty badawcze w mijającym roku była niewielka. Przyczyniły się do tego przedłużające się procedury naboru wniosków, a także długotrwały proces ich oceny. Przyprawiało to o ból głowy przedsiębiorców, oczekujących na rozpoczęcie inwestycji.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na koniec listopada br. podpisano 5380 umów opiewających na 5,93 mld zł. Stanowi to zaledwie 2,4% dostępnych środków na lata 2007-2013. Realnie pieniądze te trafią do gospodarki w przyszłym roku i latach kolejnych. Tymczasem w 2007 r. Komisja Europejska wydała raport „Key figures 2007 on Science, Technology and Innovation”. Zgodnie z nim, nakłady na badania i rozwój (R&D) w Europie utrzymywane są na tym samym poziomie od lat 90. XX wieku, przy czym rozwój tego sektora w USA i krajach azjatyckich rozwija się z kilkuprocentową dynamiką. Fundusze unijne przeznaczone na lata 2007-2013 na projekty związane z inwestycjami w nowe technologie, inwestycje i badania, przyczynić się mają do zniwelowania tej dysproporcji.

Początek roku to nowe fundusze...

Rok 2009 przyniesie kolejne możliwości sfinansowania z funduszy unijnych dużych inwestycji, w tym inwestycji związanych z rozwojem oprogramowania i inwestycji infrastrukturalnych. Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem projektów w zakresie IT i R&D znajdą coś dla siebie. Nowe konkursy, które mają ruszyć już z początkiem nowego roku, umożliwią aplikowanie o środki unijne na tworzenie i rozwój wyspecjalizowanych, innowacyjnych centrów IT w zakresie rozwoju oprogramowania, testowania aplikacji, projektowania i wdrażania sieci, zarządzania bazami danych.

W ramach Działania 4.5.2 Programu Innowacyjna Gospodarka o dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MSP oraz duże firmy, pod warunkiem, że projekt realizowany będzie na terytorium RP. Do kosztów kwalifikowanych zaliczyć będzie można praktycznie wszystkie koszta związane z planowaną inwestycją, w tym cenę nabycia lub koszty wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dwuletnie koszty płac nowo zatrudnianych pracowników, a także szkolenia pracowników związane z nową inwestycją.

... na outsourcing, IT, badania

70%

kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie z UE projektów inwestycyjnych.

Inwestorzy planujący rozwój wyspecjalizowanych centrów usług wspólnych będą mieli możliwość sięgnąć po bezzwrotną pomoc finansową w ramach działania 4.5.1 Programu Innowacyjna Gospodarka na projekty związane z outsourcingiem usług finansowych, księgowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, administracją, zapleczem bankowym i ubezpieczeniowym, a także związane z badaniami rynkowymi. Możliwe będą inwestycje związane z zakupem oprogramowania bądź zakupem środków trwałych związanych z wdrożeniem nowego produktu na rynek. Dofinansowanie projektów inwestycyjnych zgodnie z mapą pomocy publicznej sięgnie aż 70% kosztów kwalifikowanych w ramach danego działania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji inwestycji.


TOP 200