Nadzieja w funduszach unijnych

Projekty IT można pośrednio sfinansować z działania 4.4 Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie przewidziane w ramach tego działania skoncentrowane jest na dużych, innowacyjnych inwestycjach polegających na nabyciu i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź stopień ich rozprzestrzenienia w danej branży wynosi co najwyżej 15%. Wsparcie przeznaczone jest dla firm z sektora produkcyjnego i usługowego planujących inwestycję o wartości min. 8 mln zł.

Innowacyjna Gospodarka to także wsparcie na utworzenie laboratoriów R&D w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury badawczej. Wsparcie obejmuje wyposażenie działów badawczo-rozwojowych - obejmujące zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R, a także utworzenie centrum badawczo-rozwojowego.

R&D motorem innowacyjnej gospodarki

Przedsiębiorcy planujący nakłady na działalność badawczo-rozwojową będą mieli możliwość sfinansowania tych działań z Programu Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i stosownymi rozporządzeniami, projekty R&D realizowane są w dwóch etapach. W ramach pierwszego z nich prowadzone są badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wynikiem tych badań jest stworzenie prototypu. Etap drugi to etap wdrożeniowo-inwestycyjny polegający na zakupie i uruchomieniu linii produkcyjnej i wprowadzenie opracowanego produktu na rynek do ciągłej sprzedaży.

5380

umów, opiewających na 5,93 mld zł, podpisało na koniec listopada br. MRR, środki przyznaje też MNiSW.

Unia Europejska sfinansuje koszty powstałe na każdym z etapów realizowanego przedsięwzięcia. I tak w ramach prac badawczych przedsiębiorca sfinansuje wynagrodzenia personelu badawczego, technicznego, bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, koszt amortyzacji urządzeń i aparatury badawczej, koszt usług zewnętrznych (jak analizy, usługi doradcze) związanych z projektem. W ramach prac wdrożeniowych, otrzyma dofinansowanie m.in. na zakup urządzeń, technologii, zakupu budynków, koszty modernizacji budynków do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Prace badawcze związane z opracowaniem nowej funkcjonalności produktu, maszyny, urządzenia, opracowanie nowej technologii wytwarzania czy systemu IT, przedsiębiorca sfinansuje także z projektów celowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji bądź z planowanej do uruchomienia w przyszłym roku Inicjatywy Technologicznej II. Oprócz polskich źródeł finansowania innowacyjnych prac badawczych, warto wspomnieć o źródłach Komisji Europejskiej. 7 Program Ramowy na Rzecz Badań i Rozwoju jest strategicznym programem KE na mapie pomocy wsparcia badań i rozwoju w Europie. Program wspiera prace badawcze m.in. w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Badania mogą być prowadzone przez instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, a także federacje, stowarzyszenia i inne podmioty.


TOP 200