Nadzieja w funduszach unijnych

Ważnymi inicjatywami w Polsce współuczestniczącymi w finansowaniu badań w Europie są Platformy Technologiczne. Są to porozumienia firm i instytucji naukowych reprezentujących daną branżę gospodarki, których jednym ze strategicznych celów jest ubieganie się o środki finansowe z 7 Programu Ramowego. Inicjatywy te przyczyniają się do formułowania tematów badawczych, strategicznych programów badawczych, transferu wiedzy i know-how, a także integracji partnerów badawczych (udział w strukturach Europejskich Platform Technologicznych). Wynikiem działań podejmowanych na poziomie Europejskich Platform Technologicznych są Partnerstwa Publiczno-Prywatne w postaci Wspólnych Inicjatyw Technologicznych (Joint Technology Initiatives). W Polsce działa ponad 20 Platform Technologicznych, a ich aktywność na płaszczyźnie europejskiej rośnie wraz z możliwościami finansowymi na projekty R&D. Instytucją udzielającą informacji w tym zakresie jest Krajowy Punkt Kontaktowy (www.kpk.gov.pl).

Innymi źródłami wsparcia na projekty związane z rozwojem i wdrożeniem oprogramowania klasy , ERP bądź CRM szukać należy w Regionalnych Programach Operacyjnych. Dofinansowanie uzyskają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rok 2009 będzie rokiem prawdy w wydatkowaniu środków unijnych. Czy polscy przedsiębiorcy sięgną po fundusze unijne? Czy wprowadzone zostaną ułatwienia w korzystaniu z bezzwrotnych dotacji unijnych? Czy Polska, jako swoisty Standort rozwoju gospodarczego wprowadzający zachęty podatkowe i inwestycyjne, a także bezzwrotne dotacje unijne okaże się miejscem wyboru inwestorów? Oby odpowiedź na te pytania była pozytywna, czego sobie i Państwu życzę.

***Magdalena Łubniewska piastuje stanowisko Senior Tax Konsultant, Grant & Incentives w polskim oddziale KPMG.

Plan Stabilności i Rozwoju

Sytuacja na światowych rynkach finansowych tworzy niekorzystny klimat dla podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy wstrzymują planowane przedsięwzięcia, ograniczają zatrudnienie. Pod koniec listopada rząd przedstawił jednak alternatywę dla polskiej gospodarki w postaci Planu Stabilności i Rozwoju. Dokument ten zakłada m.in. przyspieszenie wydatkowania środków unijnych. Siedmiokrotnie większe wydatkowanie środków finansowych z unijnego budżetu oznacza dla gospodarki dodatkowo ponad 21 mld zł.

Rząd zakłada zwiększenie wypłacanej zaliczki na projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych o 2%, czyli prawie 3 mld zł, a także wydłużenie okresu kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych z poprzedniej puli finansowej (lata 2004-2006), rozszerzenie wprowadzania zaliczek nawet do 100% wartości projektu oraz rozliczanie kosztów ogólnych na zasadach ryczałtu w projektach inwestycyjnych i projektach R&D. Oprócz tych ułatwień, przedsiębiorcy realizujący działalność innowacyjną i badawczą prawdopodobnie będą mogli w pełni i na bieżąco rozliczać ponoszone koszty i wydatki na prace badawcze w trakcie ich trwania.

Ciekawą alternatywą dla firm planujących inwestycje w sektorze IT oraz R&D są zachęty inwestycyjne w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. W ramach tej działalności inwestorzy otrzymają wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od przedsiębiorstw (CIT) - aż do maksymalnego poziomu 50% kosztów objętych dofinansowaniem dla dużych przedsiębiorstw, 60% dla średnich, a 70% dla małych przedsiębiorstw - z większej z poniższych wartości: koszty inwestycyjne lub dwuletnie koszty zatrudnienia. Ponadto wydatki inwestycyjne powinny sięgnąć przynajmniej do 100 tys. euro, inwestycja powinna trwać przez okres co najmniej 5 lat, nowe miejsca pracy muszą zostać utrzymane przez co najmniej 5 lat.

W ramach SSE wymagane jest uzyskanie zezwolenia na działalność. Zgodnie z raportem przygotowanym przez firmę KPMG „Specjalne strefy Ekonomiczne. Edycja 2008 r.” w ostatnich dwóch latach wartość inwestycji w SSE kształtowała się na poziomie 10 mld zł, przyczyniając się do utworzenia ponad 36 tys. nowych miejsc pracy. Zachęty podatkowe w SSE przyczynią się najprawdopodobniej do utrzymania poziomu inwestycji w tym i kolejnych latach.


TOP 200