GIS - nowy wymiar mapy

Obecny kształt systemów informacji geograficznej to efekt połączenia danych geoprzestrzennych - pochodzących z takich dziedzin, jak geografia, kartografia, geodezja - w systemach teleinformatycznych z rozbudowanymi funkcjami baz danych, gdzie są przechowywane i przetwarzane.

GIS (Geographic Information System) to systemy teleinformatyczne przeznaczone do przechowywania i przetwarzania informacji geoprzestrzennych. Umożliwiają również zestawianie map w żądanej treści, odwzorowaniu i skali. GIS jest zarówno systemem bazodanowym z możliwością przechowywania przestrzennie odniesionych danych, jak i zbiorem funkcji przeznaczonych do ich przetwarzania.

Systemy klasy GIS w coraz większym stopniu są używane w wielu gałęziach gospodarki i dziedzinach życia. Najczęstsze ich zastosowania to wszelkiego rodzaju ewidencja: budynków, gruntów i innego rodzaju zasobów rozlokowanych w terenie. Systemy informacji geograficznej są wykorzystywane przez urbanistów, geodetów i konstruktorów.

Elementy składowe systemów GIS:
Do najpopularniejszych systemów klasy GIS ogólnego zastosowania można zaliczyć portale, takie jak Zumi czy GoogleMaps. W tym miejscu warto wspomnieć, że w Polsce powstał www.geoportal.gov.pl - zgodny z dyrektywą INSPIRE (Dyrektywą Komisji Europejskiej ustanawiającą prawne ramy działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie). Portal ten pełni w pewnym sensie funkcję brokera, udostępniającego użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne poprzez wyszukanie żądanych informacji. Głównym celem tego rządowego projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw przez udostępnienie online przedsiębiorcom usług opartych na danych geoprzestrzennych (w tym o charakterze katastralnym) oraz metadane. Coraz częściej stosuje się systemy GIS dedykowane konkretnym obszarom zastosowań, na przykład do zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi, gazowniczymi, elektroenergetycznymi czy wodociągowymi.

Źródła danych do systemu geoprzestrzennego

Podstawowym źródłem danych dla systemów informacji geograficznej są mapy (analogowe, wektorowe) oraz zdjęcia (lotnicze, satelitarne).

Wdrożenie systemu GIS jest procesem długotrwałym i kosztownym, ponieważ wymaga zgromadzenia kompletu informacji graficzno-opisowych dotyczących obiektów, które mają być objęte systemem. Przy opracowywaniu wymagań, które powinien spełniać system GIS, przyjmuje się, że muszą nim zostać objęte wszystkie typy obiektów, dla których istotną cechą jest lokalizacja i wzajemne zależności.


TOP 200