Dojrzałe doradztwo

Truizmem byłoby jednak przekonanie, że zewnętrzny doradca samodzielnie rozwiąże wszystkie problemy każdej firmy. Należy pamiętać, że bez współpracy i zaangażowania obu stron - zamawiającego i firmy doradczej - nie ma szansy powodzenia dany projekt. Dlatego na początku współpracy z firmą konsultingową istotne jest, aby klient jasno określił intencje, jak również cele, jakie zamierza osiągnąć we współpracy z zewnętrznymi doradcami. Bardzo ważne powinno być także precyzyjne i maksymalnie szczegółowe określenie zakresu założeń zawartych w umowie.

Idealny kontrakt nie istnieje?

Praktyka pokazuje niestety, jak trudno jest skonstruować idealny kontrakt. Jest to w dużej mierze efekt występowania niezależnych zdarzeń jednorazowych w trakcie trwania projektu, takich jak chociażby nieprzewidywalność otoczenia rynkowego, które wymusza zmianę oczekiwań co do pierwotnie opracowanego zakresu prac. Dlatego też po stronie konsultantów powinno być umiejętne zarządzanie zakresem prowadzonych działań. Elastyczność realizacji takiego projektu zapewnić mogą wspomniana wcześniej otwartość i dialog pomiędzy stronami co do potrzeb, intencji i celów. Brak porozumienia tworzy bowiem zbyt duże prawdopodobieństwo kryzysu w trakcie realizacji projektu, a co za tym idzie - jego niepowodzenie.

Komunikacja na każdym poziomie powinna być zrozumiała i czytelna przez obie strony. Propozycja otwartego dialogu, szczególnie w początkowej fazie projektu, jest kluczowa dla całego przedsięwzięcia. Istotnym aspektem współpracy powinna być również iteracyjność modelu realizacji prac, a co za tym idzie - wyznaczających charakter prac firmy konsultingowej. W ten sposób klient, w określonych przedziałach czasowych, na bieżąco obserwuje rezultaty prowadzonych działań i uzyskuje możliwość oceny powstających produktów oraz weryfikacji, czy zakres prowadzonych działań spełnia oczekiwania. Kluczem do powodzenia jest więc nastawienie obu stron na partnerską współpracę i osiągnięcie sukcesu.

Arkadiusz Wargin jest dyrektorem Grupy Kompetencyjnej MCE w Infovide-Matrix


TOP 200