Czy polska branża IT jest innowacyjna?

Następne dziewięć firm wydało na badania i rozwój 1-2 mln zł, a pozostałe 21 mniej niż 1 mln zł. W zestawieniu nie uwzględniono IBM Polska sp. z o.o., gdyż firma ta nie podaje danych finansowych dla lokalnych oddziałów. Należy jednak oczekiwać, że ze względu na centrum badawczo-rozwojowe w Krakowie IBM znalazłby się w czołówce listy.

W Grupie Asseco spółka matka wydała 512 tys. zł. Biorąc jednak pod uwagę także nakłady ABG - które Asseco Poland właśnie wchłonęło - było to już 6,8 mln zł. Na drugim miejscu w grupie i 3. w rankingu znalazło się Asseco Business Solutions. Według dostarczonych danych, wszystkie spółki Grupy Asseco wydały w 2009 r. na badania i rozwój ok. 10,6 mln zł. Tymczasem z opublikowanego przez Komisję Europejską w listopadzie 2009 r. raportu The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard wynika, że Asseco Poland rok wcześniej wydało na prace badawczo-rozwojowe 5,42 mln euro, czyli ponad dwa razy więcej. Tak wielka różnica nie może wynikać wyłącznie z faktu, że w Asseco zakończyło się w 2009 r. kilka dużych projektów badawczych, ale również z różnicy w definiowaniu kosztów ponoszonych na badania i rozwój. Zastanawiający jest też fakt, że w cytowanym raporcie nie uwzględniono Comarchu.

Zobacz również:

  • HPE rozwija europejskie centrum R&D

Grupa kapitałowa ATM jest w zestawieniu reprezentowana przez Sputnik Software, który znajduje się na pozycji 10. z nakładami w wysokości 2,1 mln zł. Jeszcze słabiej wypada Grupa Sygnity, której reprezentant - Winuel - wykazał nakłady na poziomie wysokości 651 tys. złotych (pozycja 21.).

Struktura wydatków

0,2%

wszystkich zgłoszeń patentów w Unii Europejskiej w zakresie teleinformatyki pochodziło z Polski. W 2006 r. polscy wynalazcy zgłosili zaledwie 44 wnioski.

Wysokość nakładów na badania i rozwój nie jest skorelowana ani z wysokością obrotów, ani nawet z liczbą osób zatrudnionych w działach badawczo-rozwojowych. Średnio każda z 41 firm uwzględnionych w rankingu w roku 2009 wydała na badania i rozwój 6,6% przychodów. To bardzo mało, jako że - zgodnie z cytowanym raportem OECD - największe firmy produkujące oprogramowanie wydawały w 2006 r. proporcjonalnie najwięcej na prace badawczo-rozwojowe (podobnie jak producenci półprzewodników) - ok. 15% przychodów, zaś według raportu Komisji Europejskiej w 2008 roku było to ok. 13%.

Czy polska branża IT jest innowacyjna?
Różnice wśród 41 sklasyfikowanych są jednak znaczące. Tylko pierwsze 10 firm wydało w 2009 r. na badania i rozwój ponad 10% przychodów. Z tym, że dwóch liderów - Trimtab i Rodan Systems - wydały ponad 30% przychodów.

Są to najintensywniej inwestujące w rozwój produktów firmy teleinformatyczne w Polsce. Dalsze 17 firm przeznaczyło na prace badawczo-rozwojowe ponad 1% przychodów, w tym Asseco Business Solutions 2,3%. Wśród pozostałych firm, przeznaczających na ten cel maksymalnie 1% rocznych przychodów znalazły się m.in. Winuel (1%) i Asseco Poland (0,6%).

Tylko 9 sklasyfikowanych firm (22%) podało, że do finansowania prac badawczo-rozwojowych korzysta z funduszy i programów Unii Europejskiej. Poziom dofinansowania jest różny i waha się od 7,8% (Comarch) do 59% (NetLine Group), przy czym średni poziom wynosi ok. 27,7%. Kwotowo liderami pozyskiwania środków unijnych w 2009 roku były: Comarch (4 mln zł), Macrologic (870 tys. zł), Sputnik Software (ok. 600 tys. zł) i Software Mind (546 tys. zł).

Podejście do badań i patentów

Niektóre firmy nie posiadają działów badawczo-rozwojowych i prowadzenie badań jest w nich rozproszone w różnych jednostkach organizacyjnych. Wydzielone działy badawcze wykazały 32 firmy, w tym 12 takich, które nie podały nakładów, jakie poniosły na badania i rozwój (włączając w to IBM Polska). Wynika to albo z niechęci do ujawniania nakładów na prace badawczo-rozwojowe, albo z niemożności ich wyliczenia, albo też ze specyficznych definicji badań i rozwoju stosowanych w tych firmach.


TOP 200