Pod górkę po fundusze

Opisujemy za jakie błędy odrzucono wnioski o fundusze na lata 2004-2006 i co zrobić, aby nasz wniosek nie został teraz odrzucony już na etapie oceny formalnej.

Opisujemy za jakie błędy odrzucono wnioski o fundusze na lata 2004-2006 i co zrobić, aby nasz wniosek nie został teraz odrzucony już na etapie oceny formalnej.

40%

wniosków o dofinansowanie inwestycji odrzucono na etapie oceny formalnej - pokazują statystyki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przygotowanie dokumentacji składającej się z wniosku i wielu załączników stanowiło wyzwanie, a niejednokrotnie prawdziwą drogę przez mękę w staraniach o środki unijne. Trud ten okazywał się opłacalny w momencie uzyskania dotacji. Jednakże - jak pokazują statystyki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - 40% wniosków o dofi-nansowanie inwestycji odrzu-cono na etapie oceny formalnej. Przedstawimy najbardziej - naszym zdaniem - błahe powody odrzucenia wniosków o dofinansowanie skutkujące niedopuszczeniem projektu do dalszej oceny merytorycznej.

Zgodnie z unijnymi wymogami dotyczącymi zasad przyznawania dotacji, wniosek o dofinansowanie - aby mógł być zaakceptowany - musiał przejść kilkustopniową ocenę. W okresie programowania 2004-2006 ocena wniosku inwestycyjnego podzielona była na trzy etapy: oceny formalnej, techniczno-ekonomicznej i merytorycznej. Na każdym z nich wniosek poddawany był ocenie zgodności z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej. Każdy z etapów kończył się decyzją o przyjęciu wniosku do dalszego etapu oceny - a w wyniku oceny merytorycznej do przyznania dotacji - bądź decyzją o jego odrzuceniu.

Najważniejsze powody odrzucenia wniosków ze względów formalnych:

Zgodność administracyjna:

  • wniosek nie jest kompletny (kopia i/lub oryginał nie zawiera wszystkich wymaganych załączników lub zawiera niepoprawne załączniki);
  • wniosek wypełniony niezgodnie z instrukcją, w tym niewypełnione wymagane pola wniosku;
  • kopia niepoprawnie potwierdzona za zgodność z oryginałem lub brak wersji elektronicznej, bądź wersja elektroniczna nie tożsama z wersją wydrukowaną.

Uchybienia dotyczące załączników:

  • informacja o otrzymanej pomocy innej niż de minimis;
  • dokument rejestrowy;
  • zaświadczenia z ZUS i US.

Zgodność projektu z zasadami Działania:

  • wydatki kwalifikowane projektu nie mieszczą się w zakresie wydatków kwalifikowanych w ramach Działania;
  • zakres przedmiotowy projektu nie jest zgodny z zakresem merytorycznym Działania;
  • okres trwania projektu nie mieści się w ramach Działania.

Załączniki i potwierdzenie za zgodność z oryginałem

Pewien przedsiębiorca podzielił się z nami swoim doświadczeniem w aplikowaniu o środki unijne dla swojego projektu. Projekt miał charakter promocyjny i złożony został do jednego z programów przedakcesyjnych. Pomysłodawca złożył wniosek do odpowiedniej instytucji i w określonym terminie, ze zniecierpliwieniem oczekiwał na wyniki oceny. Okazało się, że wniosek jego został odrzucony w wyniku oceny formalnej wniosku. Zapytaliśmy, jaki był powód negatywnej opinii instytucji oceniającej. Odpowiedź na to pytanie brzmiała: "Niewłaściwa kolejność załączników". Był to oficjalny powód odrzucenia wniosku. Projekt został pozbawiony oceny merytorycznej, a pomysłodawca pozbawiony był możliwości poprawienia wskazanych w uzasadnieniu uchybień.

Przedsiębiorcy na etapie aplikowania często uskarżali się także na inne powody negatywnych decyzji natury formalnej, do których instytucje oceniające podchodziły bezlitośnie. Braki w komplecie załączników - np. brak załącznika w postaci numerów NIP, REGON, oświadczenia o VAT bądź zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, brak dołączonego do wniosku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - skutkowały odrzuceniem wniosku o dofinansowanie unijne. Niektóre załączniki musiały być dostarczone w oryginale, więc załączenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem było również powodem nieprzyjęcia wniosku do dalszej oceny.


TOP 200