Pod górkę po fundusze

Regionalne Instytucje Finansujące - pełniące rolę instytucji dokonujących oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej projektów inwestycyjnych w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - podejmowały decyzje, które były praktycznie nieodwracalne. Nie dawały wnioskodawcom możliwości dostarczenia brakującego załącznika. Przedsiębiorcy, szczególnie ci z niewielkim doświadczeniem w aplikowaniu o środki unijne, często nie mieli świadomości tak restrykcyjnego podejścia.

Innym przejawem bezwzględnego stosowania procedur wyboru projektów było odrzucanie wniosków z powodu braku pieczątki bądź parafki na formularzu wniosku lub załącznika. Zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów wniosek powinien być podpisany i parafowany na każdej stronie oraz posiadać niezbędne pieczątki. Pominięcie w dokumentacji aplikacyjnej parafki bądź podpisu skutkowało bardzo często decyzją o odrzuceniu wniosku. Ci beneficjenci, którzy ubiegali się o dofinansowanie, wiedzą, że przy kilkusetstronicowej dokumentacji, w perspektywie nieprzesuwalnego terminu składania wniosków, błąd taki był często wynikiem przeoczenia.

Urzędnicy regionalnych instytucji finansowych odrzucali także wnioski, w których dopatrzyli się braku adnotacji "Za zgodność z oryginałem" na kopii dokumentu dołączonego do wniosku. W wytycznych konkursowych pojawiały się również wymogi co do sposobu przygotowania dokumentacji. Zgodnie z tymi wymogami, przedsiębiorca powinien zapewnić tzw. trwałe spięcie wniosku i załączników. Rodziło to niejednokrotnie problemy interpretacyjne po stronie zarówno beneficjenta, jak i instytucji przyjmującej wniosek. Zdarzały się przypadki, że nie przyjmowano wniosków zszytych za pomocą zszywek i wpiętych do segregatora bądź zbindowanych.

Kryteria Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Wymogi formalne - wniosek:

 • złożenie wniosku we właściwej instytucji;
 • złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania;
 • złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów;
 • kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania;
 • wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Wymogi formalne - wnioskodawca:

 • kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania;
 • wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania;
 • na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Wymogi formalne - projekt:

 • projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy);
 • realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działań POIG;
 • wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania;
 • projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy);
 • przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania POIG.

Puste miejsce... odrzucony

Wielu beneficjentów skarżyło się także na inne przyczyny decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania. W uzasadnieniach odrzucenia ich wniosków podawano pozostawienie przez beneficjenta w formularzu wniosku pustego miejsca. Skutkowało to nieodwołalną decyzją o odrzuceniu wniosku, bez możliwości poprawy. Jeden z przedsiębiorców ubiegający się o wsparcie z Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw dla projektu polegającego na utworzeniu centrum kolokacji i hostingu otrzymał decyzję, w której za powód odrzucenia podano brak kodu EKD bądź PKD we wskazanej rubryce w formularzu wniosku.


TOP 200