Zapiąć na ostatni guzik

Znaki zapytania

Należy jednak stwierdzić, że zastosowanie APS nie zawsze jest uzasadnione. W przedsiębiorstwach o prostej produkcji i dystrybucji można zrealizować obsługę zarządzania bez uciekania się do drogich i skomplikowanych narzędzi takich jak APS. Jednak czasem nawet w przedsiębiorstwie jednozakładowym o stosunkowo prostej produkcji stosowanie APS jest celowe do obsługi jednej sfery działalności sprawiającej problemy, np. obsługi dystrybucji na terenie całego kraju przy wykorzystaniu floty samochodów.

Zastosowanie APS napotyka wiele przeszkód, które w znacznym stopniu wynikają z zastosowania skomplikowanych algorytmów. Powoduje to trudności w posługiwaniu się przez użytkowników interfejsami systemu. Brak zaufania do wyników uzyskiwanych z systemu jest innym istotnym problemem. Wynika to z niewiary w wyniki otrzymywane przy użyciu niezrozumiałych algorytmów. Często pomimo zainstalowania APS użytkownicy liczą sobie "na boku" dane do obsługiwanych planów przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych. Często, gdy dane wejściowe do APS w początkowym okresie użytkowania są niedokładne lub błędne, użytkownicy tracą zaufanie do systemu i jest to zwykle nieodwracalna katastrofa. Jednak zwykle po początkowym okresie wahań użytkownicy uzyskują wyniki usprawiedliwiające wysiłek i poniesione koszty na wdrożenie APS.

Zastosowanie na poziomie strategicznym można rozważać w dwóch aspektach:

1. Strategicznym, obejmującym planowanie sieciowe, planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne, wykorzystanie miejsca i związanego z tym modelowania wewnątrz przedsiębiorstwa. APS jest bardzo przydatnym narzędziem modelowania przebiegu procesów gospodarczych. Jednak obsługa łańcuch dostaw i ERP w przedsiębiorstwie wymaga wyjścia poza jego opłotki. Pozwala to na uzyskanie lepszych wyników ekonomicznych, ekonomii skali, wykorzystania outsourcingu i uzyskanie większej elastyczności działania. Aby to umożliwić, wielu partnerów musi dostarczyć odpowiednie dane, by następnie wspólnie korzystać z wyników. Współpraca może być pozioma - na zewnątrz przedsiębiorstwa lub pionowa - w ramach firmy. Współpraca pozwala na lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych u wszystkich partnerów i obniżkę kosztów. Istotnym problemem ograniczającym zastosowanie APS jest także niedostatek zaufania pomiędzy współpracującymi partnerami w łańcuchu dostaw. Skutkuje to ograniczaniem dostępu do wspólnych danych dla kilku partnerów. Ogranicza to istotnie funkcjonowanie APS.

2. Taktycznym. Użycie APS na polu taktycznym przynosi bardzo dobre efekty, ale równocześnie jest dość ryzykowne. Używane dane wejściowe to głównie prognozy długookresowe i określenie trendów. Na ich podstawie powstają plany zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz transportu. Takie planowanie nosi nazwę planowania zapotrzebowań. Prognozy potrzeb pochodzą z zewnątrz, z systemu prognozowania lub skądinąd, a APS przygotowuje plan potrzeb. W przypadku chybionej prognozy także plan potrzeb będzie błędny lub niedokładny. Opieranie się tylko na prognozie podczas opracowywania planu potrzeb, a następnie jego realizacja jest zwykle kosztownym błędem, popełnianym dość często przez użytkowników. Naliczony na podstawie prognozy plan potrzeb powinien być poddany weryfikacji przez specjalistów. Człowiek wciąż jest znacznie sprawniejszy w ocenie sytuacji od komputera, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystanie intuicji i oceny nieprzewidzianych zaburzeń.

Przyszłość

Wykorzystanie APS do obsługi krytycznych zadań w krótkim horyzoncie czasowym ma miejsce we wszystkich dziedzinach przemysłu w naturalny sposób. Zamówienia klientów i prognozy krótkoterminowe zawierają zwykle niewiele błędów, a dzięki temu powstające plany cząstkowe są bardziej dokładne.

APS jest obecnie używane głównie do poprawy efektywności procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie. Zwykle obejmują obsługę krytycznych procesów, a zwłaszcza planowania produkcji, planowania potrzeb materiałowych, obsługi sfery logistyki i planowania transportu. Zaczyna jednak rozpowszechniać się coraz szerzej stosowanie APS do obsługi współpracy między przedsiębiorstwami.

W każdym jednak przypadku poprawne działanie APS jest warunkowane dobrym wyszkoleniem użytkowników. Wprowadzane dane muszą być poprawne, gdyż inaczej system zostanie odrzucony. Niezbędne jest także rozumienie otrzymywanych wyników i ich interpretacja w przypadku zaburzeń wewnętrznych lub zewnętrznych. Często APS stanowi część obsługi łańcucha dostaw, których obsługa jest stosunkowo prosta. Ułatwia to użytkowanie APS.

Ludwik Maciejec jest niezależnym konsultantem, właścicielem firmy Usługi informatyczne i konsultingowe; [email protected]


TOP 200