Zapiąć na ostatni guzik

Systemy informatyczne, takie jak ERP - zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, SCM - zarządzanie łańcuchem dostaw i CRM - zarządzanie relacjami z klientami, są dziś rozpowszechnione. Pozostaje jednak pytanie, czy do wspierania zarządzania potrzeba jeszcze czegoś więcej? Odpowiedź zależy od tego, jakie cele stawia się przed systemami informatycznymi.

Systemy informatyczne, takie jak ERP - zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, SCM - zarządzanie łańcuchem dostaw i CRM - zarządzanie relacjami z klientami, są dziś rozpowszechnione. Pozostaje jednak pytanie, czy do wspierania zarządzania potrzeba jeszcze czegoś więcej? Odpowiedź zależy od tego, jakie cele stawia się przed systemami informatycznymi.

Najczęściej oczekuje się, aby system informatyczny wspomógł zsynchronizowanie przedsiębiorstwa od strony zaopatrzenia klientów, poczynając od strony przygotowania i realizacji dostaw, w szczególności kolejno zaopatrzenia materiałowego, planowania produkcji, planowania dystrybucji dostaw. Ponadto niezbędne jest zapewnienie obsługi planowania poziomu i obsługi zapasów - gospodarki magazynowej, planowania potrzeb materiałowych oraz innych istotnych funkcji, takich jak PLM - zarządzanie cyklem życia wyrobów. Z drugiej strony z punktu widzenia klientów niezbędne jest synchronizowanie obsługi napływających zamówień i prognozowania potrzeb w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby klientów, przy tym możliwie niskim kosztem.

Ile widzimy

Typowe systemy ERP wspomagają aktywność gospodarczą przedsiębiorstwa, w tym często w jakimś zakresie obsługę łańcucha dostaw. Zwykle jednak system ERP nie sięga poza opłotki przedsiębiorstwa. W przypadku gdy monitoruje działalność łańcucha dostaw, dzieje się to w wielu miejscach.

Wyspecjalizowane systemy SCM obejmują szerszy zakres obsługi procesów gospodarczych w łańcuchu dostaw w stosunku do klasycznych ERP. Obejmują w coraz szerszym zakresie obsługę łącznie procesów gospodarczych w łańcuchu i zaspokajanie zamówień klientów. Jednak pojawia się ograniczenie tych systemów. Główne z nich to trudna do zrealizowania obsługa ogromnych ilości danych oraz zwykle niewystarczająca sprawność algorytmów obliczeniowych. Dodatkowo problemem jest uwzględnienie wielu ograniczeń powstających w bieżącej działalności gospodarczej. Także typowa obsługa klientów zapewniana przez systemy CRM nie wystarcza, aby synchronizować obsługę łańcucha dostaw i realizacji zamówień klientów.

Ile widzieć możemy

Omówione niedostatki pozwala usunąć oprogramowanie nazwane zaawansowanym planowaniem i harmonogramowaniem - APS (Advanced Planning and Scheduling), a czasem "optymalizacją łańcucha dostaw" lub "zaawansowanym harmonogramowaniem" itd. Rozwiązanie takie pozwala na dostarczanie specjalistom przedsiębiorstwa informacji pozwalających na określanie na bieżąco jak realizować zlecenia klientów.

APS to program komputerowy stosujący zaawansowane algorytmy matematyczne i logiczne do realizacji zadań optymalizacyjnych lub symulacji przy naliczaniu obciążeń z uwzględnieniem skończonych zdolności produkcyjnych, możliwości zaopatrzenia, planowania finansowego, planowania zapotrzebowania na zasoby, prognozowania itp. Wykorzystywane są techniki programowania liniowego w jego zaawansowanych postaciach. Te techniki łącznie uwzględniają ograniczenia i zasady prowadzenia biznesu, umożliwiając planowanie i harmonogramowanie w czasie rzeczywistym, obsługę takich funkcji, jak ATP (Avilable To Promise) - sprawdzanie dostępności do rozdysponowania z magazynu lub CTP (Capable To Promise) - weryfikacja tego, co w danym momencie jest możliwe do obiecania klientom i na kiedy. Realizacja zlecenia klienta w CTP, a właściwie sprawdzenie możliwości odbywa się po sprawdzeniu stanów magazynowych oraz poziomu prac w toku, planowanych dostaw oraz możliwości zaopatrzeniowych często w wielu powiązanych ze sobą zakładach.

APS pozwala na generowanie i sprawdzanie zwykle kilku możliwych scenariuszy, z których jeden jest następnie wybierany jako oficjalny plan. Podstawowe składniki APS to: planowanie potrzeb, planowanie produkcji, harmonogramowanie produkcji, planowanie dystrybucji i transportu.

Stosowanie APS jest możliwe, ponieważ w ostatnich latach nastąpił drastyczny wzrost mocy obliczeniowej serwerów i obniżka cen oraz dostępność dużych pojemności pamięci serwerów. Pozwoliło to na zastosowanie takich rozwiązań informatycznych, które uprzednio nie były realizowalne po rozsądnym koszcie.

System optymalizacyjny, jakim jest APS, pozwala na uzyskanie wielu istotnych korzyści, w tym dostarczanie informacji o stanie zaawansowania zleceń klientów i prognozach. Umożliwia to bardziej elastyczne zarządzanie i optymalizację zużycia zasobów produkcyjnych. W końcowym efekcie pozwala na istotną obniżkę kosztów operacyjnych przy równoczesnym podniesieniu poziomu obsługi klientów i wyeliminowaniu występowania niedostępności materiałów wtedy, gdy są niezbędne. Oprócz tego APS pozwala na:

  • Skrócenie cykli produkcyjnych i cykli dostaw.
  • Obniżkę poziomu zapasów.
  • Zwiększenie rotacji zapasów.
  • Umożliwienie klientom wprowadzania możliwie jak najpóźniej zmian i uzupełnień w zamówieniach.
  • Zwiększenie elastyczności zarządzania, dzięki czemu wprowadzanie zmian i reakcja na zaburzenia na rynku mogą być szybsze i tańsze.

Sposób działania APS

Na początek przeglądane są zlecenia i prognozy. Podobne są grupowane i łączone. W razie potrzeby zlecenia i prognozy dzielone są na mniejsze podzlecenia i prognozy częściowe, które z kolei służą do ustalania planów dystrybucji i produkcji. W APS wprowadzane są występujące w przedsiębiorstwie ograniczenia w procesach dystrybucji, produkcyjnych, a także ograniczenia zdolności produkcyjnych i ograniczenia dostępności innych zasobów. APS nalicza i pokazuje, jakie są cykle produkcji i dostaw, priorytety realizacji zleceń oraz inne zalecenia co do realizacji zleceń.

Po określeniu i następnie wprowadzeniu wszystkich ograniczeń, priorytetów, poziomu dostępnych zdolności produkcyjnych, system przelicza i pokazuje zlecenia produkcyjne i dostaw do aktualnej realizacji. Brane są także pod uwagę wymogi dystrybucji towarów, uwzględniając informacje wewnętrzne, takie jak zaległe i opóźnione zlecenia oraz prognozy nieobsłużone dotychczas przez zlecenia. Jest to aktualny plan zawierający zgrupowane wspólne operacje produkcyjne. Różne produkty wymagające wykonania takich samych operacji produkcyjnych są grupowane w jedno zlecenie produkcyjne.

APS w przedsiębiorstwie zastępuje planowanie ERP, tj. MPS - planowanie długookresowe i MRP - planowanie potrzeb. APS realizuje wszystkie obliczenia w pamięci operacyjnej komputera. Odbywa się to bardzo szybko i może być powtarzane codziennie lub nawet po każdej transakcji zmieniającej stany magazynowe lub zaawansowanie produkcji. Pozwala to na praktycznie natychmiastowe reagowanie na zmiany na rynku i w zleceniach klientów. Dzięki temu możliwe jest planowanie dynamiczne sterowane zleceniami klientów i skraca się istotnie cykl realizacji zleceń w porównaniu z klasycznym planowaniem ERP. Jednak nawet przy średniej komplikacji produkcji oraz rozbudowanej strukturze wytwarzania i dystrybucji czas przebiegu obliczeń MPS/MRP jest na tyle długi, a interpretacja wyników skomplikowana, że obliczenia są realizowane zwykle nie częściej niż raz na tydzień.

Powstałe w APS dane planistyczne trafiają do dalszego wykorzystania w systemach wykonawczych, takich jak zarządzanie produkcją, zarządzanie dystrybucją, zarządzanie magazynami, zarządzanie zapasami itp. Systemy te umożliwiają sprawne działanie procesów gospodarczych, co z kolei warunkuje dobrą obsługę SCM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200