Według licencji

Koncepcja e-administracji implikuje konieczność zmian nie tylko organizacyjnych, ale także sięgnięcie po właściwe instrumenty prawne. Poczesne miejsce zajmują przy tym zasady, na jakich będzie udostępniane oprogramowanie użyteczne dla sektora publicznego.

Z perspektywy elektronicznej administracji niebagatelną rolę odgrywać może Licencja Publiczna UE [dalej: LPUE; tekst licencji opublikowany pod adresem:http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=31989]. Mamy tu do czynienia z sięganiem po rozwiązania właściwe dla społeczności . Zamierzeniem tkwiącym u podstaw wypracowania tego instrumentu jest potrzeba zapewnienia kompatybilności w zakresie rozwiązań informatycznych stosowanych w sektorze publicznym. Czy zamierzenie to jest do osiągnięcia? Wiele zależy nie tylko od powszechności stosowania licencji, lecz przede wszystkim od klarowności jej postanowień. W przeciwnym wypadku, wdrażanie konkretnych rozwiązań byłoby skazane na niepowodzenie.

Teoretycznie, istnieje oczywiście możliwość sięgnięcia po licencje dostępne już na rynku i propagowane w środowisku wolnego oprogramowania. Zasadniczym problemem byłyby jednak ścisłe związki wspomnianych kontraktów z amerykańskim prawem autorskim, w wielu przypadkach odmiennym niż regulacje przyjęte przez europejskiego prawodawcę. Mechaniczne transportowanie konstrukcji prawa amerykańskiego na grunt wspólnotowy nie jest więc wskazane. Zwłaszcza, gdy na uwadze mamy sięganie po licencję przez podmioty z sektora publicznego.

W oparciu o LPUE

Kluczowe elementy LPUE to: udzielenie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu, obowiązek przekazywania kodu źródłowego dystrybuowanego programu użytkownikom, wprowadzenie klauzuli copyleft polegającej na obowiązku udostępniania zmodyfikowanych wersji utworów na zasadach analogicznych z oryginałem. Już samo kliknięcie w okno dialogowe programu oznaczać ma przyjęcie przez użytkownika zasad licencyjnych. Podkreślić trzeba, że podmioty korzystające z programów nie są ograniczone do organów sektora publicznego. Praktycznie rzecz ujmując, projekty sięgające po LPEU ze względu na swoją funkcjonalność będą jednak najbardziej atrakcyjne dla wdrażania modelu elektronicznej administracji.

Obecnie narzędzia udostępniane w oparciu o LPUE zostały zaangażowane między innymi w projekt Your Voice in Europe [http://ec.europa.eu/yourvoice/], pozwalający na partycypację obywateli Unii Europejskiej w elektronicznych konsultacjach. Innym przykładem jest aplikacja CIRCA [http://circa.europa.eu], umożliwiająca organizację prac wirtualnych społeczności w zamkniętych kanałach. Logowanie następuje za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej, a CIRCA pozwala na wprowadzenie niedostępnych dla postronnych komentarzy bądź "dzielenie się" dokumentami.


TOP 200