WZ - Bank

Zarządzanie bankiem, zwłaszcza bankiem wieloddziałowym jest w dużym stopniu uzależnione od charakteru jego pracy, realizowanych produktów bankowych oraz strategii przepływu informacji między oddziałami i centralą. Punktem wyjściowym procesu zarządzania bankiem są zestawienia i analizy przeprowadzone w oddziałach, gromadzone następnie w centrali.

Zarządzanie bankiem, zwłaszcza bankiem wieloddziałowym jest w dużym stopniu uzależnione od charakteru jego pracy, realizowanych produktów bankowych oraz strategii przepływu informacji między oddziałami i centralą. Punktem wyjściowym procesu zarządzania bankiem są zestawienia i analizy przeprowadzone w oddziałach, gromadzone następnie w centrali.

Pakiet Wspomagania Zarządzania Bankiem WZ-Bank firmy Pro-Data jest oparty na osobnej bazie danych. Programy pakietu korzystają zarówno z danych tej bazy, jak i uzyskiwanych z systemu Bankier (firmy CSBI). WZ-Bank jest napisany w języku czwartej generacji Progress. Pakiet ten ma budowę modułową.

Bilans banku

Bilans banku tworzony jest na podstawie bilansów oddziałów. Zarówno bilans oddziału, jak i bilans banku powstaje dla wszystkich walut zdefiniowanych w pakiecie WZ-Bank. Kierownictwo banku samodzielnie określa sposób naliczania bilansu. Korzystając z tych samych mechanizmów definiowania symboli można również analizować struktury i rodzaje depozytów, lokat kredytów. Kierownictwo oddziału ma także możliwość analiz finansowych i śledzenia tendencji rozwojowych oddziału. System pozwala na eksport danych wynikowych tworzonych przez ten moduł do popularnych, pomocniczych programów kalkulacyjnych, pracujących w systemie operacyjnym DOS.

Obecnie program tworzenia bilansu oddziału korzysta z wyników dziennej konsolidacji bazy danych tworzonej w systemie Bankier. Docelowo przewidziane jest bezpośrednie połączenie z bazą danych Bankiera i wykorzystanie jego danych tylko do obliczeń dokonywanych podczas konsolidacji, a mających wpływ na bilans banku.

Moduł bilansu banku umożliwia:

* sporządzanie bilansów oddziałów i bilansu banku. Istnieje możliwość dynamicznego definiowania symboli bilansowych, specyficznych dla danego banku. Użytkownik sam definiuje te symbole oraz ich powiązania z numerami kont i subkont syntetycznych, określając jednocześnie rodzaj połączenia. Daje to możliwość własnego definiowania sposobu naliczania bilansu oddziału, a docelowo bilansu banku;

* ręczną korektę bilansu oddziału. Potrzeba takiej korekty może pojawić się np. z powodu braku niektórych not memoriałowych lub naliczeń odsetek od własnych środków przetrzymywanych na rachunkach w innych bankach (pod koniec miesiąca) lub w przypadku pomyłki księgowej;

* definiowanie pozycji bilansowych. Przyjęto założenie, że pozycje bilansowe są podzielone na trzy bloki rodzajowe: aktywa, pasywa, rachunek wyników, itp. Każdy blok może obejmować do 99 grup po 99 pozycji;

* definiowanie symbolu bilansu zbiorczego dla każdego symbolu bilansu.

* definiowanie powiązań numerów kont i subkont syntetycznych z symbolami bilansów.

Moduł pozycji finansowej

Moduł pozycji finansowej banku umożliwia sporządzanie w oddziale banku raportów obrazujących jego chwilowy stan finansowy. Raporty te są przechowywane w lokalnej bazie systemu WZ-Bank. Są one także transmitowane do centrali banku i tam przechowywane w centralnej bazie systemu WZ-Bank. W centrali dane oddziałowe mogą być dołączane do danych całościowych banku.

Moduł pozycji finansowej jest całkowicie sparametryzowany, co dotyczy zakresu i formy danych, pobieranych z bazy danych systemu Bankier (odbywa się to automatycznie). W przypadku, gdy w bazie danych systemu Bankier nie znajdują się wymagane dane (np. planowane wypłaty w dniu następnym), są one uzupełniane ręcznie.

Automatyzacja pobierania danych z bazy danych systemu Bankier wymaga odpowiednich procedur. Moduł pozycji finansowej dostarcza procedury postawowe:

* stan gotówki w złotówkach i innych walutach

* pozycje walutowe

* zestawienia awizów.

Rozszerzenie pozycji finansowej o następne dane wymaga dostarczenia procedur do baz danych lub też wprowadzania ręcznego. Procedury te mogą być tworzone za pomocą generatora raportów.

Znaczenie informacji przechowywanych w centrali polega na jednolitych kryteriach ich uzyskiwania z oddziałów banku. Dlatego też moduł pozycji finansowej został wyposażony w jednorodny system eksportu i importu danych. System WZ-Bank umożliwia porządkowanie definicji elementów pozycji finansowej oraz sposobu ich naliczania.

Moduł pozycji finansowej jest równocześnie narzędziem do jednorodnej wymiany informacji między oddziałami a centralą banku. Dane są również przechowywane lokalnie, a eksportowane mogą być kodowane automatycznie.


TOP 200