W okowach Polski Resortowej

Wady i zalety rozwiązań branych pod uwagę do realizacji projektu e-Deklaracji

Rozwiązanie prototypowe PWPW:

Rozwiązanie PWPW nie wyszło poza ramy prototypu pierwszego. To, co szumnie jest przedstawiane jako pilotaż przeprowadzony w Urzędzie Skarbowym w Krakowie trudno jest w rzeczywistości nazwać testowaniem pilotowym, jeżeli trwał on 2 miesiące i w wyniku jego działania do systemu zostały przesłane 51 deklaracje VAT-7 (średnio 1 deklaracja na dzień) oraz 22 deklaracje PIT-5 (średnio 1 deklaracja na 2 dni). Nie można brać pod uwagę szybkiego zastosowania w warunkach rzeczywistych systemu, który nie przeszedł kilkumiesięcznego pilotażu obejmującego minimum 5% populacji klientów oraz zawierającego pełne spektrum planowanych usług. Ryzyko niepowodzenia we wdrożeniu takiego systemu jest ogromne i może być podejmowane tylko wtedy, gdy nie ma innej alternatywy.

Uwagi dostawcy: Czas trwania pilotażu - od września 2002 roku do końca marca 2003 roku. W pilotażu wzięło udział: 46 podmiotów. Testowane były formularze: PIT 5 i VAT 7 (przygotowano około 50 wzorów różnych dokumentów). Średnio miesięcznie składanych było ponad: 50 deklaracji. Przez pilotaż krakowski PWPW rozumie nie tylko rozwiązanie wdrożone w I U.S. w Krakowie i testowane przez ponad 6 miesięcy, ale również dalszy rozwój tego systemu w latach 2003 i 2005, w tym wykonanie szeregu testów wewnętrznych - zarówno wydajnościowych, funkcjonalnych i bezpieczeństwa. Trudno sobie wyobrazić takie testy wykonane na środowisku produkcyjnym (nawet w wersji pilotażowej), gdyż taki system (uwzględniający uwarunkowania MF) po prostu nie istnieje. Dodatkowo raport z tego pilotażu został pozytywnie przyjęty przez Komitet Sterujący ds. pilotażowego wdrożenia podpisu elektronicznego w MF. Warto nadmienić, że proponowana architektura, pomijając fakt, że jest zgodna z wizją docelowego systemu e-Deklaracje, jest architekturą przetestowaną i sprawdzoną w rozwiązaniach wdrożonych przez PWPW, których zakres ilości danych znacznie przekracza ten planowany na pilotaż systemu e-Deklaracje. Dodatkowo jest architekturą w pełni skalowalną i zapewniającą bezpieczeństwo danych.

Nie było wykonanych żadnych testów wydajnościowych, szczególnie w pracy rzeczywistej z różnego typu klientami przekazującymi dokumenty elektroniczne przy użyciu różnych form dostarczania deklaracji: on-line, off-line i wymiany plików i to w systemie pracy ciągłej 24/7/365.

Uwagi dostawcy: Zostały wykonane wstępne testy wydajnościowe systemu pilotażowego. Skalowalność systemu zapewnia założona architektura. Nie były one jednak wykonywane przez podatników, tylko przez zespół projektowy. Testy te uwzględniały wolumetrię danych przekraczającą znacznie zakres uruchamianego aktualnie pilotażu e-Deklaracji (odpowiednie założenia na roczny załadunek danych, dzienne obciążenia uwzględniające piki związane ze składaniem deklaracji PIT-5 i VAT-7, liczbę użytkowników systemu.)

Testowany prototyp PWPW nie obsługiwał innych dokumentów niż 2 podstawowe deklaracje.

Uwagi dostawcy: Stworzone zostało około różnych 60 deklaracji. Dla potrzeb pilotażu podatnicy składali deklaracje PIT-5 i VAT-7. Jednak ze względu na architekturę systemu i przyjęte założenia obsługiwana może być dowolna deklaracja (lub inny dokument) w postaci zdefiniowanego schematu dokumentu XML.

Nie było przetestowane, nawet w zakresie prototypu pierwszego, sprawdzanie stanu sprawy przez podatnika.

Uwagi dostawcy: To jest prawda. PWPW nie zakłada również udostępnienia tej funkcjonalności w pilotażu e-Deklaracje.

Nie była przetestowana, nawet w zakresie prototypu pierwszego, usługa aktualizacji danych o podmiocie.

Uwagi dostawcy: Aktualizacja danych o podmiocie może być realizowana poprzez formularz NIP-1, który został stworzony. Nie było funkcjonalności dedykowanej i taka funkcjonalność nie jest również planowana na pilotaż.

W systemie PWPW brak jest mechanizmów elastycznego zarządzania algorytmami walidacyjnymi obsługujących wiele deklaracji występujących w różnych wersjach.

Uwagi dostawcy: Elementem systemu jest aplikacja generator formularzy, która pozwala na zarządzanie formularzami w różnych wariantach uwzględniająca: dane podatnika, typ dokumentu, typ okresu, zakres pól itp. Dodatkowo aplikacja pozwala na zarządzanie algorytmami walidacyjnymi. Aplikacja pozwala na wygenerowanie schematu dokumentu XML, warstwy wizualizacyjnej oraz skryptów walidacyjnych dla formularza.

W systemie PWPW brak jest procesów, w których po przesłaniu dokumentu elektronicznego przez podmiot administracja wysyła informację zwrotną w formie oficjalnego dokumentu potwierdzającego, informującego o dodatkowych danych powstałych w wyniku działania systemu w administracji lub proszących o podjęcie dodatkowej decyzji lub poprawy przekazanych informacji przez podatnika.

Uwagi dostawcy: Jest to element aplikacji dla urzędnika, która poza walidacją poprawności dokumentu z zakresem określonym w bazie POLTAX: walidacja danych wymiarowych, czas złożenia deklaracji, obowiązek podatkowy, upoważnienia, poprawność danych podatnika i inne, pozwala również na wymianę korespondencji z podatnikiem.

Zastosowane oprogramowanie dopuszcza wyłącznie bezpieczny podpis elektroniczny wystawiony przez PWPW.

Uwagi dostawcy: System PWPW jest zgodny z przepisami prawa polskiego, w tym oczywiście dopuszcza użycie certyfikatów kwalifikowanych wystawionych przez dowolne centrum certyfikacji.


TOP 200