Technologia TDMoIP w Banku Zachodnim WBK

Sprawnie działająca sieć komputerowa i telefoniczna w banku jest podstawą jego działalności. Dotyczy to zwłaszcza banków o rozproszonej infrastrukturze lokalizacyjnej, która obejmuje wiele oddziałów obsługi zlokalizowanych w jednym lub kilku miastach.

Sprawnie działająca sieć komputerowa i telefoniczna w banku jest podstawą jego działalności. Dotyczy to zwłaszcza banków o rozproszonej infrastrukturze lokalizacyjnej, która obejmuje wiele oddziałów obsługi zlokalizowanych w jednym lub kilku miastach.

Do tej pory w polskiej bankowoŚci nie zwróciły się rozdmuchane przed laty inwestycje w systemy IT. Mimo intensywnie prowadzonej redukcji personelu zarówno administracyjnego, jak i technicznego, polskie banki wciąż mają zbyt wysokie koszty funkcjonowania. Znaczące zwiększenie przychodów operacyjnych banku staje się trudne do osiągnięcia ze względu na malejące marże, skutki złych kredytów i problemy z pozyskiwaniem przychodów z nowych źródeł. Powodem zmniejszenia zysków operacyjnych w sektorze bankowym są również spadające stopy procentowe oraz rosnąca konkurencja.

Jednym ze sposobów podnoszenia rentowności jest wdrażanie scentralizowanego systemu bankowego, który - przez automatyzację działalności finansowej i kasowej - eliminuje nieekonomiczne połączenia offline. Potrzebne są jednak do tego szybkie i niezawodne łącza pakietowe między wszystkimi oddziałami banku. Aby uzyskać obniżenie wysokich kosztów rozmów w komunikacji międzybankowej, potrzebna jest integracja przekazów głosowych z transmisją danych, najlepiej opartą na protokole IP. Operacja ta wymaga konwersji przekazów głosowych strumienia E1 na pakiety IP, które są następnie przesyłane do szybkiej międzybankowej sieci Ethernet (Fast lub Gigabit Ethernet). W miejscu docelowym przebiega operacja odwrotna - wydzielenie i zamiana pakietów IP na strumień E1 do przekazów głosowych.

Bez integracji TDMoIP

Operację obniżenia międzyoddziałowych kosztów transmisji, poprzez wyeliminowanie drogich w eksploatacji, dedykowanych (dzierżawionych) traktów głosowych między własnymi oddziałami, przeprowadził w ostatnim czasie Bank Zachodni WBK. Do tej pory rozproszona infrastruktura teleinformatyczna, zlokalizowanego we Wrocławiu centrum biznesowego BZ WBK, opierała się na sieci informacyjnej kilku abonenckich central telefonicznych MD110 PBX (Ericsson). Rozproszona infrastruktura centrali MD110 z modułami abonenckimi LIM (Line Interface Module) działała na łączach dedykowanych, ustanowionych między poszczególnymi oddziałami bankowymi.

Jak się okazało, kosztowne w eksploatacji łącza dzierżawione E1 (2 Mb/s) do przekazów głosowych były już przeciążone, gdyż głosowe aplikacje biznesowe generowały wysoki ruch w sieci. Koszty dzierżawy łączy E1 bądź instalacji nowych były niebagatelne. Dodatkowym problemem było uzyskanie odpowiedniego poziomu niezawodności międzyoddziałowych traktów komunikacyjnych, zmuszające do dublowania łączy głosowych, a co za tym idzie- do radykalnego wzrostu kosztów transmisji między oddziałami banku.

Jak wykorzystać sieć IP w banku?

Technologia TDMoIP w Banku Zachodnim WBK

Zasada współdziałania IPmux w technologii TDMoIP

Potrzeba ograniczania kosztów stała się powodem opracowania we wrocławskim Zespole Planowania i Wdrożeń Departamentu Obsługi i Eksploatacji banku BZ WBK projektu modernizacji infrastruktury systemu głosowego. Głównym założeniem było wykorzystanie funkcjonującej sieci MAN (1 Gb/s) do transmisji głosu między centralami telefonicznymi poszczególnych oddziałów bankowych. Dzięki temu nakłady na stworzenie zintegrowanego rozwiązania komunikacyjnego (głos z danymi) wykorzystującego protokół IP były akceptowalne przez bank. Oddzielnym zagadnieniem było znalezienie i zainstalowanie sprzętu komunikacyjnego integrującego w jednym łączu system centralowy banku z komputerową infrastrukturą teleinformatyczną poszczególnych oddziałów.

Zdecydowano się na technologię TDMoIP (TDM over IP) i rozwiązania firmy RAD Data Communications, która opracowała serię skalowanych urządzeń multiplekserowych o różnych przepływnościach. Każdy z tych produktów, skonfigurowany do pracy w trybie punkt-punkt, pozwala na zamianę traktu E1 centrali telefonicznej na przekaz pakietowy z protokołem IP i odwrotnie, co ma obniżać koszt transmisji głosowej lokowanej w pakietowym strumieniu danych komputerowych. W Polsce urządzenia IPmux (IPmux-1E, IPmux-1, IPmux-4, IPmux-16) firmy RAD oferuje Polixel.

Modularna konstrukcja multiplekserów IPmux pozwala na regulowanie krotności ruchu telefonicznego (E1), a także skalowanie przepływnością sieci ethernetowej (10/100/1000 Mb/s), zgodnej z protokołem IP. Za pośrednictwem multiplekserowych produktów IPmux można zestawiać transparentne kanały cyfrowe E1 przez współdzielone optyczne sieci szkieletowe z protokołem IP - bez potrzeby dzierżawienia dedykowanych i kosztownych w eksploatacji łączy telekomunikacyjnych między odległymi oddziałami firmy. Według specjalistów zajmujących się teleinformatyką to obecnie najtańszy sposób integrowania ruchu telefonicznego z przekazem danych w sieci o jednorodnej infrastrukturze cyfrowej.

Infrastruktura szkieletu

Gigabitowy system transmisji danych między wrocławskimi oddziałami banku BZ WBK pracuje w topologii trójkąta z wykorzystaniem przełączników Cisco Catalyst 6509, 6506 i 3500. W celu włączenia poszczególnych modułów wyniesionych LIM centrali telefonicznej MD110 do sieci MAN w każdej lokalizacji zainstalowano multipleksery IPmux-1 bądź IPmux-4. Zestawiają one potrzebne do przekazów głosowych kanały telefoniczne E1. Centralnym elementem sterującym systemem głosowym jest Group Switch (GP, Ericsson), znajdujący się w jednym z oddziałów banku. W celu zapewnienia odpowiedniej niezawodności systemu w strategicznych oddziałach banku zdublowano dostęp do sieci metropolitalnej poprzez zainstalowanie pary przełączników Cisco, zwielokrotnienie urządzeń multiplekserowych IPmux oraz zdwojenie traktów komunikacyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200