Skąd wziąć pieniądze na inwestycje?

Dzięki obecności na rynku publicznym gmina jest bardziej wiarygodna dla inwestorów i łatwiej jej zdobyć pieniądze na inwestycje. Oczywiście jest zobligowana do informowania o ważnych wydarzeniach w gminie i działaniach podejmowanych przez władze samorządowe. Inwestorzy, śledząc informacje płynące z samorządu, poznają zalety i wady emitenta, na bieżąco są informowani o poziomie zadłużenia i znają poziom płynności gminy, nawet w perspektywie wieloletniej.

Lepsza informacja o gminie, poświadczona autorytetem rynku publicznego, może np. prowadzić m.in. do wzrostu ogólnej ilości wartości inwestycji oraz poziomu zatrudnienia w gminie. Wzrost gospodarczy może z kolei przyczynić się do zwiększenia liczby podmiotów płacących podatki oraz uzyskania większych dochodów z tytułu pobieranych podatków.

Z punktu widzenia mieszkańców za najważniejsze należy uznać, że obligacje umożliwiły trzykrotne przyspieszenie tempa realizacji inwestycji drogowych. Spowodowało to także uwiarygodnienie działań władz lokalnych i dało dowód umiejętności realizacji deklaracji składanych w wyborach. Zadaniem władz samorządowych jest stworzenie mieszkańcom warunków do wszechstronnego rozwoju i osiągania dobrobytu. Dzięki pojawieniu się obligacji Ostrowa Wielkopolskiego w obrocie publicznym mieszkańcy mogli zainteresować się nowym instrumentem finansowym. Inwestowanie w infrastrukturę doprowadziło do wzrostu gospodarczego. Spada bezrobocie, wzrasta liczba podmiotów gospodarczych oraz obserwuje się stały wzrost dochodów mieszkańców.

Dzięki aktywnej polityce inwestycyjnej miasta wzrosła jego konkurencyjność i atrakcyjność dla inwestorów. W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej miast polskich, sporządzonym przez dziennikarzy Gazety Bankowej, Ostrów Wielkopolski w marcu br. zajął drugie miejsce, po Płocku. Na trzecim miejscu znalazł się Poznań.

Natomiast w rankingu miast będących stolicami powiatów ziemskich, przeprowadzonym w I kwartale br. przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Ostrów Wielkopolski na 260 miast zajął wysoką 19 pozycję, otrzymując notę B w siedmiostopniowej klasyfikacji. W roku 1998 był sklasyfikowany na poziomie wskaźnika syntetycznego D (typowa dla miasta tej wielkości była - wg IBnGR - klasa E). W listopadzie br. Ostrów Wielkopolski, podczas konferencji zorganizowanej w Sejmie RP, otrzymał wyróżnienie jako jeden z 43 najlepszych samorządów III Rzeczpospolitej. Ostrów Wielkopolski został wyróżniony za aktywną politykę inwestycyjną oraz umiejętność wykorzystania - w celu zaspokojenia pilnych potrzeb wspólnoty lokalnej - instrumentów rynku kapitałowego.

Firmy komunalne SA

Gdy ostrowskie firmy komunalne stały się samodzielnymi spółkami, ich zarządy zaczęły w sposób profesjonalny rozwiązywać problemy, zaś poziom świadczonych usług - rosnąć. Menedżerowie zdają sobie sprawę, iż to od nich zależy jak będą widziani zarówno przez mieszkańców, jak i inwestorów.

Radykalnie zmieniło się spojrzenie kadry zarządzającej na gospodarowanie finansami firmy. W poprzednich formach prawnych, nie mających mocy decyzyjnej, zdani byli przede wszystkim na budżet miasta i całe ich starania szły w kierunku, aby pozyskać z tego źródła jak najwięcej środków. Jakość usług nikogo nie zadowalała i odpowiedzialność za to była praktycznie nie określona.

Proces przekształceń w gospodarce komunalnej Ostrowa Wielkopolskiego wpłynął na powstanie w 1996 r. spółki akcyjnej HOLDIKOM SA.

Do spółki tej miasto wniosło akcje i udziały sześciu firm komunalnych: akcje Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego OZC SA, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN SA oraz udziały Miejskiego Zakładu Komunikacji MZK sp. z o.o., Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp. z o.o., Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO sp. z o.o. (w roku 1998 zakład stał się spółką akcyjną) oraz Targowisk Miejskich sp. z o.o. W roku 1998 do spółki HOLDIKOM SA wniesiono udziały Miejskiego Zakładu Zieleni sp. z o.o.

Spółka HOLDIKOM SA stała się wiarygodnym partnerem w rozmowach z instytucjami finansowymi. Zdecydowanie więcej inwestuje w infrastrukturę, niż było to możliwe w czasach finansowania jej rozbudowy tylko z budżetu miejskiego. Stabilność kapitału i dochodów oznacza dla inwestorów mniejsze ryzyko inwestycyjne. Spółka przeciwdziała ucieczce kapitału miejskiego na zewnątrz i podnosi wiarygodność kredytową sektora komunalnego. Łatwiej jej prowadzić marketing i reklamę. Grupa kapitałowa dąży przede wszystkim do podwyższania efektywności gospodarowania poprzez umiejętne zarządzanie kapitałami, a nie poprzez podwyższanie cen za usługi.

Słowem, łatwiej zrobić majątek dużymi pieniędzmi niż małymi. Podmioty przy znajomości podstawowych strategii inwestycyjnych mogą osiągnąć większy zysk, przy zmniejszonym ryzyku inwestycji. Dwie spółki "córki" ostrowskiego holdingu: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA ulokowały swoje akcje na rynku publicznym CTO. Obecnie do wejścia na ten rynek przygotowuje się Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami SA. Chcemy iść dalej, dlatego zamierzamy w przyszłości upublicznić także akcje grupy kapitałowej.

Ramy prawne dla prowadzonej przez gminę gospodarki finansowejstanowią następujące ustawy

Ustawa o samorządzie gminnym określa prawną i majątkową pozycję gminy oraz obszar jej aktywności.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000 precyzuje źródła dochodów.

Ustawa o finansach publicznych określa tryb i zasady projektowania, uchwalania i wykonywania dochodów i wydatków przez gminę.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa szczegółowo konstrukcję lokalnych podatków i opłat.

Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obligacjach pozwalają pozyskać kapitał bezpośrednio z rynku kapitałowego na różne cele gminy.

Mirosław Kruszyński jest prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego.


TOP 200