Rozlewanie wirtualnego mleka

W już otwartych szerokopasmowych projektach unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych, programu Rozwój Polski Wschodniej, działania 8.4 pojawiają się czynniki ryzyka związane z żądaniem przesadnej szczegółowości dokumentów przygotowawczych, które wprawdzie ułatwi podejmowanie wyborów przez urzędników, ale może skutecznie zniechęcić wykonawców.

Brukseli mówi: światłowody

Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy publicznej w sieciach szerokopasmowych z formalno-prawnego punktu widzenia to zalecenia, ale raczej wiążące, bo podsumowują doświadczenia kilkudziesięciu decyzji, które wydała Komisja Europejska oceniając wydatkowanie środków publicznych na budowę sieci szerokopasmowych. Jest to też wyraźna zachęta do budowy sieci światłowodowych. Pomimo przyśpieszania konkurencji w telekomunikacji, wciąż jest wiele obszarów, gdzie brakuje szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej, a nawet jeżeli uzyskanie łącza staje się teoretycznie możliwe, to dla wielu osób jest kosztowne. W takich warunkach, dla wielu to wciąż nie jest coś naturalnie niezbędnego.

Wytyczne, to zbiór wskazówek dla administracji rządowej i samorządowej przygotowującej projekty ze wskazaniem, co to są sieci otwarte i jak unikać zaburzać konkurencji, a tym samym ryzyka, że projekt zostanie przez Komisję Europejską zakwestionowany. To też cenna informacja dla inwestorów prywatnych, którzy dowiadują się jak będą działać operatorzy, którzy skorzystają ze wsparcia środków publicznych.

Rozlewanie wirtualnego mleka
Aby poznać istotne problemy Działania 8.4 oraz przedstawić propozycje zmian, Fundacja Wspomagania Wsi wespół z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (w ramach programu e-VITA III), we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI), zorganizowała debatę Okrągłego Stołu z udziałem operatorów teleinformatycznych (benefi cjentów działania 8.4.), izb gospodarczych, ekspertów, samorządowców, Agencji Rozwoju Mazowsza, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Computerworld był jego patronem jako prologu VI Forum usług szerokopasmowych "Kiedy sieć stała się prozą", które odbędzie się w Warszawie 26-27 listopada 2009 r.


TOP 200