Program Operacyjny Polska Cyfrowa: wiele projektów na słabym poziomie

Jeśli chcemy, aby informatyzacja była narzędziem zmiany kultury organizacyjnej państwa, musimy działać i nie odpuszczać – stwierdza Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju. „Computerworld” poprosił ją o pierwszą ocenę projektów e-administracji zgłoszonych w konkursie o sfinansowanie w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020.

W grudniu ubiegłego roku ogłoszono pierwszy konkurs na e-administrację. Zakończono już nabór wniosków i ich ocenę formalną, na stronie MIiR można zapoznać się z listą projektów pozytywnie ocenionych. Jest ich 29, spośród 39 zgłoszonych. Mniej więcej tylu złożonych wniosków się spodziewaliśmy. Większość projektów to przedsięwzięcia szykowane od dłuższego czasu i przez to znane w sektorze publicznym. Kilku przedsięwzięć, o których wiedzieliśmy, że są planowane, zabrakło, ale będzie szansa zgłosić je w kolejnym konkursie.

Co czwarte zgłoszenie nie spełniało wymagań

Jest dla nas pewnym zaskoczeniem, że 10 wniosków odpadło na etapie oceny formalnej, zwłaszcza że wymogi nie były szczególnie wyśrubowane. Nie wykraczały ponad standard powszechnie stosowany w funduszach europejskich. Wyjątkiem była konieczność publicznej prezentacji założeń projektu, co zresztą nie okazało się problematyczne. Kilka projektów odpadło, ponieważ nie mogły być dofinansowane ze środków europejskich – nie dotyczyły, nawet pośrednio, tworzenia lub rozwoju konkretnych ogólnokrajowych e-usług publicznych. Dla wnioskodawców nowością był również konkursowy tryb naboru, który – w porównaniu do stosowanego w 7. osi POIG trybu pozakonkursowego – nie pozostawia przestrzeni na indywidualne ustalanie i negocjowanie zakresów projektów oraz kształtu dokumentacji projektowej przedstawianej na etapie ubiegania się o wsparcie.

Zobacz również:

  • Think Tank PE: 39 proc. Europejczyków nie jest świadomych swoich praw w sieci

We wrześniu rozstrzygnięcie konkursu

Ostateczne wyniki konkursu prawdopodobnie będą znane już we wrześniu. Informacje dotyczące programu i poszczególnych konkursów są na bieżąco prezentowane na stronach MIiR (www.polskacyfrowa.gov.pl) oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl). Po zakończeniu oceny projektów opublikujemy komunikat.

Słabości zgłoszonych projektów

Mimo że ocena trwa, pierwsze wnioski już się nasuwają. Jakość złożonych aplikacji często nie jest na zadowalającym poziomie, co może skutkować niewielką liczbą projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywną ocenę.

Jednym z większych problemów dla wnioskodawców było zebranie odpowiedniej jakości danych potrzebnych do właściwego przygotowania projektu. Mam tu na myśli dane dotyczące realnych potrzeb interesariuszy projektu, analizy otoczenia projektu oraz dane niezbędne do wykonania analizy kosztów i korzyści. To silnie rzutuje na jakość całego wniosku. Objawia się to często np. pobieżną analizą popytu na projektowane e-usługi, brakiem odpowiedzi lub nieprecyzyjną odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób analizy potrzeb interesariuszy projektu przekładają się na zakres projektowanych rozwiązań, czy wreszcie niewystarczającymi uzasadnieniami dla kosztów projektu, w tym wydatków na infrastrukturę czy koszty osobowe.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: wiele projektów na słabym poziomie

Iwona Wendel, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Problemy sprawiła również analiza procesów biznesowych i pokazanie, w jaki sposób ich zmiany dzięki projektowi przełożą się na wymierne korzyści dla obywateli i przedsiębiorców. Dużą trudność sprawiło przeliczenie niepieniężnych korzyści interesariuszy, takich jak oszczędność pracy i czasu, na wartości pieniężne. Zgodnie z metodyką analizy kosztów i korzyści jest to niezbędne do pokazania efektywności ekonomicznej przedsięwzięć. Z tego punktu widzenia ważnymi aspektami projektów są również zasadność wydatków ponoszonych na infrastrukturę teleinformatyczną oraz zagwarantowanie, że wspierane rozwiązania nie dublują się z efektami innych projektów.

Z uwagi na wynikającą z przepisów unijnych konieczność niższej tolerancji dla opóźnień w projektach (tzw. zasada n+3) dla MIiR istotna jest także gotowość prawna rozumiana jako możliwość realizacji projektu i świadczenia usług na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub aktu prawnego znajdującego się na odpowiednio zaawansowanym stopniu ścieżki legislacyjnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200