Polska za mało inwestuje w B&R

Kolejna edycja raportu na temat innowacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) potwierdza, że Polskę nadal sporo dzieli od gospodarek najbardziej innowacyjnych.

Najwięcej na edukację, prace badawczo-rozwojowe i oprogramowanie wydaje Izrael (ok. 12% PKB), Korea Południowa (ok. 11%), Stany Zjednoczone (ok. 10%) oraz Dania, Szwecja i Finlandia (9-10% PKB). Przy tym co najmniej jedną trzecią inwestycji w wiedzę stanowią w tych krajach nakłady na badania i rozwój (R&D). W Polsce inwestycje w wiedzę kształtują się na poziomie 7% PKB, przy czym nakłady na R&D stanowią jedynie niewielki margines nakładów na edukację.

W naszym kraju zupełnie inaczej niż w Korei Południowej czy całej Unii Europejskiej rozkładają się też wydatki na innowacje w przemyśle. W Unii i Korei Płd. połowę wydatków na innowacje stanowią nakłady na prace badawczo-rozwojowe. W Polsce nakłady te stanowią zaledwie 9% nakładów przedsiębiorstw przemysłowych na innowacje, zaś aż 84% stanowią wydatki na maszyny, wyposażenie i oprogramowanie. Autorzy raportu WIPO podkreślają jednak, że w mniej zamożnych krajach inwestycje w wyposażenie mogą znacznie zwiększyć produktywność i przyczyniać się do innowacji organizacyjnych.

Ciekawie wypada również porównanie nakładów na badania podstawowe w sektorze publicznym i prywatnym. W Polsce, podobnie jak w Chinach, Słowacji, Estonii, Islandii, Czechach, Hiszpanii, Norwegii czy na Węgrzech, badania podstawowe - ponad 85% - prowadzone są głównie w sektorze publicznym. W Stanach Zjednoczonych i Izraelu udział ten nie przekracza 70%, w Japonii i Wielkiej Brytanii 55%, a w Korei Południowej wynosi nieco ponad 40%.

Otwartość, współpraca i patenty

Autorzy opublikowanego w listopadzie 2011 raportu World Intelectual Property Report zwrócili uwagę na trendy kształtujące globalny krajobraz innowacji: coraz bardziej międzynarodowy, otwarty i oparty na współpracy charakter procesu innowacji, wzrastający popyt na prawa własności intelektualnej i rosnące znaczenie rynków technologicznych. Przyjrzeli się również modelom innowacji opartym na współpracy, starając się zrozumieć, gdzie leży punkt równowagi konkurencji i współpracy przedsiębiorstw prywatnych oraz jak najlepiej wykorzystać wyniki badań finansowanych ze środków publicznych.

Autorzy raportu są zdania, że posiadanie praw własności intelektualnej stało się kluczowym elementem strategii innowacyjnych firm na całym świecie. Liczba patentów zgłaszanych każdego roku na świecie wzrosła z 800 tysięcy w latach 80. do 1,8 mln w 2009 roku, co jest wynikiem globalizacji i próbą ochrony rosnących nakładów na przedsięwzięcia innowacyjne. Okazuje się, że wzrost oparty na innowacjach nie jest już przywilejem krajów zamożnych, a technologiczna przepaść między krajami bogatymi i biedniejszymi systematycznie się zmniejsza. Chociaż najbogatsze gospodarki świata nadal wydają najwięcej na badania i rozwój (70% nakładów globalnych, średnio ok. 2,5% ich PKB), geografia innowacji zmieniła się.

Polska za mało  inwestuje w B&R


TOP 200