Fizyczna infrastruktura teleinformatyczna

Adaptacja infrastruktury do aktualnych potrzeb

We współczesnych centrach przetwarzania danych wyposażenie jest zwykle (przynajmniej w części) zmieniane co dwa, trzy lata z powodu rozwoju IT. W dodatku szybko zmieniające się otoczenie biznesowe wymusza konieczność dopasowania systemu teleinformatycznego. Projektując system IT powinno się uwzględnić koszt rozmieszczenia i konserwacji, funkcjonalność oraz łatwość integracji z infrastrukturą fizyczną. Strategie wymiany i modernizacji należy opracowywać już w początkowym etapie projektowania centrum przetwarzania danych, aby uniknąć w przyszłości problemów i zwiększonych kosztów. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami IT muszą więc przewidywać konieczność rozbudowy i dostosowania do zmieniających się potrzeb już na wstępnym etapie prac koncepcyjnych.

Kilkanaście lat temu podstawą infrastruktury fizycznej było specjalnie przygotowane pomieszczenie z tzw. podłogą techniczną, gdzie umiejscawiano sprzęt IT. Układy chłodzące były zintegrowane z pomieszczeniem i musiały uwzględniać przyszłe potrzeby systemu, co oznaczało często zwykle przewymiarowanie. Obecnie większość urządzeń jest przystosowana do montażu w znormalizowanych szafach, co zwiększa możliwości integracji i zarządzania oraz pozwala łatwiej dostosować infrastrukturę fizyczną do aktualnych potrzeb. W związku z nowymi zadaniami stawianymi systemom teleinformatycznym zmianie ulegają wymagania dotyczące zasilania, nadmiarowości oraz czasu działania. Pociąga to za sobą zwykle zwiększenie poboru mocy i związany z tym wzrost zapotrzebowania na układy chłodzenia. Montaż wszystkich komponentów w znormalizowanych szafach przemysłowych daje możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji, minimalizując koszty oraz skracając okresy przestoju.

Systemy zarządzania infrastrukturą fizyczną

Fizyczna infrastruktura teleinformatyczna

Wykres sprawności dla typowego centrum danych

Do zarządzania elementami infrastruktury wykorzystuje się najczęściej dedykowane oprogramowanie dla poszczególnych grup urządzeń (dla systemów IT np. HP OpenView czy IBM Tivoli; dla systemów zarządzania budynkiem np. Johnson Controls Metasys). Różnice pomiędzy poszczególnymi systemami muszą być oczywiście uwzględniane już we wstępnej fazie opracowywania zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną o znaczeniu krytycznym.

Podczas tworzenia systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną systemu IT głównym problemem jest wymiana informacji pomiędzy różnymi systemami zarządzania, często opartymi na różnych architekturach, w sposób umożliwiający ich spójne przetwarzanie.

Kolejną kwestią pojawiającą się przy budowaniu scentralizowanego systemu zarządzania fizyczną infrastrukturą jest duża liczba rozmaitych informacji - konieczny jest więc wybór tylko tych parametrów, które są istotne dla funkcjonowania systemu IT. Mogą to być np. parametry zasilania, środowiska i stany alarmowe z systemów dostępowych i przeciwpożarowych.

Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą fizyczną powinno dostarczać informacji już na poziomie pojedynczej jednostki struktury systemu (np. szafy), w celu zapewnienia niezawodnego działania sprzętu IT. Niezwykle ważne jest, aby zapewnić monitorowanie zarówno wszystkich kluczowych urządzeń należących do warstwy infrastruktury, jak i parametrów środowiskowych. Do urządzeń oraz parametrów, które należy monitorować, należą:

  • obwody odbiorcze;
  • parametry środowiskowe (temperatura, wilgotność);
  • systemy chłodzenia i klimatyzacji;
  • zasilacze UPS i agregaty prądotwórcze.
Monitorowanie takich urządzeń, jak przełączniki źródeł zasilania, zasilacze UPS i urządzenia klimatyzacyjne, jest stosowane dość często. Znacznie rzadziej stosuje się monitorowanie poszczególnych obwodów i parametrów środowiskowych. Doświadczenie pokazuje jednak, iż w znacznym stopniu przestój centrum przetwarzania danych wynika z awarii pojedynczych obwodów. Monitorowanie ich pozwala na istotne zwiększenie dostępności dzięki możliwości uzyskania przez administratorów informacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii.

Istotnym aspektem związanym z bezpieczeństwem zasilania jest monitorowanie poziomu obciążenia (wartości prądu obciążenia) grupy bądź pojedynczego urządzenia. Aktywne zarządzanie poszczególnymi elementami odbiorczymi w istotnym stopniu wpływa na zwiększenie dostępności, pozwala bowiem stwierdzić, czy urządzenia teleinformatyczne pracują prawidłowo i czy nie występują przeciążenia sieci zasilającej. Dzięki urządzeniom pozwalającym na zdalne wyłączanie lub włączanie pojedynczych urządzeń teleinformatycznych można zoptymalizować (wydłużyć) czas pracy systemu informatycznego w razie awarii zasilania (praca UPS-a z baterii), wyłączając zbędne lub mniej ważne urządzenia. Urządzenia zarządzające poszczególnymi obwodami odbiorczymi ułatwiają również zarządzanie, umożliwiając ich restart oraz optymalizację pracy sprzętu w sieciach rozległych.

Równie ważna jest ciągła kontrola warunków środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność, ponieważ podwyższona temperatura często bywa przyczyną uszkodzeń urządzeń teleinformatycznych. Obecne wymagania dotyczące optymalizacji powierzchni zajmowanej przez sprzęt IT są przyczyną niebezpiecznego wzrostu temperatury, gdyż większa gęstość urządzeń jest bezpośrednio związana z większą emisją ciepła i większymi potrzebami odnośnie do chłodzenia.

Analiza stanu infrastruktury i przewidywanie awarii

Skuteczne narzędzia do analizy zapobiegają występowaniu problemów określając obszary, na które należy zwrócić uwagę i wskazując źródła potencjalnych kłopotów. W celu przeprowadzania analizy wydajności oraz możliwości przewidywania awarii system zarządzania musi posiadać rejestr zdarzeń wraz z odpowiednią bazą danych o systemie informatycznym. Dzięki takiej analizie możliwa jest identyfikacja problemów związanych z uszkodzeniami baterii w systemach UPS (siłowniach prądu stałego) oraz newralgicznych punktów poszczególnych obwodów i zdefiniowanie zakłóceń występujących w elektroenergetycznej linii zasilającej, takich jak odchylenia od znamionowej wartości, częstotliwość i czas trwania zaników napięcia. Zakłócenia zasilania i zbyt wysoka temperatura są przykładami zdarzeń, które, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania zaradcze, mają bezpośredni wpływ na dostępność systemu teleinformatycznego. Uzyskane w odpowiednim czasie informacje są krytycznym czynnikiem wpływającym na bezproblemowe działanie infrastruktury fizycznej systemu IT, pozwalają bowiem podejmować działania naprawcze jeszcze przed uszkodzeniem lub awarią sprzętu. Właściwym tego przykładem może być komunikat dla administratora systemu IT o przekroczeniu wartości prądu pobieranego przez określony obwód ponad wartość dopuszczalną, dzięki czemu może on właściwie zareagować. Przydatna może być również możliwość całościowego skonfigurowania i zautomatyzowania odpowiedzi na zdefiniowane wcześniej sytuacje awaryjne.


TOP 200