Bezprzewodowy Internet

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi era bezprzewodowego Internetu. Nowe usługi i technologie umożliwią szeroki dostęp do Internetu użytkownikom mobilnym. Wielu obserwatorów rynku telekomunikacyjnego sądzi, że bezprzewodowy dostęp do Internetu przewyższy ten osiągany z PC. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat w rękach użytkowników znajdzie się miliard urządzeń bezprzewodowych.

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi era bezprzewodowego Internetu. Nowe usługi i technologie umożliwią szeroki dostęp do Internetu użytkownikom mobilnym. Wielu obserwatorów rynku telekomunikacyjnego sądzi, że bezprzewodowy dostęp do Internetu przewyższy ten osiągany z PC. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat w rękach użytkowników znajdzie się miliard urządzeń bezprzewodowych.

Nic więc dziwnego, że ze strony takich firm, jak Oracle, Telia AB (Sztokholm), Orange PLC Group (Londyn), Sonera (Helsinki) oraz Sun/Netscape Alliance, pojawiają się nowe inicjatywy tworzenia portali bezprzewodowych.

I tak firma Oracle udostępniła zestaw oprogramowania serwerowego Portal-to-Go, oparty na bazie danych Oracle 8i i pozwalający usługodawcom dostarczać zawartość Internetu do urządzeń mobilnych wszelkich typów - niezależnie od miejsca i stosowanej technologii przeglądania. Aplikacja Oracle Portal-to-Go (znana pod kryptonimem "Projekt Panama") może pracować na różnych platformach operacyjnych, obsługujących najbardziej rozpowszechnione standardy bezprzewodowego dostępu do Internetu (nie tylko WAP - Wireless Application Protocol). Między innymi pozwala na uzyskanie zawartości Internetu za pomocą komend głosowych (technologia opracowana wspólnie z Motorola).

Projektowane są również rozwiązania dające użytkownikom mobilnym automatyczny dostęp do sieci, niezależnie od miejsca ich pobytu i zapewniające stały dostęp do informacji lokalnej. Do tego celu ma być używany między innymi globalny system komunikacji mobilnej (GSM), rozpoznający użytkowników niezależnie od ich lokalizacji i dostosowujący do tego odpowiednie usługi (wzbogacona wersja systemu MyDOF firmy Telia - system portalowy oparty na WAP - z zastosowaniem platformy Oracle).

Z kolei firma Orange w porozumieniu z Sun i Netscape zamierza zbudować aplikacje webowe dla swoich klientów telefonii komórkowej w oparciu o platformę Sun-Netscape, przewidując jednocześnie rozbudowę tych aplikacji na tej platformie. Usługi te będą relatywnie proste: pozwolą klientom komórkowym zarówno na sprowadzanie wybranych zawartości Weba, takich jak aktualności polityczne, gospodarcze i sportowe, jak również na dostęp do informacji rozliczeniowych. Dostępne mają być również bardziej zaawansowane możliwości, takie jak współdzielony kalendarz biznesowy.

Kluczową technologią stosowaną obecnie do przygotowania i dostarczania informacji opartych na IP przez systemy bezprzewodowe jest WAP (Wireless Application Protocol), więc większość usługodawców skupia swój wysiłek właśnie na tej specyfikacji. Jednak bardziej wymyślne aplikacje będą wymagać szerszego opracowania technik programowych w celu umożliwienia m.in. niezależnego urządzeniowo formatowania ekranów, interpretacji języków lub kastomizacji aplikacji dostępu do korporacyjnych baz danych.

WAP - bezprzewodowy dostęp do Internetu

Podstawowe problemy techniczne związane z zastosowaniem do przesyłania danych łączy radiowych, charakteryzujących się małą i zmieniającą się w czasie przepływnością, to wydłużenie czasu dostępu do Internetu i stosunkowo mała szybkość transmisji. Uzyskanie w tego typu łączach niskiej stopy błędu wymaga zastosowania dużo bardziej złożonych technik kodowania korekcyjnego niż w łączach przewodowych. Dodatkowo zachodzi również możliwość utraty połączenia, co w przypadku transmisji danych prowadzi często do ich utraty. Ponadto w sieci GSM szybkość transmisji danych przez łącze komutowane jest ograniczona do 9600 b/s, a stopa błędu jest względnie duża.

Rosnące zainteresowanie dostępem do Internetu zachęciło grupę firm (m.in. Nokia, Ericsson, Motorola) do opracowania specyfikacji bezprzewodowego dostępu do niego. Wtym celu powołały one WAP Forum (Wireless Application Protocol Forum), którego zadaniem jest stworzenie ogólnie akceptowanej specyfikacji dostępu bezprzewodowego, mającej zastosowanie w różnych typach sieci bezprzewodowych. Powszechny sta'ndard dostępu do danych z telefonów komórkowych i innych urządzeń podręcznych ma umożliwić projektowanie produktów wzajemnie kompatybilnych. Operatorzy sieci komórkowych i innych sieci bezprzewodowych mogą, opierając się na tej specyfikacji, tworzyć nowe usługi, w tym także oparte na Webie. Konsorcjum WWW (W3C) liczy na to, że współpraca z WAP Forum pozwoli na lepsze sprecyzowanie wymagań na rozwinięcie protokołu HTTP-ng w kierunku zunifikowanego protokołu webowego, obsługującego zarówno sieci przewodowe, jak i bezprzewodowe.

Bezprzewodowy Internet

Struktura warstwowa protokołu WAP

Protokół WAP (Wireless Application Protocol) stanowi platformę umożliwiającą przesyłanie informacji przy użyciu telefonów komórkowych lub bezprzewodowych, jak również specjalizowanych terminali cyfrowych. Zapewnia to dostęp do zasobów Internetu i prezentację uzyskanych informacji, np. na wyświetlaczu telefonu GSM z wbudowanym rozszerzeniem WAP. Opracowana przez WAP Forum specyfikacja stała się normą branżową de facto. Telefony WAP wyposażone są w wyświetlacz LCD o zwiększonych rozmiarach.

Standard WAP definiuje sposób działania i funkcje mikroprzeglądarki. Wprowadza też nowy język adjustacji o nazwie WML (Wireless Markup Language), uproszczoną wersję języka HTML, przystosowaną na potrzeby bezprzewodowych urządzeń przenośnych. WMLjest językiem formatowania zapewniającym obsługę nawigowania, wprowadzania danych, odsyłaczy, tekstu i prezentacji obrazów i formularzy. Jest to język podobny do HTML, ale zaprojektowany dla urządzeń komórkowych i połączeń w wąskim paśmie, z długim czasem oczekiwania na żądany z Internetu obiekt i małym ekranem wyświetlacza. WML jest standardem opracowywanym przez WAP Forum.

Bezprzewodowy Internet

Rejestry protokołu WAP

WAP określa również wymagania dotyczące funkcji bramy (gateway) leżącej pomiędzy siecią bezprzewodową i przewodowym Internetem. Serwer pełniący te funkcje zapewnia usługi translacji oraz optymalizacji transmisji danych do terminala bezprzewodowego. Specyfikacja WAP określa także sposób integracji usług głosowych i transmisji danych (WTAI - Wireless Telephony Application Interface). Uwzględniono w niej również wymagania związane z funkcjami telefonu, który w dalszym ciągu służy głównie do realizacji usług głosowych. Dodatkowa pamięć zainstalowana w telefonach z rozszerzeniem WAP może być wykorzystana do przetwarzania danych w trybie bezpołączeniowym, edycji tekstów lub poszerzenia książki telefonicznej.

Dostęp do sieci WWW dzięki wykorzystaniu WAP jest bardzo podobny do klasycznego modelu dostępu webowego. Dostosowano go tylko do specyfiki środowiska łączności radiowej. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe, zaadoptowano istniejące standardy lub stworzono oparte na nich rozwiązania pod kątem środowisk WAP. Zawartość strony i aplikacje zgodne z protokołem WAP są definiowane w podobny sposób jak dla sieci WWW . Zawartość strony jest transportowana przy użyciu zbioru standardowych protokołów komunikacyjnych opartych na protokole HTTP. Mikroprzeglądarka zainstalowana w urządzeniu przenośnym tworzy interfejs z użytkownikiem i pełni analogiczną rolę jak przeglądarka w sieci WWW .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200