Audyt infrastruktury fizycznej

Aby stwierdzić czy istnieje (rzeczywisty lub potencjalny) problem dotyczący fizycznej infrastruktury fizycznej centrum obliczeniowego, należy przeprowadzić pewne czynności kontrolne i pomiary. Taka analiza i ocena systemu obecnie oraz wskazanie potrzebnych działań na przyszłość to po prostu audyt. Jego przeprowadzenie stanowi element zapewnienia wysokiej dostępności systemu.

Aby stwierdzić czy istnieje (rzeczywisty lub potencjalny) problem dotyczący fizycznej infrastruktury fizycznej centrum obliczeniowego, należy przeprowadzić pewne czynności kontrolne i pomiary. Taka analiza i ocena systemu obecnie oraz wskazanie potrzebnych działań na przyszłość to po prostu audyt. Jego przeprowadzenie stanowi element zapewnienia wysokiej dostępności systemu.

Audyt infrastruktury fizycznej

Względne udziały w całkowitej wartości ciepła wydzielanego przez typowe centrum danych

Przeprowadzenie audytu i podjęcie działań w wyniku niego zaleconych pozwalają zminimalizować ryzyko awarii, a także zwiększyć sprawność energetyczną poszczególnych elementów infrastruktury. Audyt może również dać odpowiedź na pytanie, czy obecnie dostępna moc zasilania bądź chłodzenia będzie wystarczająca w przyszłości.

Aby uniknąć ewentualnych problemów w zakresie gwarancji na nowo wykonaną infrastrukturę fizyczną, ważne jest dokładne przeprowadzenie procedur odbiorczych. W przypadku realizacji nowej infrastruktury fizycznej - po wykonaniu zakresu prac w ramach realizowanego projektu, uruchomieniu i wykonaniu pomiarów instalacji - wykonawca powinien sporządzić dokumentację powykonawczą. Wszystkie raporty z pomiarów powinny zostać dołączone do dokumentacji i przekazane zamawiającemu. W momencie uruchamiania infrastruktury fizycznej należy wykonać wszystkie pomiary kontrolne wymagane normami bądź zapisane w dokumentacji projektowej.

Audyty systemów chłodzenia

Układy klimatyzacji i chłodzenia są niezwykle ważną częścią infrastruktury sieciowej, warunkując wysoki poziom dostępności całego systemu teleinformatycznego. Klimatyzacja jest niezbędnym systemem służącym zapewnieniu właściwych parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, czystość powietrza, wymaganych przez pracujący przez 24 godziny na dobę sprzęt teleinformatyczny. W pomieszczeniu serwerowni powinna być utrzymywana stała temperatura, mieszcząca się w przedziale pomiędzy 18 a 20° C, która gwarantuje prawidłową pracę wszystkich urządzeń teleinformatycznych.

Audyt systemów chłodzenia ma na celu zidentyfikowanie i ocenę potencjalnych problemów, mogących zaistnieć podczas eksploatacji lub w efekcie zmian wyposażenia w centrum przetwarzania danych lub serwerowni, oraz określenie działań korygujących i naprawczych. Obecne tendencje do wzrostu gęstości upakowania w systemach teleinformatycznych oraz minimalizacji wykorzystywanej powierzchni zwykle wpływają niekorzystnie na warunki chłodzenia.

Identyfikacja potencjalnych problemów z chłodzeniem

Audyt infrastruktury fizycznej

Większe zużycie mocy oznacza więcej wydzielonego ciepła

W celu identyfikacji potencjalnych problemów z chłodzeniem, która wpływa na całkowitą wydajność chłodniczą (w stosunku do maksymalnej dopuszczalnej gęstości źródeł ciepła, a więc na sprawność energetyczną centrum obliczeniowego), trzeba sprawdzić, czy wydajność układu chłodzącego odpowiada obecnej i planowanej mocy urządzeń.

Na każdy 1 W mocy pobieranej przez urządzenia komputerowe powinno przypadać minimum 1 W mocy systemu chłodzenia. Pierwszym więc krokiem, jaki należy wykonać podczas przeprowadzanej kontroli, jest ocena stanu obciążenia i wartości zainstalowanej mocy chłodniczej, a następnie podjęcie dalszych pomiarów dotyczących przepływu czynnika chłodzącego.

W klasycznym rozwiązaniu systemy chłodzenia, stosowane w serwerowniach, są stawiane wraz z urządzeniami komputerowymi na podłodze technicznej. Zasysają one powietrze z górnej części pomieszczenia i po schłodzeniu oraz przefiltrowaniu tłoczą je w przestrzeń podpodłogową. W przypadku kontroli takich systemów należy sprawdzić, czy w przestrzeni podpodłogowej nie ma zanieczyszczeń lub przeszkód. Kurz i pył spod podłogi technicznej będą wydmuchiwane przez nawiewniki i wciągane do urządzeń komputerowych. Przeszkody pod podłogą, takie jak kable sieciowe i zasilające, utrudniając przepływ powietrza, wpływają negatywnie na chłodzenie urządzeń teleinformatycznych. Podczas rozbudowy systemu IT instaluje się zwykle coraz większą liczbę kabli zasilających i sieciowych. Często po wymontowaniu lub przeniesieniu serwerów i szaf pod podłogą zostaje niepotrzebne okablowanie. Jeśli powietrze jest rozprowadzane pod podłogą, należy przeprowadzić wzrokową kontrolę jej powierzchni. Luki, pustki i braki w płytkach radykalnie obniżają ciśnienie statyczne w przestrzeni podpodłogowej. Nieszczelności w podwyższonej podłodze sprawią, że niemożliwe będzie utrzymanie natężeń przepływu powietrza przez nawiewniki w płytkach podłogowych.

Kontrola drogi przepływu powietrza w szafie

Powietrze chłodzące sprzęt teleinformatyczny jest zasysane z zewnątrz szafy, dlatego niezwykle ważne jest uniemożliwienie mieszania się powietrza chłodnego z ciepłym. Możliwość recyrkulacji gorącego powietrza występuje głównie wewnątrz szafy i jest najczęściej spowodowana przepływem powietrza wylotowego nad lub pod urządzeniami i jego powrotnym wlotem, co znacznie pogarsza chłodzenie. Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku, należy puste miejsca w pionie szafy zawsze wypełniać panelami zaślepiającymi w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza.


TOP 200