Stawiamy na ludzi

Z Ryszardem Gallą, posłem na Sejm RP, rozmawia Andrzej Gontarz.

Z Ryszardem Gallą, posłem na Sejm RP, rozmawia Andrzej Gontarz.

Jeszcze jako wicemarszałek województwa opolskiego był Pan jednym z inicjatorów i propagatorów projektu "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny". Jakie przesłanki zadecydowały o wyborze takiego modelu realizacji zadania 1.5 ZPORR na terenie województwa opolskiego?

Stawiamy na ludzi

Ryszard Galla

Podstawowym celem, jaki sobie założyliśmy, było efektywne wykorzystanie niewielkich środków unijnych. Chodziło o to, aby te nieduże w sumie fundusze na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego spożytkować w sposób, który będzie miał istotne, prorozwojowe znaczenie dla całego województwa. Trzeba było znaleźć taką formułę, która by zapewniła realizację zadań dobrych zarówno z punktu widzenia konkretnych społeczności lokalnych, jak i całego województwa.

Od czego zaczęliście?

Od usprawnienia komunikacji między samorządami. Ta komunikacja była na słabym poziomie. Trzeba było uruchomić obieg informacji między gminami, miastami, powiatami. Kolejnym krokiem było przekonanie samorządów do poparcia projektu. To było bardzo ważne, ale też i bardzo trudne zadanie. Wiele gmin przekonał argument, że dostaną pieniądze na nowy sprzęt komputerowy, którego by sobie z własnych środków nigdy nie kupili.

Nie taki jest chyba jednak cel projektu?

Celem jest zbudowanie podstaw rozwoju nowoczesnej administracji w regionie. Żeby jednak wdrażać usługi sieciowe, organizować wymianę danych między urzędami, trzeba zapewnić ku temu stosowną infrastrukturę. Każdy patrzy na realizację tego celu przez pryzmat własnych warunków - jeżeli nie ma dobrych komputerów działających w sieci, to musi je kupić, żeby móc potem wdrożyć system elektronicznego obiegu dokumentów. Udało nam się zjednoczyć samorządy do takiego działania, dlatego że każdy z nich zobaczył w tym interes dla siebie. A dzięki temu uda się osiągnąć efekt nieograniczający się tylko do zakupów sprzętu i oprogramowania.

Czy jest planowana kontynuacja tego projektu w następnym okresie finansowania, w latach 2007-2013? Jakie zadania byłyby wtedy najważniejsze?

O następnym etapie trzeba myśleć w dwóch płaszczyznach: budowy sieci łączącej jednostki administracji publicznej na terenie całego województwa oraz poprawy i rozwoju infrastruktury dostępowej dla mieszkańców. Prowadzone są m.in. rozmowy z Telekomunikacją Polską na temat możliwości rozbudowy sieci przez tę firmę. W ramach Wrót Opolszczyzny udostępniane będą procedury załatwiania spraw w urzędach. Chcemy też położyć nacisk na edukację przedstawicieli sektora publicznego, żeby urzędnicy, nauczyciele potrafili w pełni korzystać z Internetu, żeby mieli tzw. europejskie komputerowe prawo jazdy (ECDL). Na ten cel wykorzystywane są m.in. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Warunkiem dalszej współpracy samorządów przy realizacji kolejnego, wspólnego projektu jest dobre przeprowadzenie i rozliczenie obecnego projektu. Nikt nie może się poczuć oszukany, nikt nie może nabrać niepewności co do korzyści z uczestnictwa, nikt nie może pomyśleć, że inni zyskali więcej niż on. Wymagana jest bezwzględna jawność i przejrzystość wszystkich działań. To, że są samorządy, które chcą teraz jeszcze przyłączyć się do systemu za własne środki, dobrze chyba jednak wróży przebiegowi projektu i dobrze rokuje na przyszłość.

W jakim zakresie realizacja projektu "e-Urząd" poprawi stopień zaawansowania cywilizacyjnego regionu? Jakie są najważniejsze zadania w tym zakresie na najbliższe lata?

Najważniejsze dla Opolszczyzny w najbliższym czasie musi stać się inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki będzie bowiem decydował o szansach rozwojowych regionu. Potrzebne jest wypracowanie odpowiedniej polityki kształcenia na wszystkich poziomach. Ważna jest jakość kształcenia. Dzisiaj mamy niewielu ludzi, którzy potrafią np. obsłużyć tokarkę sterowaną numerycznie. A takich właśnie fachowców poszukują firmy. Atutem przestają być już niskie płace, coraz bardziej liczą się umiejętności.

Musimy kształcić ludzi do nowych technologii. Infrastruktura jest potrzebna do rozwoju cywilizacyjnego, ale najważniejsza jest twórcza, aktywna postawa ludzi i ich wiedza na temat wyzwań współczesności. Potrzebne jest przede wszystkim wyzwolenie potencjału ludzkiego i ludzkiej pomysłowości.


TOP 200