Przekonać biznes

Rozmowa z dr. Maciejem Stroińskim, wicedyrektorem Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Rozmowa z dr. Maciejem Stroińskim, wicedyrektorem Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Czy samo wykorzystanie pieniędzy unijnych, mówi się nawet o 8,2 mld euro w latach 2007-2013 na dofinansowanie pracbadawczo-rozwojowych, rozwiąże piętnowany przez wielu problem braku współpracy nauki z biznesem?

Przekonać biznes

dr. Maciej Stroiński, wicedyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Dofinansowanie pieniędzmi unijnymi prac badawczo-rozwojowych będzie znaczącym, ale nie jedynym elementem polepszenia współpracy nauki i firm. Podstawowym problemem jest tu stosunkowo mały udział prac o charakterze badawczo-rozwojowym w budżetach firm. Świadomość potrzeby poszukiwania nowych produktów lub modyfikowanie istniejących nie jest rozpowszechniona. Jeśli w kluczowych obszarach działania firm teleinformatycznych pojawia się potrzeba podjęcia prac badawczo-rozwojowych, to najczęściej firmy próbują realizować to przy pomocy swoich zespołów. Dopiero w ostateczności lub w przypadku mniej istotnych problemów szukają współpracy ze środowiskiem naukowym.

Sądzę, że dużo do zrobienia tutaj mają sami naukowcy, którzy powinni przekonać świat przemysłowy, że potrafią wymyślić i opracować praktycznie gotowe do wdrożenia i komercjalizacji produkty lub usługi. Ważne dla uzyskania efektów w tym obszarze są mechanizmy projektów celowych, a także partnerstwo publiczno-prywatne.

Co zrobić, aby wyniki prac polskich naukowców były wprowadzane na rynek przez polskie przedsiębiorstwa?

Potrzebne są odpowiednie instytucje w obszarze IT, które wzmocnią proces powstawania firm typu spin-off czy start-up. Potrzebne są instytucje wsparcia technicznego i logistycznego, inkubatory itp. Istnieje pilna potrzeba stworzenia dogodnych warunków prawnych i finansowych funkcjonowania takich instytucji.

Rząd przewiduje także inwestycje w "rozbudowę infrastruktury badawczej i rozwoju kadr". Na co powinno się przeznaczyć te pieniądze?

Preferowane kierunki rozbudowy infrastruktury badawczej i skojarzonych z tym prac badawczo--rozwojowych powinny dotyczyć rozwoju sieci i usług, a więc także zasobów obliczeniowych i repozytoriów danych dla wsparcia szeroko rozumianej eNauki. Powinny być tworzone w koncepcji otwartej filozofii budowania infrastruktury, tj. w taki sposób, aby mogła ona stanowić podstawę do rozwoju zastosowań eMedycyny, eEdukacji czy eAdministracji. Przykładem takiego działania był program PIONIER. To w jego ramach powstał m.in. system interaktywnej telewizji iTVP. W latach 2007-2013 takim obszarem może być koncepcja PIONIER2.

Co sądzi Pan o pomyśle stworzenia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?

Każde działanie, które stawia sobie za cel przyspieszenie i wzmacnianie działań w zakresie prac badawczo-rozwojowych wraz z elementami wdrażania tych prac, jest potencjalnie korzystne.


TOP 200