Zaległe, sporne i niebezpieczne

Według ustaleń badania zleconego przez firmę Atradius, problem wierzytelności spornych dotyczy w Polsce 23% podmiotów i może stanowić do 15% wartości wszystkich nieuregulowanych przez kontrahentów długów. Autorzy badania zwracają uwagę, że jest to sytuacja groźna dla dostawców, którzy kredytują około 92% zawieranych transakcji.

Ankietowani przedsiębiorcy opowiadali o sposobach zabezpieczania się na wypadek wystąpienia sporu dotyczącego wierzytelności. 24% przedsiębiorstw nie stosuje żadnej formy zabezpieczeń, 20% stara się odzyskać swoje pieniądze w drodze postępowania sądowego, 15% badanych podejmuje działania mające na celu egzekucję należności (nie muszą być one związane z przekazaniem zlecenia do profesjonalnej firmy windykacyjnej, ale mogą oznaczać egzekucję prowadzoną we własnym zakresie), a 15% stosuje rozliczenia za pomocą weksli. 11% przedsiębiorców zabezpiecza zawierane z kontrahentami kontrakty odpowiednimi zastrzeżeniami, a zaledwie 9% z nich korzysta z ubezpieczenia.

W komentarzu do badania, jego autorzy zauważają, że w sytuacji, gdy 24% firm nie zabezpiecza się w żaden sposób na wypadek wystąpienia spornych wierzytelności, istnieje bardzo realne zjawisko wystąpienia efektu domina. Niewypłacalność jednego uczestnika wymiany handlowej pociąga za sobą problemy z płynnością u partnerów.


TOP 200