Aby pocztę sprawną mieć...

Właściwa migracja Exchange

Rozpisany szczegółowo harmonogram zaplanowanych prac okazał się nieocenioną pomocą podczas właściwego procesu migracji. Do istniejącej domeny Windows NT 4.0 dodano najpierw tymczasowy serwer migracyjny, nadając mu rolę zapasowego kontrolera domeny (BDC). Po jego instalacji i skopiowaniu na niego bazy użytkowników (jak jest w przypadku każdego kontrolera domeny), odłączono go od sieci produkcyjnej i podłączono do wyizolowanej sieci testowej, w której był przeprowadzany dalszy proces migracji. Tam też promowano ten serwer do roli PDC, usunięto z niego wszelkie informacje, dotyczące starego serwera PDC, i zmieniono jego nazwę na identyczną z nazwą dotychczasowego podstawowego kontrolera domeny. W ten sposób w dwóch sieciach istniały dwie identyczne maszyny. W tym czasie zabroniono również modyfikacji haseł użytkowników na oryginalnym serwerze PDC, co miało zagwarantować, że po zakończeniu całego procesu migracji użytkownicy będą mogli logować się z tymi samymi hasłami.

Kolejnymi krokami było zainstalowanie na serwerze oprogramowania Exchange Server 5.5 (z tą samą nazwą organizacji i siteŐu co w przypadku oryginalnego serwera), zainstalowanie takiego samego pakietu Service Pack jak na oryginalnym serwerze i automatyczne wygenerowanie skrzynek pocztowych na podstawie istniejących kont użytkowników (korzystając z narzędzi Directory Extract i Directory Import). Następnie aktualizowano system operacyjny serwera do Windows 2000 (standardowy upgrade), zatrzymano serwisy Exchange na obu serwerach i skopiowano z oryginalnego serwera Exchange bazy DS (Directory Store) i IS (Information Store).

Po sprawdzeniu poprawności kopiowania danych (np. przez porównanie objętości wszystkich skrzynek i losowe sprawdzenie ich zawartości), na serwerze zainstalowano pakiet Active Directory Connector (ADC). Jego zadaniem jest integracja usług katalogowych Exchange 5.5 z usługami katalogowymi Active Directory Windows 2000, a w szczególności wzbogacenie ich schematu w obiekty niezbędne do przechowywania informacji z serwera pocztowego. Po skonfigurowaniu i zsynchronizowaniu danych z wykorzystaniem ADC można było przystąpić do aktualizacji serwera Exchange 5.5 do wersji 2000. Po jej zakończeniu serwer tymczasowy był już w pełni przygotowany i można było rozpocząć kolejny etap migracji.

Instalacja klastra sprowadzała się do instalacji systemu Windows 2000 Advanced Server niezależnie na dwóch serwerach, dodania ich do stworzonej wcześniej domeny Windows 2000, a następnie dodania na obu serwerach usług klastrowych (funkcja Add/Remove Programs) i skonfigurowania jako pierwszy i drugi node nowego klastra. Następnie na obu serwerach zainstalowa- no Exchange 2000 Server (ponie- waż schemat usług katalogowych domeny rozszerzono już wcześniej o obiekty wymagane przez Exchange 2000, nie było konieczne stosowanie narzędzi Forestprep i Domainprep), którego procedura instalacyjna automatycznie wykryła, że jest wykonywana w środowisku klastrowym. Korzystając jedynie z narzędzia Cluster Administrator, informatycy musieli utworzyć jeden wirtualny serwer Exchange, obejmujący oba fizyczne serwery. Po wykonaniu tych opera-cji wystarczyło przenieść skrzyn- ki pocztowe (standardowa funkcja Move Mailbox) i zreplikować foldery publiczne między serwerem tymczasowym a klastrem.

Ostatecznie pozostało już tylko zainstalowanie na klastrze oprogramowania filtrującego MIMEsweeper i pakietu antywirusowego Norton AntiVirus for Microsoft Exchange.

Migracja pozostałych serwerów

Łatwiejszą operacją była migracja plików udostępnianych na dotychczasowym serwerze PDC. Wystarczyło utworzyć na klastrze wirtualny system plików, na nim udostępnione katalogi (takie same jak na serwerze PDC), zarchiwizować wszystkie katalogi i dane użytkowników z serwera PDC na taś-mę i odtworzyć je na klastrze.


TOP 200