mObywatel 2.0 tuż za rogiem. Prezydent podpisał ustawę

Na początku lipca wejdą w życie zmiany w prawie, zrównujące plastikowy dowód osobisty z mDowodem. Będzie można zastrzec swój PESEL. Aplikacja mObywatel otrzymała szereg nowych funkcji. Które są najbardziej przydatne?

Źródło grafiki: gov.pl

W poniedziałek 19.06 kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu 14.06 przez Andrzeja Dudę ustawy o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023 r. Ustawa wprowadza zmiany w ponad 30 ustawach. Nowe zapisy przygotował resorty cyfryzacji. Większość tych zmian jest konsekwencją rozwiązań przewidzianych w ustawie o aplikacji mObywatel. W ustawie przyjęto standardowy 14-dniowy okres vacatio legis, niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, „Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji. Regulacje zawarte w ustawie o aplikacji mobilnej mObywatel zastąpią dotychczasowe przepisy art. 19e–19j ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie których obecnie funkcjonuje aplikacja mObywatel”.

Zobacz również:

  • Tymczasowe prawo jazdy wkracza do mObywatela
  • Falstart rewolucji mObywatelskiej
  • Dokumenty w mObywatelu będą niedługo ważne na równi z tradycyjnymi

Najważniejsza zmiana wprowadzona ustawą to zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z dokumentami w tradycyjnej formie, a w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który ma służyć jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego). Dzięki temu w niemal wszystkich sytuacjach, w których używamy tradycyjnego dowodu, będziemy mogli korzystać z dowodu cyfrowego. Uwaga: elektronicznych dokumentów nie będzie można użyć przy przekraczaniu granicy i wyrabianiu nowego dowodu osobistego.

Podstawowym dokumentem elektronicznym, jaki będzie obsługiwany przy użyciu aplikacji mObywatel, będzie dokument, zwany „dokumentem mObywatel”, zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. Mając na uwadze powyższe w ustawie wskazano, że jeżeli z odrębnego przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, to obowiązek ten powinien być uznany za spełniony także w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel. Dokument mObywatel będzie wydawany automatycznie, na okres 5 lat, osobie, która stała się użytkownikiem aplikacji mObywatel.

W nowej wersji mObywatela pojawiła się również możliwość składania wniosków o wydanie dowodu osobistego. Same procedury mają zostać uproszczone. Aplikacja będzie obsługiwać poza dowodami osobistymi szereg innych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzające możliwość wykonywania zawodów medycznych, legitymacje poselskie i senatorskie, legitymacje służbowe nauczycieli, mobilny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodów medycznych, prawo jazdy oraz legitymacje osób niepełnosprawnych. Z kolei mLegitymacja będzie rozszerzona o kartę rowerową.

W nowej wersji mObywatel będziemy mogli także zastrzec swój numer PESEL (funkcja pojawi się w trzecim kwartale 2023 roku), zgłosić naruszenia środowiskowe, czy udzielać i korzystać z pełnomocnictw (dotąd trzeba to było robić notarialnie).

Dodatkowo będzie też można zapłacić on-line (za pomocą Blika) za różnego rodzaju usługi administracyjne i to bez prowizji, w tym m.in. opłacić podatek od nieruchomości.

Kolejną nowością będzie to, że po zdaniu egzaminu w systemie pojawi się automatycznie tymczasowa elektroniczna wersja prawa jazdy. Pozwala ona na prowadzenie pojazdów (według zdawanej kategorii) bez oczekiwania na tradycyjny dokument.

Znowelizowana ustawa daje możliwości jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom zawodowym, zrzeszeniom, związkom sportowym uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli.

Nauczyciele, uczniowie i studenci będą mogli korzystać z mLegitymacji. mLegitymacja ma być powszechna. Jak to będzie działać? Uczelnia udostępnia zainteresowanemu studentowi kod QR, który umożliwia w terminie 30 dni pobranie mLegitymacji studenckiej i uzyskanie przeznaczonego dla studentów certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel. W zakresie danych studenta wskazanych w mLegitymacji studenckiej administratorem danych jest uczelnia. Natomiast w zakresie danych zapisanych w certyfikacie m.in. imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer legitymacji – administratorem danych jest minister właściwy do spraw informatyzacji. MLegitymacja szkolna będzie wydawana uczniowi pełnoletniemu a uczniowi niepełnoletniemu wówczas gdy rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

Poza tym aplikacja będzie obsługiwać mobilne dokumenty m.in. prawa wykonywania zawodów medycznych, prawo jazdy, karty rowerowe, legitymacje poselskie i senatorskie

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki wejdzie w życie 1 września 2023 r. Jak w ubiegłym miesiącu br. poinformowało gov.pl, na początku maja bieżącego roku aplikacja mObywatel została pobrana już ponad 10 mln razy.

W przyszłości możliwości aplikacji mObywatel mają zbyć rozszerzane. W przyszłości aplikacja mObywatel będzie m.in. wysyłała powiadomienia o otrzymaniu zwrotu podatku, dofinansowaniu z gminy czy decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Poinformuje także o zbliżającym się terminie ważności dokumentów, takich jak dowód osobisty i paszport.

Aplikacja mObywatel ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki wejdzie w życie 1 września 2023 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200