Zmiany kadrowe

Informacje o zmianach na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach teleinformatycznych.

Informacje o zmianach na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach teleinformatycznych.

MARCIN CHUDAK (38 l.) objął stanowisko dyrektora ds. rynku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w . Ma on się zajmować m.in. rozbudową sieci partnerów SAP, oferujących rozwiązania informatyczne przeznaczone dla tego sektora, a także rozwojem produktów SAP dla rynku MŚP. Marcin Chudak doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno w firmach: Softbank, , Digital Equipment Polska i Compaq Computer.

MAREK WDOWICZ (34 l.) został dyrektorem sprzedaży dla sektora usług (telekomunikacyjnych, energetycznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej) w . Ma przede wszystkim rozwinąć sprzedaż do firm handlowo-usługowych i telekomunikacyjnych. Marek Wdowicz w ostatnim czasie pełnił funkcję account managera w Oracle Polska, gdzie odpowiadał za sprzedaż do sektora telekomunikacyjnego i mediów.

PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF MALINOWSKI został mianowany przez Radę Naukową NASK na stanowisko dyrektora NASK ds. naukowych. Wcześniej pełnił funkcję kierownika Pionu Naukowego NASK. Prof. Krzysztof Malinowski, profesor Politechniki Warszawskiej, jest od wielu lat związany z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, a ściślej z działającym w ramach tego wydziału Instytutem Automatyki i Informatyki Stosowanej. Jest też kierownikiem Zakładu Sterowania i Systemów IAiIS. W latach 1996-99 był dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz przewodniczącym senackiej komisji ds. nauki. Prof. Krzysztof Malinowski pracuje w NASK od stycznia 2001 r.

Działalność naukowo-badawczą i badawczo-rozwojową prowadzą w NASK pracownie wchodzące w skład Pionu Naukowego: Pracownia Biometrii i Pracownia Sterowania Ruchem i Zarządzania Siecią, a także zespoły: CERT Polska (Computer Emergency Response Team), Zespół Projektowy, Zespół Bezpieczeństwa i Integracji Usług, Dział Domen, Zespół Polska.pl i Zespół Prawny. Prace naukowe i

badawczo-rozwojowe NASK koncentrują się m.in. wokół biometrycznych metod identyfikacji, mechanizmów zarządzania i koordynacji pracy sieci, zagadnień podwyższania bezpieczeństwa w sieci, wprowadzania nowych kategorii dostępu do sieci związanych z klasami jakości i umowami typu SLA czy zastosowania mechanizmu domen internetowych do adresacji telefonicznej i portowania numerów.

PAWEŁ RATAJCZAK (33 l.) został dyrektorem Działu Rozwiązań Systemowych w Computer Service Support. Jest on odpowiedzialny za rozwój oferty produktowej CSS. Z firmą jest związany od pięciu lat.


TOP 200